Bus vykdomas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012-05-02 sprendimu Nr. 1-556 patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 2918) sprendinių koregavimas sklypuose Juodupio g. 150 ir Juodupio g. 176

Informuojame, kad bus vykdomas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012-05-02 sprendimu Nr. 1-556 patvirtinto sklypų (kadastro Nr. 0101/0158:721, Nr. 0101/0158:1662, Nr. 0101/0158:1663, Nr. 0101/0158:644) Nemėžio kaime, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano (reg. Nr. 2918) sprendinių koregavimas sklypuose Juodupio g. 150 ir Juodupio g. 176.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2016-08-31 įsakymu Nr. A30-2422 leista inicijuoti sklypų (kadastro Nr. 0101/0158:721, Nr. 0101/0158:1662, Nr. 0101/0158:1663, Nr. 0101/0158:644) Nemėžio kaime, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano (reg. Nr. 2918) sprendinių koregavimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu sklypuose Juodupio g. 150 (kadastro Nr. 0101/0158:1760) ir Juodupio g. 176 (kadastro Nr. 0101/0158:1763).

Planavimo iniciatorius – sklypų savininkė UAB „Sunday LT“ įm. kodas 302815661, Kviečių g. 2A-3, Vilnius, tel. 8 67915810.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – atlikti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012-05-02 sprendimu Nr. 1-556 patvirtinto sklypų (kad. Nr. 0101/0158:721, Nr. 0101/0158:1662, Nr. 0101/0158:1663, Nr. 0101/0158:644) Nemėžio kaime, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano (reg. Nr. 2918) sprendinių koregavimą, padalijant sklypus Juodupio g. 150 (kad. Nr. 0101/0158:1760) ir Juodupio g. 176 (kad. Nr. 0101/0158:1763), pakeičiant jų naudojimo būdą iš daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų, nustatant vienbučių blokuotų gyvenamųjų namų užstatymo tipą bei galimus teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Su sprendimo dėl detaliojo plano koregavimo rengimo dokumentais ir programa galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo, adresu: Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius 415 kab. (Kontaktinis asmuo V. Kondratas, tel. 8 5 211 2754).

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPŲ (KADASTRO NR. 0101/0158:721,

NR. 0101/0158:1662, NR. 0101/0158:1663, NR. 0101/0158:644) NEMĖŽIO KAIME DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ SKLYPUOSE JUODUPIO G. 150 IR JUODUPIO G. 176

2016 m. rugpjūčio 31 d. Nr. A30-2422

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:

1. L e i d ž i u inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 2 d. sprendimu Nr. 1-556 patvirtinto sklypų (kadastro Nr. 0101/0158:721, Nr. 0101/0158:1662,
Nr. 0101/0158:1663, Nr. 0101/0158:644) Nemėžio kaime, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano (reg. Nr. 2918) sprendinių koregavimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, padalijant sklypus Juodupio g. 150 (kadastro Nr. 0101/0158:1760) ir Juodupio g. 176 (kadastro
Nr. 0101/0158:1763), pakeičiant jų naudojimo būdą iš daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų, nustatant vienbučių blokuotų gyvenamųjų namų užstatymo tipą bei galimus teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė

Planavimo darbų programa

detaliOJO planavimo DOKUMENTUI KEISTI

1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas: sklypų (kad. Nr. 0101/0158:721, Nr. 0101/0158:1662, Nr. 0101/0158:1663, Nr. 0101/0158:644) Nemėžio kaime, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano (reg. Nr. 2918) sprendinių koregavimas sklypuose Juodupio g. 150 ir Juodupio g. 176.

2. Planuojamos teritorijos (sklypų) plotas ir adresas: 0,7583 ha sklypas Juodupio g. 150 (kad. Nr. 0101/0158:1760) ir 0,4588 ha sklypas Juodupio g. 176 (kad. Nr. 0101/0158:1763), Naujosios Vilnios seniūnijoje, Vilniuje (sklypų paskirtis – kita, naudojimo būdas -daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos).

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Planavimo pagrindas: sklypų savininkės UAB „Sunday LT“ 2016-07-13 prašymas Nr. A50-23501/16.

5. Planavimo uždaviniai: atlikti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012-05-02 sprendimu Nr. 1-556 patvirtinto sklypų (kad. Nr. 0101/0158:721, Nr. 0101/0158:1662, Nr. 0101/0158:1663, Nr. 0101/0158:644) Nemėžio kaime, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano (reg. Nr. 2918) sprendinių koregavimą, padalijant sklypus Juodupio g. 150 (kad. Nr. 0101/0158:1760) ir Juodupio g. 176 (kad. Nr. 0101/0158:1763), pakeičiant jų naudojimo būdą iš daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų, nustatant vienbučių blokuotų gyvenamųjų namų užstatymo tipą bei galimus teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

6. Papildomi planavimo uždaviniai: nėra.

7. Papildomi reglamentai: nėra.

8. Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekami

9. SPAV reikalingumas: nereikalingas.

10. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti:nereikalingas.

11. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

12. Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.

13. Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.

14. Viešumo užtikrinimas: detaliojo plano koregavimo viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir iniciatorius.

15. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartyje.

16. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.

17. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 duomenis. Projektas rengiamas 3 egz. (originalas ir 2 patvirtintos kopijos), pateikiant 3 egz. kompiuterinių laikmenų. Kompiuterinė laikmena turi būti parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-12-31 įsakymu Nr. D1-1009 „Dėl Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacijos patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatais.

Suderinta: Miesto plėtros departamento direktorius –

Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiasis architektas Mindaugas Pakalnis