Bus vykdomas Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Lapių g. 3 (kadastro Nr. 0101/0031:471) ir Sėlių g. 37 (kadastro Nr. 0101/0031:405)

Informuojame, kad bus vykdomas Vilniaus miesto valdybos 1998 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. 246V „Dėl Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano“ patvirtinto detaliojo plano sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu. Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl leidimo koreguoti Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano sklypų Lapių g. 3 (kadastro Nr. 0101/0031:471) ir Sėlių g. 37 (kadastro Nr. 0101/0031:405) sprendinius inicijavimo pagrindu“.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1998 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. 246V „Dėl Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00054357), koreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. A30-1572/18(2.1.22E-TD-2) „Dėl Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinių koregavimo sklypuose Danielių g. 4, Lapių g. 3 ir Lapių g. 5 tvirtinimo“ patvirtintu detaliuoju planu (registro Nr. T00082376), sklypų Lapių g. 3 (kadastro Nr. 0101/0031:471) ir Sėlių g. 37 (kadastro Nr. 0101/0031:405), sprendinius inicijavimo pagrindu: sujungti sklypus, nustatyti sklypui komercinės paskirties objektų teritorijos žemės naudojimo būdą, užstatymo intensyvumą neviršijant 1,6, tankį, aukštį bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038).

Su sprendimo dėl detaliojo plano koregavimo rengimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo, adresu Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 415 kab. (kontaktinis asmuo DanutėEidukonytė,el.p.[email protected], tel. 8-610-23789).

 

projektas

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

ĮSAKYMAS

dėl LEIDIMO KOREGUOTI ŽVĖRYNO ŠIAURINĖS DALIES DETALIOJO PLANO SKLYPŲ LAPIŲ G. 3 (KADASTRO NR. 0101/0031:471) IR SĖLIŲ G. 37 (KADASTRO NR. 0101/0031:405) SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2021 m.

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 ir 318.4.5.2 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

 1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1998 m. vasario 12 d. sprendimu
  Nr. 246V „Dėl Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano“ patvirtinto detaliojo plano (registro
  Nr. T00054357), koreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. A30-1572/18(2.1.22E-TD-2) „Dėl Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinių koregavimo sklypuose Danielių g. 4, Lapių g. 3 ir Lapių g. 5 tvirtinimo“ patvirtintu detaliuoju planu (registro Nr. T00082376), sklypų Lapių g. 3 (kadastro
  Nr. 0101/0031:471) ir Sėlių g. 37 (kadastro Nr. 0101/0031:405), sprendinius inicijavimo pagrindu: sujungti sklypus, nustatyti sklypui komercinės paskirties objektų teritorijos žemės naudojimo būdą, užstatymo intensyvumą neviršijant 1,6, tankį, aukštį bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038).
 2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Planavimo darbų programa

DETALIOJO PLANAVIMO DOKUMENTUI RENGTI

 

 1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano sklypų Lapių g. 3 (kadastro Nr. 0101/0031:471) ir Sėlių g. 37 (kadastro Nr. 0101/0031:405) sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu.
 2. Planuojamos teritorijos adresas Lapių g. 3 (kadastro Nr. 0101/0031:471) ir Sėlių g. 37 (kadastro Nr. 0101/0031:405) Žvėryno seniūnija, Vilnius.
 3. Planuojamos teritorijos plotas 0,4839 ha.
 4. Planavimo organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
 5. Planavimo iniciatorius UAB „Eutola“.
 6. Planavimo pagrindas iniciatoriaus prašymas.
 7. Planavimo uždaviniai koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1998 m. vasario 12 d. sprendimu
  Nr. 246V „Dėl Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano“ patvirtinto detaliojo plano (registro
  Nr. T00054357), koreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. A30-1572/18(2.1.22E-TD-2) „Dėl Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinių koregavimo sklypuose Danielių g. 4, Lapių g. 3 ir Lapių g. 5 tvirtinimo“ patvirtintu detaliuoju planu (registro Nr. T00082376), sklypų Lapių g. 3 (kadastro
  Nr. 0101/0031:471) ir Sėlių g. 37 (kadastro Nr. 0101/0031:405), sprendinius inicijavimo pagrindu: sujungti sklypus, nustatyti sklypui komercinės paskirties objektų teritorijos žemės naudojimo būdą, užstatymo intensyvumą neviršijant 1,6, tankį, aukštį bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038).
 8. Papildomi planavimo uždaviniai numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, numatyti pėsčiųjų, dviračių ryšių sistemą, susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.
 9. Papildomi planavimo reglamentai nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, teritorijos viešųjų erdvių išdėstymas, automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymas.
 10. Tyrimai ir galimybių studijos nereikalingos.
 11. SPAV reikalingumas neprivalomas.
 12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti nereikalingas.
 13. Detaliojo planavimo etapai parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 14. Koncepcijos rengimas nerengiama.
 15. Sprendinių profesinis vertinimas nereikalingas.
 16. Viešumo užtikrinimas Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbiama apie priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.
 17. Planavimo terminai 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.
 18. Derinimo procedūra detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).
 19. Kiti reikalavimai Trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

Suderinta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

Vyriausiasis miesto architektas

Skyriaus vedėjas                                                                                                     Mindaugas Pakalnis

 

Vilniaus Miesto savivaldybės administracijos

Vyriausiojo miesto architekto skyriaus

Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio

Patarėja Danutė Eidukonytė