Bus vykdomas Vilniaus m. savivaldybės tarybos 2001-12- 28 sprendimu Nr. 476 patvirtinto teritorijos Gariūnų gatvės pradžioje detaliojo plano (reg. Nr. 931) sprendinių koregavimas

Informuojame, kad bus vykdomas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2001 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. 476 patvirtinto teritorijos Gariūnų gatvės pradžioje detaliojo plano (reg. Nr. 931) sprendinių koregavimas.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo pagrindu pradedamas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2001 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. 476 patvirtinto teritorijos Gariūnų gatvės pradžioje detaliojo plano (reg. Nr. 931) sprendinių koregavimo procesas.

Planavimo iniciatorius – sklypo savininkas Jan Tupikovski

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. e.vicemeras@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – inicijuoti teritorijos Gariūnų gatvės pradžioje detaliojo plano (reg. Nr. 931), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2001 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. 476 ,,Dėl teritorijos Gariūnų gatvės pradžioje detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių koregavimą, nustatant sklypo Grinės g. 4 (kadastro Nr. 0101/0067:153) komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą (K), bei galimus kitus teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Pasiūlymų teikimas: Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo rengimo projektu ir programa galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo, adresu: Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius 415 kab. (Kontaktinis asmuo Rimantas Mockus, tel. 8 5 211 2641).

GRINĖS 4 KOREGAV.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

Administracijos direktoriAUS PAVADUOTOJO

Įsakymas

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI TERITORIJOS GARIŪNŲ GATVĖS PRADŽIOJE DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ SKLYPE GRINĖS G. 4

2017 m.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:

1. L e i d ž i u inicijuoti teritorijos Gariūnų gatvės pradžioje detaliojo plano (reg. Nr. 931), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2001 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. 476 ,,Dėl teritorijos Gariūnų gatvės pradžioje detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių koregavimą, nustatant sklypo Grinės g. 4 (kadastro Nr. 0101/0067:153) komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą (K), bei galimus kitus teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Rengė: Miesto plėtros departamento

Detaliojo planavimo skyriaus

Rytinės teritorijos poskyrio vyr. specialistas

Rimantas Mockus, tel. 211 2641

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

MIESTO PLĖTROS DEPARTAMENTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Prie Administracijos direktoriaus PAVADUOTOJO įsakymo PROJEKTO

„DĖL LEIDIMO INICIJUOTI TERITORIJOS GARIŪNŲ GATVĖS PRADŽIOJE DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ SKLYPE GRINĖS G. 4“

2017-06-02

1. Parengto teisės akto projekto tikslas ir uždaviniai – šiuo įsakymo projektu siūloma leisti teritorijos Gariūnų gatvės pradžioje detaliojo plano (reg. Nr. 931), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2001 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. 476 ,,Dėl teritorijos Gariūnų gatvės pradžioje detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių koregavimą, nustatant sklypo Grinės g. 4 (kadastro Nr. 0101/0067:153) komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą (K), bei galimus kitus teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

2. Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos – projektas rengiamas vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (reg. Nr. 1881).

3. Galimos teigiamos ar neigiamos priimto teisės akto pasekmės, kokių priemonių būtina imtis, siekiant pastarųjų išvengti – neigiamų pasekmių neturėtų būti, nes bus atliktos visos teritorijų planavimo viešumą užtikrinančios procedūros.

4. Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais-projektas – neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

5. Priimtam teisės aktui įgyvendinti reikalingi papildomi (priimti, pakeisti) teisės aktai –nereikalingi.

6. Biudžeto lėšų poreikis teisės aktui įgyvendinti – nenaudojamos Savivaldybės biudžeto lėšos (detaliojo plano koregavimas bus rengiamas sklypo savininko lėšomis).

7. Teisės akto projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados

8. Teisės akto projekto iniciatoriai – sklypo savininkas Jan Tupikovski.

9. Teisės akto projekto autoriai (rengėjai) Miesto plėtros departamento Teritorijų planavimo skyriaus Rytinės teritorijos poskyrio vyr. specialistas R. Mockus.

10. Priimto teisės akto nauda Vilniaus visuomenei – pakoreguotas planuojamas užstatymas prisidės prie darnios urbanistinės plėtros, kokybiškesnės gyvenamosios aplinkos sukūrimo

PRIDEDAMA:

  1. Miesto plano ištrauka M 1:2000 1 lapas, 5 egz.;
  2. Ištrauka iš Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1 lapas
  3. Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui koreguoti 1 lapas, 5 egz.;
  4. Detaliojo plano koregavimo iniciatorių prašymai su dokumentais, 6 lapai
  5. Vilniaus miesto tarybos 2001-12-28 sprendimas Nr. 476 2 lapai
  6. Patvirinto 2001-12-28 sprendimu Nr. 476 detaliojo plano pagrindinio brėžinio kopija 1 lapas
  7. Slypo Grinės g. 4 ribų planas 1 lapas
  8. Slypo Grinės g. nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas 2 lapai.

Teritorijų planavimo skyriaus Rytinės teritorijos poskyrio vedėjas Vytautas Kondratas

PATVIRTINTA:

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

pavaduotojo

2017 m. ________________d.

įsakymu Nr. ___________

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI KOREGUOTI

1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas: teritorijos Gariūnų gatvės pradžioje detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Grinės g. 4.

2. Planuojamos teritorijos (sklypų) plotas ir adresas: Grinės g. 4 sklypo plotas 2494 kv. m Panerių seniūnijoje, Vilniuje (sklypo paskirtis – kita, naudojimo būdas vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Planavimo pagrindas: sklypo savininko prašymas 2017-05-16 Nr. A50-15758/17.

5. Planavimo uždaviniai: atlikti teritorijos Gariūnų gatvės pradžioje detaliojo plano (reg. Nr. 931), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2001 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. 476 ,,Dėl teritorijos Gariūnų gatvės pradžioje detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių koregavimą, nustatant sklypo Grinės g. 4 (kadastro Nr. 0101/0067:153) komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą (K), bei galimus kitus teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

6. Papildomi planavimo uždaviniai: nėra.

7. Papildomi reglamentai: nėra.

8. Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekami

9. SPAV reikalingumas: nereikalingas.

10. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti:nereikalingas.

11. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

12. Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.

13. Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.

14. Viešumo užtikrinimas: detaliojo plano koregavimo viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir iniciatorius.

15. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.

16. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

17. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, naudojant M 1:500-M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

Suderinta: Miesto plėtros departamento direktorius –

Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiasis architektas Mindaugas Pakalnis

Rengė: Miesto plėtros departamento

Detaliojo planavimo skyriaus

Rytinės teritorijos poskyrio vyr. specialistas

Rimantas Mockus, tel. 211 2641