Bus vykdomas Vilniaus miesto valdybos 1996 .08. 29 sprendimu Nr. 1397V patvirtinto Centro dešiniojo Neries kranto detaliojo plano (reg. Nr.31) sklypo Konstitucijos pr. 18B (kad. Nr. 0101/0032:773) sprendinių koregavimas

Informuojame, kad bus vykdomas Vilniaus miesto valdybos 1996 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. 1397V patvirtinto Centro dešiniojo Neries kranto detaliojo plano (reg. Nr.31) sklypo Konstitucijos pr. 18B (kadastro Nr. 0101/0032:773) sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu.

Planavimo iniciatorius – UAB „Investmira“, įmonės kodas 303558853, Jogailos g. 4, Vilnius, tel. +370 5 261 94 70, el. p.: info@lordslb.lt.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. e.vicemeras@vilnius.lt,

www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1996 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. 1397V patvirtinto Centro dešiniojo Neries kranto detaliojo plano (reg. Nr. 31) sklypo Konstitucijos pr. 18B (kadastro Nr. 0101/0032:773) sprendinius inicijavimo pagrindu, nekeičiant pagrindinės sklypo naudojimo paskirties ir būdo, nustatant leistiną pastatų aukštį, sklypo užstatymo tankį, užstatymo intensyvumą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. 1-1032 „Dėl bendrojo plano reglamento teritorijoje Konstitucijos pr. 18B“ 1 ir 2 punktais.

Su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektu dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo, planavimo tikslų ir planavimo darbų programos galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo adresu Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius 415 kab., (kontaktinis asmuo Danutė Eidukonytė, tel. (8 5) 211 2750, el. p. danute.eidukonyte@vilnius.lt)

Projektas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI CENTRO DEŠINIOJO NERIES KRANTO DETALIOJO PLANO SKLYPO KONSTITUCIJOS PR. 18B (KADASTRO NR. 0101/0032:773) SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

2017 m.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1, 318.4.5.2 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. 1-1032 „Dėl bendrojo plano reglamento teritorijoje Konstitucijos pr. 18B“:

1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1996 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. 1397V patvirtinto Centro dešiniojo Neries kranto detaliojo plano (reg. Nr. 31) sklypo Konstitucijos pr. 18B (kadastro Nr. 0101/0032:773) sprendinius inicijavimo pagrindu, nekeičiant pagrindinės sklypo naudojimo paskirties ir būdo, nustatant leistiną pastatų aukštį, sklypo užstatymo tankį, užstatymo intensyvumą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. 1-1032 „Dėl bendrojo plano reglamento teritorijoje Konstitucijos pr. 18B“ 1 ir 2 punktais.

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

3. L a i k a u netekusiais galios:

3.1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. birželio 14 d. įsakymą Nr. 30-1422 „Dėl pavedimo organizuoti teritorijos tarp Konstitucijos prospekto ir Šnipiškių gatvės detaliojo plano rengimą“;

3.2. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gegužės 9 d. įsakymą Nr. 30-1073 „Dėl teritorijos tarp Kernavės gatvės, Konstitucijos prospekto, Kalvarijų gatvės, Neries upės ir A. Goštauto gatvės detaliojo plano rengimo“.

Administracijos direktorė

Rengė Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Vakarinės teritorijos poskyrio vedėja

Danutė Eidukonytė, 2112750

PATVIRTINTA:

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017 m._______________d.

įsakymu Nr.

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas Centro dešiniojo Neries kranto detaliojo plano (reg. Nr. 31) sklypo Konstitucijos pr. 18B (kadastro Nr. 0101/0032:773) sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu.

2. Planuojamos teritorijos adresas žemės sklypas Konstitucijos pr. 18B (kadastro Nr. 0101/0032:773), Šnipiškių seniūnija, Vilnius.

3. Planuojamos teritorijos plotas 0,6211ha.

4. Planavimo organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

5. Planavimo iniciatorius UAB „Investmira“, įmonės kodas 303558853, Jogailos g. 4, Vilnius.

6. Planavimo pagrindas iniciatoriaus prašymas.

7. Planavimo uždaviniai koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1996 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. 1397V patvirtinto Centro dešiniojo Neries kranto detaliojo plano (reg. Nr. 31) sklypo Konstitucijos pr. 18B (kadastro Nr. 0101/0032:773) sprendinius inicijavimo pagrindu, nekeičiant pagrindinės sklypo naudojimo paskirties ir būdo, nustatant leistiną pastatų aukštį, sklypo užstatymo tankį, užstatymo intensyvumą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. 1-1032 „Dėl bendrojo plano reglamento teritorijoje Konstitucijos pr. 18B“ 1 ir 2 punktais.

8. Papildomi planavimo uždaviniai numatyti planuojamo objekto funkcinius bei kompozicinius ryšius su aplinkiniu užstatymu, integruoti jį į miesto viešųjų erdvių sistemą, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti reikiamus nepertraukiamus pėsčiųjų, dviračių ryšius, susisiekimo komunikacijas ir jiems funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį.

9. Papildomi planavimo reglamentai nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ir teritorijos naudojimo reglamentai, į aplinkinį užstatymą įsikomponuojantys planuojamos teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, planuojamos teritorijos viešųjų erdvių išdėstymas ir jų integralumas su aplinkinių viešųjų erdvių sistema, planuojamų susisiekimo komunikacijų išdėstymas, servitutai, automobilių saugyklų išdėstymas. Planuojamos teritorijos ribose numatyti nepertraukiamą, 24 valandas per parą atvirą pėsčiųjų jungtį tarp viešosios erdvės prie Upės gatvės ir Konstitucijos prospekto.

10. Tyrimai ir galimybių studijos jei Detaliojo plano koregavimo sprendiniai skirsis nuo projektinių pasiūlymų stadijoje vertintų sprendinių, papildyti pirminių projektinių pasiūlymų apimtyje atliktus planuojamo pastato vertinimą paminklosauginiu aspektu ir poveikio urbanistinei struktūrai įvertinimą.

11. SPAV reikalingumas nereikalingas.

12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti konkursas įvyko.

13. Detaliojo planavimo etapai parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

14. Koncepcijos rengimas nerengiama.

15. Sprendinių profesinis vertinimas nereikalingas.

16. Viešumo užtikrinimas Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbiama apie priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų. Atlikti teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrą bendrąja tvarka, organizuoti detaliojo plano viešą svarstymą.

17. Planavimo terminai 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.

18. Derinimo procedūra detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

19. Kiti reikalavimai trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis. Pateikti 3D modelį. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

Suderinta: Savivaldybės vyriausiasis architektas,

Departamento direktorius Mindaugas Pakalnis

Miesto plėtros departamento

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Vakarinės teritorijos poskyrio vedėja

Danutė Eidukonytė