Dėl administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021-10-29 įsakymo Nr. A30-3468/21 ,,Dėl leidimo inicijuoti sklypo Kęstučio g. 27 (kadastro nr. 0101/0039:13) detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Kęstučio g. 27 (kadastro Nr. 0101/0039:196)“ pakeitimo

 

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas ,Dėl leidimo inicijuoti sklypo Kęstučio g. 27 (kadastro Nr. 0101/0039:13) detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype kęstučio g. 27 (kadastro Nr. 0101/0039:196)“ pakeitimo“

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected]www.vilnius.lt.

 

Keičiama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. A30-3468/21 ,,Dėl leidimo inicijuoti sklypo Kęstučio g. 27 (kadastro Nr. 0101/0039:13) detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Kęstučio g. 27 (kadastro Nr. 0101/0039:196)“ patvirtinta Planavimo darbų programa ir 8, 9, 10, 11 punktai išdėstomi taip:

  1. Išdėstau 8 punktą taip:

,,8. Planavimo tikslai ir uždaviniai: atlikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. 30-1225 „Dėl sklypo (kadastro Nr. 0101/0039:13) Kęstučio g. 27 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00054906) sprendinių koregavimą sklype Kęstučio g. 27 (kadastro Nr. 0101/0039:196) – nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką) “

  1. Išdėstau 9 punktą taip:

,,9. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, vertinti nagrinėjamos teritorijos (numatomų sprendinių įtaką patiriančios) kraštovaizdį, esamas ir (ar) suplanuotas urbanistines struktūras, inžinerinę ir socialinę infrastruktūrą.“

  1. Išdėstau 10 punktą taip:

,,10. Papildomi reglamentai: parengti suvestinių inžinerinių tinklų, susisiekimo, želdynų, sklypo ribų nužymėjimo ir servitutų bei kitus brėžinius paaiškinančius planuojamus sprendinius.“

  1. Išdėstau 11 punktą taip:

,,11. Tyrimai ir galimybių studijos: parengti aplinkinės teritorijos užstatymo rodiklių analizę, Kęstučio ir Treniotos gatvių išklotines. Tyrimai: teritorijos analizė triukšmo ir oro taršos aspektais. Parengti topografiją, medžių taksaciją.“

Su įsakymo projektu susipažinti galima  per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite siųsti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu [email protected].

Isakymo+tekstas