Dėl 2014 m. lapkričio 12 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-2103..

Dėl 2014 m. lapkričio 12 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-2103.VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL SKLYPO SAVANORIŲ PR. 139A IR GRETIMOS TERITORIJOS DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO

2014 m. lapkričio 12 d. Nr. 1-2103

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo
3 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 24 d. sprendimą Nr. 1-1823 „Dėl paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydžių ir Paramos socialinės infrastruktūros plėtrai teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo“, Vilniaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti žemės sklypo Savanorių pr. 139A (kadastro Nr. 0101/0052:101) ir gretimos teritorijos, Vilkpėdės seniūnijoje, detalųjį planą ir jo sprendinius (pagal pridedamą brėžinį).

2. Įpareigoti Miesto plėtros departamentą:

2.1. įtraukti į statinio specialiuosius architektūros reikalavimus sąlygas, susijusias su detaliojo plano sprendinių įgyvendinimu, ir esamų ar būtinų naujų inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų, reikalingų suplanuotiems statiniams funkcionuoti, išplėtimo ar nutiesimo sutartis tarp tų tinklų, komunikacijų savininko ir statytojo (detaliojo plano įgyvendintojo);

2.2. išduoti statytojui (detaliojo plano įgyvendintojui) statybą leidžiantį dokumentą tik pasiūlius pasirašyti paramos sutartį dėl socialinės infrastruktūros plėtros.

3. Nustatyti, kad:

3.1. planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre;

3.2. detaliuoju planu nustatytų sklypų ribos ir plotai gali būti tikslinami atlikus tiksliuosius geodezinius matavimus;

3.3. sklypų užstatymas galimas įrengus inžinerinius tinklus ir susisiekimo infrastruktūrą, numatytą detaliajame plane;

3.4. už šio sprendimo vykdymą yra atsakingas Miesto plėtros departamento Teritorijų planavimo skyriaus vedėjas;

3.5. detalusis planas įsigalioja tik įgijus nuosavybės teises į esamą žemės sklypą (kadastro Nr. 0101/0052:101) ir papildomai prijungiamą valstybinės žemės plotą teisės aktų nustatyta tvarka.

Meras

Artūras Zuokas

Teismas konstatavo, kad Tarybos Sprendimo 3.5 p. (žiūr. viršuje pateiktą tekstą) priimtas peržengus kompetencijos ribas – ginčijamas detalusis planas buvo baigtas rengti ir patvirtintas pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo redakciją, galiojusią iki 2014-01-01, ir šios redakcijos 26 str. 8 d. nesuteikė teisės Tarybai nustatyti vėlesnę patvirtinto detaliojo plano įsigaliojimo datą.

Pastaba: Teismo galutine ir neskundžiama 2016-12-14 nutartimi naikintinas šio įsakymo 3.5 punktas


Patvirtinto detaliojo plano sprendiniai paviešinti TPDR sistemoje:

Sklypo Savanorių g. 139A ir gretimos teritorijos detalusis planas

TPD registracijos Nr. T00074634

Registravimo data 2015-01-14

Galioja nuo 2015-01-14

Būsena Registruotas