Dėl administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018-02-27 įsakymo Nr. A30-461 „Dėl leidimo koreguoti Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinius sklypuose Lapių g. 4 ir 8, prijungiant apie 92 kv. m įsiterpusį valstybinės žemės plotą, teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“ pakeitimo

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

Dėl administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018-02-27 įsakymo 

Nr. A30-461 „Dėl leidimo koreguoti Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinius sklypuose Lapių g. 4 ir 8, prijungiant apie 92 kv. m įsiterpusį valstybinės žemės plotą, teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“ pakeitimo 

2021-04-13

Nr. A30-1222/21

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu ir Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“,
k e i č i u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. A30-461 „Dėl leidimo koreguoti Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinius sklypuose Lapių g. 4 ir 8, prijungiant apie 92 kv. m įsiterpusį valstybinės žemės plotą, teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“ 2 punktu patvirtintos detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programos 17 punktą ir išdėstau jį taip:
„17. Planavimo terminai: iki 2023 m. sausio mėn“.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja           Danuta Narbut