Bus vykdomas Vilniaus m. savivaldybės tarybos 2009-12-16 sprendimu Nr. 1-1321 patvirtinto Sklypo Verkių g. 29 detaliojo plano (reg. Nr. 2466) sklypo Nr. 1 (Verkių g. 29, kadastro Nr. 0101/0023:141) sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu

Informuojame, kad bus vykdomas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 16 d. sprendimu Nr. 1-1321 patvirtinto Sklypo Verkių g. 29 detaliojo plano (reg. Nr. 2466) sklypo Nr. 1 (Verkių g. 29, kadastro Nr. 0101/0023:141) sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu.

Planavimo iniciatorius – AB „Ogmios centras“, Verkių g. 29, Vilnius, tel. (8 5) 274 18 00, (8 5) 274 18 01 faks. (8 5) 272 25 26, el. p.: centras@ogmios.lt.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. e.vicemeras@vilnius.lt,

www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (reg. Nr. 1881) koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 16 d. sprendimu Nr. 1-1321 „Dėl sklypo Verkių g. 29 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 2466) sklypo Nr. 1 (Verkių g. 29, kadastro Nr. 0101/0023:141), koreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 30-3811 „Dėl sklypo Verkių g. 29 detaliojo plano sklypo Nr. 1 statinių statybos zonos, ribos ir servitutų koregavimo tvirtinimo“ ir pertvarkyto sklypo Verkių g. 29 ir sklypo (kadastro Nr. 0101/0023:62) Verkių gatvėje formavimo ir pertvarkymo projektu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2016 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. A30-2166 „Dėl sklypo Verkių g. 29 ir sklypo (kadastro Nr. 0101/0023:62) Verkių gatvėje formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“, sprendinius inicijavimo pagrindu, keičiant užstatymo tankumą, intensyvumą, skirtingų reglamentų ribas, statybos zoną ir statybos ribas.

Su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektu dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo, planavimo tikslų ir planavimo darbų programos galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo adresu Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius 415 kab., (kontaktinis asmuo Danutė Eidukonytė, tel. (8 5) 211 2750, el. p. danute.eidukonyte@vilnius.lt) arba pas planavimo iniciatoriaus teise pasirinkto planavimo dokumento rengėją UAB „Miesto vizija“, Sodų g. 6 (kontaktinis asmuo – projekto vadovė Rasa Druskienė, tel. 8-620 73285).

Projektas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI SKLYPO VERKIŲ G. 29 DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 1 (VERKIŲ G. 29, KADASTRO NR. 0101/0023:141) SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

2017 m.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8, 318.1, 318.4.5.1.1, 318.4.5.2 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:

1. L e i d ž i u vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (reg. Nr. 1881) koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 16 d. sprendimu Nr. 1-1321 „Dėl sklypo Verkių g. 29 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 2466) sklypo Nr. 1 (Verkių g. 29, kadastro Nr. 0101/0023:141), koreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 30-3811 „Dėl sklypo Verkių g. 29 detaliojo plano sklypo Nr. 1 statinių statybos zonos, ribos ir servitutų koregavimo tvirtinimo“ ir pertvarkyto sklypo Verkių g. 29 ir sklypo (kadastro Nr. 0101/0023:62) Verkių gatvėje formavimo ir pertvarkymo projektu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2016 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. A30-2166 „Dėl sklypo Verkių g. 29 ir sklypo (kadastro Nr. 0101/0023:62) Verkių gatvėje formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“, sprendinius inicijavimo pagrindu, keičiant užstatymo tankumą, intensyvumą, skirtingų reglamentų ribas, statybos zoną ir statybos ribas.

2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Rengė Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Vakarinės teritorijos poskyrio vedėja

Danutė Eidukonytė, 2112750

PATVIRTINTA:

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojo

2017 m._______________d.

įsakymu Nr.

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas sklypo Verkių g. 29 detaliojo plano sklypo Nr. 1 sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu.

2. Planuojamos teritorijos adresas žemės sklypas Verkių g. 29 (kadastro Nr. 0101/0023:141) Žirmūnų seniūnija, Vilnius.

3. Planuojamos teritorijos plotas 11,6706 ha.

4. Planavimo organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

5. Planavimo iniciatorius AB „Ogmios centras“, Verkių g. 29, LT-09108 Vilnius, tel. (8-5) 2741800, 2741801; fax. (8-5) 272 25 26, el. p.: centras@ogmios.lt

6. Planavimo pagrindas iniciatoriaus prašymas.

7. Planavimo uždaviniai vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (reg. Nr. 1881) koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 16 d. sprendimu Nr. 1-1321 „Dėl sklypo Verkių g. 29 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 2466) sklypo Nr. 1 (Verkių g. 29, kadastro Nr. 0101/0023:141), koreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 30-3811 „Dėl sklypo Verkių g. 29 detaliojo plano sklypo Nr. 1 statinių statybos zonos, ribos ir servitutų koregavimo tvirtinimo“ ir pertvarkyto sklypo Verkių g. 29 ir sklypo (kadastro Nr. 0101/0023:62) Verkių gatvėje formavimo ir pertvarkymo projektu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2016 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. A30-2166 „Dėl sklypo Verkių g. 29 ir sklypo (kadastro Nr. 0101/0023:62) Verkių gatvėje formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“, sprendinius inicijavimo pagrindu, keičiant užstatymo tankumą, intensyvumą, skirtingų reglamentų ribas, statybos zoną ir statybos ribas.

8. Papildomi planavimo uždaviniai numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, numatyti pėsčiųjų, dviračių ryšių sistemą, susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį.

9. Papildomi planavimo reglamentai teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimą, teritorijos viešųjų erdvių išdėstymas, automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymas.

10. Tyrimai ir galimybių studijos nereikalingos.

11. SPAV reikalingumas neprivalomas.

12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti nereikalingas.

13. Detaliojo planavimo etapai parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

14. Koncepcijos rengimas nerengiama.

15. Sprendinių profesinis vertinimas nereikalingas.

16. Viešumo užtikrinimas Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbiama apie priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

17. Planavimo terminai 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.

18. Derinimo procedūra detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

19. Kiti reikalavimai Trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

Suderinta: Savivaldybės vyriausiasis architektas,

Departamento direktorius Mindaugas Pakalnis

Miesto plėtros departamento

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Vakarinės teritorijos poskyrio vedėja

Danutė Eidukonytė