Bus vykdomas VMS tarybos 2012-07-18 sprendimu Nr. 1-720 patvirtinto teritorijos prie A. Gustaičio gatvės, Naujininkų seniūnijoje, detaliojo plano (reg. Nr. 3036) sprendinių koregavimas

Informuojame, kad bus vykdomas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012-07-18 sprendimu Nr. 1-720 patvirtinto teritorijos prie A. Gustaičio gatvės, Naujininkų seniūnijoje, detaliojo plano (reg. Nr. 3036) sprendinių koregavimas planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-08-18 įsakymu Nr. A30-2006 leista inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012-07-18 sprendimu Nr. 1-720 patvirtinto teritorijos prie A. Gustaičio gatvės, Naujininkų seniūnijoje, detaliojo plano (reg. Nr. 3036) sprendinių koregavimą.

Planavimo iniciatorius – UAB „Prekybos parko projektai“ (pagal įgaliojimą T. Paulauskas), įm. kodas 304131886, Gedimino pr. 9, tel., LT-01103, Vilnius, tel. 8 5 2610147, 8 656 26027.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. e.vicemeras@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – atlikti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012-07-18 sprendimu Nr. 1-720 patvirtinto teritorijos prie A. Gustaičio gatvės, Naujininkų seniūnijoje, detaliojo plano (reg. Nr. 3036) sprendinių koregavimą, keičiant sklypų (kad. Nr. 0101/0080:1001 ir Nr. 0101/0080:1083) naudojimo būdą iš susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijų į komercinės paskirties objektų teritorijų, sujungiant sklypus (kad. Nr. 0101/0080:0261, Nr. 0101/0080:0264, Nr. 0101/0080:0894, Nr. 0101/0080:0897, Nr. 0101/0080:1000, Nr. 0101/0080:1001, Nr. 0101/0080:1081, Nr. 0101/0080:1083) į vieną sklypą ir nustatant (patikslinant) planuojamam užstatymui reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Su sprendimo dėl detaliojo plano koregavimo rengimo dokumentais ir programa galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo, adresu: Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius 415 kab. (Kontaktinis asmuo V. Kondratas, tel. 8 5 211 2754).

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI TERITORIJOS PRIE A. GUSTAIČIO GATVĖS

DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ

2016 m. rugpjūčio 18 d. Nr. 30-2006

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis:

1. L e i d ž i u inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. liepos 18 d. sprendimu Nr. 1-720 patvirtinto teritorijos prie A. Gustaičio gatvės, Naujininkų seniūnijoje, detaliojo plano (reg. Nr. 3036) sprendinių koregavimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, keičiant sklypų (kadastro Nr. 0101/0080:1001 ir Nr. 0101/0080:1083) naudojimo būdą iš susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijų į komercinės paskirties objektų teritorijų, sujungiant sklypus (kadastro Nr. 0101/0080:0261,
Nr. 0101/0080:0264, Nr. 0101/0080:0894, Nr. 0101/0080:0897, Nr. 0101/0080:1000,
Nr. 0101/0080:1001, Nr. 0101/0080:1081, Nr. 0101/0080:1083) į vieną sklypą ir nustatant (patikslinant) planuojamam užstatymui reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

Administracijos direktorė

Alma Vaitkunskienė

PATVIRTINTA:

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2016 m. _________________d.

įsakymu Nr. ___________

Planavimo darbų programa

detaliOJO planavimo DOKUMENTUI KOREGUOTI

1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas: teritorijos prie A. Gustaičio gatvės detaliojo plano (reg. Nr. 3036) sprendinių koregavimas.

2. Planuojamos teritorijos (sklypų) plotas ir adresas: komercinės paskirties objektų teritorijų sklypai:1,6769 ha Vikingų g. 5 (kad. Nr. 0101/0080:261), 0,9194 ha Oreivių g. 22 (kad. Nr. 0101/0080:264), 3,0059 ha Oreivių g. 10 (kad. Nr. 0101/0080:894), 1,4042 ha Oreivių g. 18 (kad. Nr. 0101/0080:897), 0,0256 ha (kad. Nr. 0101/0080:1000) ir 0,0244 ha (kad. Nr. 0101/0080:1081); susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų naudojimo būdo 0,4778 ha sklypas (kad. Nr. 0101/0080:1001) bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijų naudojimo būdo 0,0189 ha sklypas (kad. Nr. 0101/0080:1083), Naujininkų seniūnijoje, Vilniuje.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, tel. 8 5 2112616, faks. 8 5 2112222, LT-09601, Vilnius.

4. Planavimo iniciatorius: UAB „Prekybos parko projektai“ (pagal įgaliojimą T. Paulauskas), įm. kodas 304131886, Gedimino pr. 9, tel., LT-01103, Vilnius, tel. 8 5 2610147, 8 656 26027.

5. Detaliojo plano rengėjas: pasirenka planavimo iniciatorius.

6. Planavimo pagrindas: įgalioto asmens T. Paulausko 2016-07-01 prašymas Nr. A50-22231/16.

7. Planavimo tikslai ir uždaviniai: atlikti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012-07-18 sprendimu Nr. 1-720 patvirtinto teritorijos prie A. Gustaičio gatvės, Naujininkų seniūnijoje, detaliojo plano (reg. Nr. 3036) sprendinių koregavimą, keičiant sklypų (kad. Nr. 0101/0080:1001 ir Nr. 0101/0080:1083) naudojimo būdą iš susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijų į komercinės paskirties objektų teritorijų, sujungiant sklypus (kad. Nr. 0101/0080:0261, Nr. 0101/0080:0264, Nr. 0101/0080:0894, Nr. 0101/0080:0897, Nr. 0101/0080:1000, Nr. 0101/0080:1001, Nr. 0101/0080:1081, Nr. 0101/0080:1083) į vieną sklypą ir nustatant (patikslinant) planuojamam užstatymui reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

8. Papildomi planavimo uždaviniai: suformuoti rišlią viešųjų erdvių sistemą ir optimalią urbanistinę struktūrą.

9. Papildomi reglamentai: nėra.

10. Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekami

11. SPAV reikalingumas: nereikalingas.

12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti:nereikalingas.

13. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

14. Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.

15. Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.

16. Viešumo užtikrinimas: detaliojo plano koregavimo viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir iniciatorius.

17. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartyje.

18. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.

19. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 duomenis. Projektas rengiamas 3 egz. (originalas ir 2 patvirtintos kopijos), pateikiant 3 egz. kompiuterinių laikmenų.

Suderinta: Miesto plėtros departamento direktorius –

Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiasis architektas Mindaugas Pakalnis

Rengė: Miesto plėtros departamento

Teritorijų planavimo skyriaus

Rytinės teritorijos poskyrio vedėjas Vytautas Kondratas, tel. 211 2754