Bus vykdomas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. 1-1536 patvirtinto sklypo (kadastro Nr. 0101/0158:656) Nemėžio kaime detaliojo plano (reg. Nr. 3719) sprendinių koregavimas

Informuojame, kad bus vykdomas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. 1-1536 patvirtinto sklypo (kadastro Nr. 0101/0158:656) Nemėžio kaime detaliojo plano (reg. Nr. 3719) sprendinių koregavimas sklypuose Nr. 5a, Nr. 6a, Nr. 7a, Nr. 11a, Nr. 12a, Nr. 13a, Nr. 14a, Nr.15a, Nr. 16a, Nr. 17a, Nr. 18a, Nr. 19a, Nr. 20a, Nr. 22a, Nr. 23a, Nr. 24a.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2016-12-16 įsakymu Nr. A30-3698 leista inicijuoti sklypo (kadastro Nr. 0101/0158:656) Nemėžio kaime, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano (reg. Nr. 3719) sprendinių koregavimą planavimo inicijavimo sutarties pagrindu sklypuose Nr. 5a, Nr. 6a, Nr. 7a, Nr. 11a, Nr. 12a, Nr. 13a, Nr. 14a, Nr.15a, Nr. 16a, Nr. 17a, Nr. 18a, Nr. 19a, Nr. 20a, Nr. 22a, Nr. 23a, Nr. 24a (pagal detaliojo plano brėžinį).

Planavimo iniciatorius – sklypų savininkė UAB „Balt-Eagle“ įm. kodas 222171550, T. Ševčenkos g. 16, 16 korp., Vilnius, atstovaujama direktoriaus A. Taraškevičiaus (pagal įgaliojimą P. Kisielis, tel. 8 683 22273, el. p. paulius@metro architektura.lt).

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. e.vicemeras@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. 1-1536 „Dėl sklypo (kadastro Nr. 0101/0158:656) Nemėžio kaime detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 3719) sprendinius inicijavimo pagrindu, sujungiant ir padalijant sklypus Nr. 5a, Nr. 6a, Nr. 7a, Nr. 11a, Nr. 12a, Nr. 13a, Nr. 14a, Nr.15a, Nr. 16a, Nr. 17a, Nr. 18a, Nr. 19a, Nr. 20a, Nr. 22a, Nr. 23a, Nr. 24a, pakeičiant naujai suformuotų žemės sklypų užstatymo tipą iš sodybinio į vienbutį blokuotą, ribas ir plotus bei teritorijų naudojimo reglamentus.

Su sprendimo dėl detaliojo plano koregavimo rengimo dokumentais ir programa galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo, adresu: Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, 415 kab., LT-09601, Vilnius (Kontaktinis asmuo V. Kondratas, tel. 8 5 211 2754) arba pas projekto rengėją UAB „Metro architektūra“, Kalvarijų g. 1-367, LT-09310, Vilnius (proj. vadovas P. Kisielis, tel. 8 683 22273).

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0158:656) NEMĖŽIO KAIME DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS TERITORIJŲ PLANAVIMO INICIJAVIMO PAGRINDU

2016 m. gruodžio 16 d. Nr. A30-3698

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 4 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8, 318.4.5.1.2 ir 318.1 punktais bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:

1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. 1-1536 „Dėl sklypo (kadastro Nr. 0101/0158:656) Nemėžio kaime detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 3719) sprendinius inicijavimo pagrindu, sujungiant ir padalijant sklypus Nr. 5a, Nr. 6a, Nr. 7a, Nr. 11a, Nr. 12a, Nr. 13a, Nr. 14a, Nr.15a, Nr. 16a, Nr. 17a, Nr. 18a, Nr. 19a, Nr. 20a, Nr. 22a, Nr. 23a, Nr. 24a, pakeičiant naujai suformuotų žemės sklypų užstatymo tipą iš sodybinio į vienbutį blokuotą, ribas ir plotus bei teritorijų naudojimo reglamentus.

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojo

2016 m. gruodžio 16 d.

įsakymu Nr. A30-3698

Planavimo darbų programa

detaliOJO planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: žemės sklypas kadastro Nr. 0101/0158:656, Nemėžio kaime , Naujosios Vilnios seniūnija, Vilnius.

2. Planuojamos teritorijos plotas: 3,39 ha.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Planavimo iniciatorius: UAB „Balt- Eagle“ įmonės kodas 222171550.

5. Planavimo pagrindas: iniciatoriaus prašymas.

6. Planavimo uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. 1-1536 „Dėl sklypo (kadastro Nr. 0101/0158:656) Nemėžio kaime detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 3719) sprendinius inicijavimo pagrindu, sujungiant ir padalijant sklypus Nr. 5a, Nr. 6a, Nr. 7a, Nr. 11a, Nr. 12a, Nr. 13a, Nr. 14a, Nr.15a, Nr. 16a, Nr. 17a, Nr. 18a, Nr. 19a, 20a, Nr. 22a, Nr. 23a, Nr. 24a, pakeičiant naujai suformuotų žemės sklypų užstatymo tipą iš sodybinio į vienbutį blokuotą, ribas ir plotus bei teritorijų naudojimo reglamentus.

7. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.

8. Papildomi planavimo reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai.

9. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

10. SPAV reikalingumas: nereikalingas.

11. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

12. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

13. Koncepcijos rengimas: nerengiama.

14. Sprendinių profesinis vertinimas: nereikalingas.

15. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų.

16. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.

17. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.

18. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

Suderinta: Savivaldybės vyriausiasis architektas Mindaugas Pakalnis

Rengė

Miesto plėtros departamento

Teritorijų planavimo skyriaus

Rytinės teritorijos poskyrio vyr. specialistė

J. Bernatavičienė, 2112756