Dėl administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-04-20 įsakymo Nr. A30-1615/22 „Dėl apie 33,23 ha teritorijos ties Tauragės gatve ir Eišiškių plentu detaliojo plano rengimo teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“ pakeitimo projekto

Informuojame apie parengtą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą ir pasiūlymų teikimo tvarką dėl parengto įsakymo projekto, papildytų planavimo tikslų, keičiamos planuojamos teritorijos ribų:

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 2022-04-20 ĮSAKYMO
NR. A30-1615/22 „DĖL APIE 33,23 HA TERITORIJOS TIES TAURAGĖS GATVE IR EIŠIŠKIŲ PLENTU DETALIOJO PLANO RENGIMO TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU“ PAKEITIMO

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu ir Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“,
k e i č i u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022 m. balandžio 20 d. įsakymą Nr. A30-1615/22 „Dėl apie 33,23 ha teritorijos ties Tauragės gatve ir Eišiškių plentu detaliojo plano rengimo teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“:
1. Išdėstau 1 punktą taip:
„1. L e i d ž i u rengti apie 17,26 (septyniolikos ir dvidešimt šešių šimtųjų) ha teritorijos ties Tauragės gatve ir Eišiškių plentu (pagal pridedamą schemą) detalųjį planą teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu.“
2. Papildau 2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„2.1. detaliojo plano rengimo tikslas ir uždaviniai – nekeičiant žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0078:333) paskirties padalyti sklypą, nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų naudojimo būdą ir privalomus bei papildomus naudojimo reikalavimus, visos planuojamos teritorijos funkcionavimui užtikrinti suplanuoti trūkstamą susisiekimo infrastruktūrą, nustatant susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų naudojimo būdo teritoriją (-jas), taip pat nustatyti miškų ir miškingų teritorijų zonoje galimą (-us) naudojimo būdą (-us), esant poreikiui planuojamoje teritorijoje nustatyti atskirųjų želdynų teritorijos ir kitus galimus teritorijos naudojimo būdą (-us) ir naudojimo reglamentus, nepažeidžiant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių ir paversti miško žemę, reikalingą infrastruktūros plėtrai, kitomis naudmenomis;“.
3. Planavimo darbų programos detaliojo planavimo dokumentui rengti 2 punktą išdėstau taip:
„2. Planuojamos teritorijos plotas: apie 17,26 ha. Kvartalas apribotas Tauragės gatve ir Eišiškių plentu, užstatytais sklypais ir miškų teritorija rytinėje ir vakarinėje dalyse.“
4. Planavimo darbų programos detaliojo planavimo dokumentui rengti 7 punktą išdėstau taip:
„7. Nekeičiant žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0078:333) paskirties padalyti sklypą, nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų naudojimo būdą ir privalomus bei papildomus naudojimo reikalavimus, visos planuojamos teritorijos funkcionavimui užtikrinti suplanuoti trūkstamą susisiekimo infrastruktūrą, nustatant susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų naudojimo būdo teritoriją (-jas), taip pat nustatyti miškų ir miškingų teritorijų zonoje galimą (-us) naudojimo būdą (-us), esant poreikiui planuojamoje teritorijoje nustatyti atskirųjų želdynų teritorijos ir kitus galimus teritorijos naudojimo būdą (-us) ir naudojimo reglamentus, nepažeidžiant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių ir paversti miško žemę, reikalingą infrastruktūros plėtrai, kitomis naudmenomis.“

 

PAKEISTA
PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA
DETALIOJO PLANAVIMO DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: teritorija ties Tauragės gatve ir Eišiškių plentu, Naujininkų sen.
2. Planuojamos teritorijos plotas: apie 17,26 ha. Kvartalas apribotas Tauragės gatve ir Eišiškių plentu, pravažiavimo keliu pietinėje dalyje, užstatytais sklypais ir miškų teritorija rytinėje ir vakarinėje dalyse.
3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
4. Iniciatorius: juridinis asmuo.
5. Rengėjas: pasirenka iniciatorius.
6. Planavimo pagrindas: iniciatoriaus prašymai.
7. Planavimo uždaviniai: Nekeičiant žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0078:333) paskirties padalyti sklypą, nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų naudojimo būdą ir privalomus bei papildomus naudojimo reikalavimus, visos planuojamos teritorijos funkcionavimui užtikrinti suplanuoti trūkstamą susisiekimo infrastruktūrą, nustatant susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų naudojimo būdo teritoriją (-jas), taip pat nustatyti miškų ir miškingų teritorijų zonoje galimą (-us) naudojimo būdą (-us), esant poreikiui planuojamoje teritorijoje nustatyti atskirųjų želdynų teritorijos ir kitus galimus teritorijos naudojimo būdą (-us) ir naudojimo reglamentus, nepažeidžiant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių ir paversti miško žemę, reikalingą infrastruktūros plėtrai, kitomis naudmenomis.
8. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius ir kompozicinius ryšius su gretimybėmis.
9. Papildomi reglamentai: susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų poreikis ir išdėstymas, servitutų poreikis.
10. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.
11. SPAV reikalingumas: pagal institucijų planavimo sąlygas arba teisės aktų nustatyta tvarka.
12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nenumatoma.
13. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
14. Koncepcijos rengimas: nerengiama.
15. Sprendinių profesinis vertinimas: nereikalingas.
16. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbti priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą, atlikti privalomas viešinimo procedūras.
17. Planavimo terminai: iki 2025 m. kovo mėn.
18. Derinimo procedūra: atliekami sistemoje TPDRIS.
19. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis. Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

PAPILDOMA INFORMACIJA IR PASIŪLYMŲ TEIKIMAS:

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. savivaldybe@vilnius.lt , www.vilnius.lt;
Dėl pasiūlymų teikimo dėl parengto teisės akto (įsakymo) projekto:
Susipažinti ir teikti siūlymus dėl parengto teisės akto projekto ir planavimo tikslų galima 10 d. d. nuo pranešimo paskelbimo datos. Pasiūlymai teikiami planavimo organizatoriui el. p. savivaldybe@vilnius.lt arba raštu Vilniaus miesto savivaldybės administracijai Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
Susipažinti galima Vilniaus miesto savivaldybės interneto tinklalapyje https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/,
Vilniaus miesto sav. administracijos Naujininkų seniūnijoje (ar jos facebook paskyroje) – kontaktinis tel. 85 211 2939, el. p. naujininku.seniunija@vilnius.lt., Dariaus ir Girėno g. 11, Vilnius.
Kontaktinis asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir plėtros skyriuje: vedėjas B. Bučelis, tel. 85 219 7913, el. p. benius.bucelis@vilnius.lt, vyr. specialistas K. Buivydas, tel. 85 211 2753, el. paštas: karolis.buivydas@vilnius.lt;
Pastaba: Dėl susidariusios situacijos ir ribojimų bei karantino sąlygų LR Vyriausybės nustatyta tvarka gali būti apribotos galimybės fiziškai (gyvai) susipažinti su teisės akto projektu, todėl informacija teikiama nuotoliniu būdu ir elektorinėmis, komunikacinėmis ryšio priemonėmis.

 

Planuojama teritorija: Schema