Daugiabučių gyvenamųjų namų Viršuliškių skg. 8, Vilniuje uždaras architektūrinis – urbanistinis konkursas

Daugiabučių gyvenamųjų namų Viršuliškių skg. 8, Vilniuje uždaras architektūrinis – urbanistinis konkursas

PROJEKTO VIZIJA

Sukurti ir pastatyti modernų, ergonomišką daugiabučių gyvenamųjų namų kompleksą, skirtą gyventi vertinantiems praktiškus, bet ne paprastus sprendimus ir gražiausią miesto panoramą su lyg debesimis.

 

BENDRA INFORMACIJA

  1. Konkurso skelbėjas/užsakovas – organizatorius

Konkurso organizatorius ir užsakovas (toliau – užsakovas) – UAB „Vilmstata“.

Konkursą organizuoja pats Užsakovas.

Užsakovo adresas: J. Kubiliaus g. 6, LT-08234 Vilnius

Užsakovo kontaktiniai asmenys: Agnė Ražinskienė, agne@razinskiene.lt, +370 616 85534

Vertinimo komisijos atsakingas sekretorius: Agnė Ražinskienė.

Užsakovas patvirtina, kad žemės sklypas, kurio kad. Nr. 0101/0030:32, nuosavybes teise priklauso jam ir jis turi teisę statyti statinius jame pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus bei kitus teisės aktus reglamentuojančius statinių statybą.

  1. Konkurso būdas

Kviestinis, uždaras konkursas.

Konkurse pakviestos dalyvauti 3 architektų komandos (toliau dalyviai).

Visos pakviestos dalyvauti komandos turi turėti bent vieną atestuotą architektą ir panašaus pobūdžio objektų projektavimo patirties.

Su kiekvienu dalyviu yra pasirašoma dalyvavimo konkurse sutartis.

Konkursas organizuojamas vadovaujantis anonimiškumo principu – Konkurso dalyviai dalyvauja anonimiškai.

  1. Užsakovo ketinimai po konkurso

Užsakovas inicijuos derybas dėl tolimesnių projektavimo darbų (projektinių pasiūlymų, techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo) su aukščiausią vietą laimėjusiu dalyviu.

Nepavykus deryboms su konkurso pirmos vietos laimėtoju, Užsakovas tęsia derybas su antros ir trečios vietos laimėtojais.

Užsakovui neatsiranda prievolė pasirašyti projektavimo sutarties su pirmosios, antrosios ar trečiosios vietos laimėtojais.

Konkurso dalyviai yra atsakingi už tai, kad jų pateiktas konkursinis darbas nepažeistų trečiųjų asmenų intelektinės nuosavybės teisės ir įsipareigoja apsaugoti konkurso užsakovą nuo bet kokių dėl to atsirandančių trečiųjų asmenų pretenzijų.

Laimėjimo atveju, dalyvaujant konkurencinėse derybose dėl projektavimo darbų, konkurso laimėtojams gali būti pasiūlyta patikslinti sprendinius pagal komisijos pateiktas pastabas, pateikti papildomą informaciją apie pateiktus darbus bei jų realizavimo galimybes. Į šią papildomą informaciją neįeina  techninio projekto lygmens projektinės medžiagos rengimas.

  1. Konkurso tikslas

Uždaro architektūrinio – urbanistinio konkurso tikslas išrinkti tinkamiausią architektūrinę – urbanistinę idėją daugiabučių gyvenamųjų namų komplekso statybai adresu Viršuliškių skg. 8, Vilnius.

Išrinkti ir apdovanoti pirmos, antros ir trečios vietos nugalėtojus, jei nei vienas dalyvis nebus diskvalifikuotas.

Inicijuoti ir susiderėti su vienu iš  konkurso dalyviu dėl tolimesnių projektavimo darbų, atsižvelgiant taip pat į konkurso komisijos pastabas konkurso darbams.

Konkurso uždaviniai:

Kontekstas – išrinkti sklypo urbanistinę idėją, kuri darniausiai įsilietų į esamą bei planuojamą urbanistinę struktūrą atsižvelgiant į transportą, funkcijas, leistiną aukštingumą, viešąsias bei žaliąsias erdves, gretimų sklypų užstatymą ir užsakovo projektavimo užduotį.

Teritorijos zonavimas – išrinkti racionalų teritorijos organizavimo principą, kuris maksimaliai išnaudotų teritorijos galimybes ir detaliuoju planu nustatytus reglamentus, bei kurtų bendruomenines erdves ir ryšius su aplinkinėmis teritorijomis ir sklypais.

Architektūra – išrinkti architektūrinę išraišką, kuri atspindėtų  naujo komplekso įvaizdį, novatoriškumą bei kontekstualumą.

Funkcionalumas – išrinkti racionalų architektūrinį sprendinį, kuris atitiktų pateiktą užsakovo užduotį.

