Bus vykdomas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2001 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. 476 patvirtinto teritorijos Gariūnų gatvės pradžioje detaliojo plano (reg. Nr. 931) sprendinių koregavimas

Informuojame, kad bus vykdomas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2001 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. 476 patvirtinto teritorijos Gariūnų gatvės pradžioje detaliojo plano (reg. Nr. 931) sprendinių koregavimas.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo pagrindu pradedamas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2001 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. 476 patvirtinto teritorijos Gariūnų gatvės pradžioje detaliojo plano (reg. Nr. 931) sprendinių koregavimo procesas.

Planavimo iniciatorius – UAB „Beta turtas“ Konstitucijos pr. 26, Vilnius (rengėjas MB „Valdomas projektas“).

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. e.vicemeras@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – inicijuoti teritorijos Gariūnų gatvės pradžioje detaliojo plano (reg. Nr. 931), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2001 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. 476 ,,Dėl teritorijos Gariūnų gatvės pradžioje detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių koregavimą, keičiant sklypo (kadastro Nr. 0101/0067:196) naudojimo būdą iš susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos (I) į komercinės paskirties objektų teritorijos (K), statinių aukštį nuo vieno aukšto (4 m iki karnizo) iki dviejų aukštų (10 m iki karnizo), bei nustatyti teritorijos tvarkymo bei naudojimo reglamentus (pagal pridedamą miesto planą) vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Pasiūlymų teikimas: Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo rengimo projektu ir programa galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo, adresu: Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius 415 kab. (Kontaktinis asmuo Rimantas Mockus, tel. 8 5 211 2641).

Projektas beta turas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS administracijos

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI TERITORIJOS GARIŪNŲ GATVĖS PRADŽIOJE DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ koregavimą

2016 m.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8, 318.1 ir 318.4.5.2 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:

1. L e i d ž i u inicijuoti teritorijos Gariūnų gatvės pradžioje detaliojo plano (reg. Nr. 931), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2001 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. 476 ,,Dėl teritorijos Gariūnų gatvės pradžioje detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių koregavimą, keičiant sklypo (kadastro Nr. 0101/0067:196) naudojimo būdą iš susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos (I) į komercinės paskirties objektų teritorijos (K), statinių aukštį nuo vieno aukšto (4 m iki karnizo) iki dviejų aukštų (10 m iki karnizo), bei nustatyti teritorijos tvarkymo bei naudojimo reglamentus (pagal pridedamą miesto planą).

2. T v i r t i n u detaliojo plano darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja
PATVIRTINTA:

Vilniaus m. savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojo

2016 m. ____________________d.

įsakymu Nr.

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: Sklypas (kadastro Nr.0101/0067:196) Gariūnų g. Vilnius.

2. Planuojamos teritorijos plotas: 0,2673 ha.

3. Planavimo iniciatorius: sklypo savininkė UAB „Beta turtas“ Konstitucijos pr. 26 Vilnius.

4. Planavimo pagrindas Sklypo savininko prašymas dėl planavimo proceso inicijavimo.

5. Planavimo uždaviniai: pakeisti sklypo (kadastro Nr. 0101/0067:196) naudojimo būdą iš susiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos (I) į komercinės paskirties objektų teritorijos (K), statinių aukštį nuo vieno aukšto (4 m. iki karnizo) iki dviejų aukštų (10 m iki karnizo), bei nustatyti teritorijos tvarkymo bei naudojimo reglamentus (pagal pridedamą miesto planą). Sklype suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant inžinerinių komunikacijų koridorius, numatant galimybę įrengti automobilių plovyklą.

6. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.

7. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, teritorijos viešųjų erdvių išdėstymas, automobilių aikštelių išdėstymas, atliekų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymas.

8. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

9. SPAV reikalingumas: neprivalomas.

10. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

11. Detaliojo planavimo keitimo proceso etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

12. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.

13. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.

14. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

15. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.

16. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

17. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, naudojant M 1:500-M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

Suderinta: Miesto vyriausias architektas

Miesto plėtros departamento direktorius Mindaugas Pakalnis

Rengė: Miesto plėtros departamento

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Rytinės teritorijos poskyrio vyr. specialistas

Rimantas Mockus, 2641