  1. Konkurso terminai ir kalendorinis grafikas
Data Konkurso etapas Pastabos
Iki 2021-08-24 Dalyvių registracija Dalyviai registruojami elektroniniu paštu agne@razinskiene.lt
Nuo 2021-08-24

Iki 2021-08-30

Imtinai

Teritorijos lankymas, susitikimas su užsakovo atstovu teritorijoje Dalyvių registracija susitikimui registruojama elektroniniu paštu agne@razinskiene.lt. Tikslus laikas ir susitikimo vieta bus paskelbta atskiru pranešimu užsiregistravusiems dalyviams.
Nuo 2021-08-24

Iki 2021-09-06

Imtinai

Klausimų pateikimas užsakovui Klausimus pateikti elektroniniu paštu agne@razinskiene.lt
Nuo 2021-08-24

Iki 2021-09-13

Imtinai

Konkurso Sąlygų paaiškinimų pateikimas Atsakymai į klausimus ir/ar konkurso sąlygų neesminiai pakeitimai pateikiami elektroniniu paštu visiems konkurso dalyviams. Jeigu atsiranda esminiai konkurso sąlygų pakeitimai, darbų pateikimo terminas gali būti nukeltas.
2021-09-20 Darbų pateikimas iki 15.00 val. Darbus pateikti adresu:

Liepiškių g. 53 (būtina iš anksto susiderinti laiką su Agne Ražinskiene)

2021-09-22

iki 2021-09-29

Darbų eksponavimas Konkurso dalyvių darbai bus pristatyti visuomenei ir patalpinti internetiniame tinklapyje www.vilnius.lt
2021-10-06

14 val.

13.00 val. Komisijos posėdis, recenzentų vertinimas Komisijos posėdis bus uždaras.

Tikslus laikas suderinamas su komisijos nariais, kurie bus informuojami iš anksto.

2021-10-15 Nugalėtojo paskelbimas Nugalėtojo paskelbimo vieta ir tikslus laikas bus paskelbtas atskiru pranešimu. Informacija taip pat talpinama internetiniame tinklapyje www.vilnius.lt
2021-11-01

imtinai

Išmokami piniginiai prizai nugalėtojams
  1. Konkurso viešumas

Skelbimas apie skelbiamą konkursą, konkurso dalyvių darbai ir vertinimo komisijos sprendimai bus pristatyti visuomenei ir patalpinti internetinėje svetainėje www.vilnius.lt . Konkurso dalyvių darbai ir vertinimo komisijos sprendimai šiame internetiniame tinklapyje bus talpinami ne trumpiau nei penkias darbo dienas. Visuomenė galės pateikti savo pastabas ir pasiūlymus elektroniniu paštu agne@razinskiene.lt. Gautos pastabos ir pasiūlymai dėl Konkurso dalyvių darbų priimami iki Konkurso vertinimo komisijos dienos. Su visuomenės pateiktomis pastabomis ar pasiūlymais bus supažindinti vertinimo komisijos nariai iki sprendimo priėmimo.

  1. Vertinimo komisija ir recenzija

Vertinimo komisijos užduotis – įvertinti darbų atitiktį konkurso reikalavimams, spręsti kurie darbai gali būti priimti vertinimui, vertinti pateiktus darbus ir sudaryti projektų eilę pagal konkurso sąlygose apibrėžtus vertinimo kriterijus.

Vertinimo komisija yra sudaryta iš 5 asmenų: 2 užsakovo atstovai ir 3 nepriklausomi kvalifikuoti architektai. Vertinimo komisija taip pat turi 2 kvalifikuotus architektus kaip pakaitinius narius kažkuriam iš komisijos narių nesant.


Komisijos nariai:

Komisijos pirmininkas – Mindaugas Pakalnis, Vyriausias miesto architektas

Komisijos narys – Artūras Blotnys, architektas

Komisijos narys – Saulius Pamerneckis, architektas

Komisijos narys – Vilmantas Gluobys užsakovo atstovas

Komisijos narys –  Žydrūnas Andriukaitis

Pakaitinis komisijos narys – Antanas Gvildys, architektas

Pakaitinis komisijos narys – Vaidas Saveikis, architektas

Pakaitinis komisijos narys iš Užsakovo pusės Alis Laurinaitis

Komisijos sekretorė – Agnė Ražinskienė


Recenzija

Darbus recenzuos 1 recenzentas Aleksandras Gvildys.

Recenzentas, pirmiausiai įvertina ar darbai atitinka konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams ir teikia siūlymus dėl pateiktų darbų diskvalifikavimo būtinumo. Dėl darbų diskvalifikavimo sprendimą priima vertinimo komisija.

Toliau recenzentas pateikia kiekvieno darbo vertinimą – recenziją pagal konkurso sąlygose numatytus vertinimo kriterijus.

  1. Prizinis fondas

Pirma vieta – 3000 EUR

Antra vieta– 2500 EUR

Trečia vieta – 1500 EUR

Kiekvienas dalyvis, pateikęs konkursinį darbą, kuris nėra diskvalifikuojamas gauna papildomą autorinį honorarą už dalyvavimą konkurse – 2500.00 € + PVM.

  1. Visais klausimais susijusiais su konkursu prašome kreiptis elektroniniu adresu agne@razinskiene.lt

Nuoroda:

Pirmas+pranesimas+apie+skelbiamą+konkursa_2021-08-23