Dėl administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-12-23 įsakymo Nr. A30-4938/22 ,,Dėl sklypo (kadastro Nr. 0101/0164:238) buvusiame Užukampio kaime detaliojo plano sprendinių koregavimo sklype Plomėnų g. 31 (kadastro Nr. 0101/0164:933) inicijavimo sutarties pagrindu“ pripažinimo netekusiu galios

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 2022-12-23 ĮSAKYMO NR. A30-4938/22 ,,DĖL SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0164:238) BUVUSIAME UŽUKAMPIO KAIME DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE PLOMĖNŲ G. 31 (KADASTRO NR. 0101/0164:933) INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2023 m. sausio d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, ir atsižvelgdama į planavimo iniciatoriaus 2023 m. sausio 4 d. prašymą Nr. A50-859/23 ,,Atsisakymas inicijuoti detaliojo plano koregavimą“, p r i p a ž į s t u netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022 m. gruodžio 23 d. įsakymą Nr. A30-4938/22 ,,Dėl sklypo (kadastro Nr. 0101/0164:238) buvusiame Užukampio kaime detaliojo plano sprendinių koregavimo sklype Plomėnų g. 31 (kadastro Nr. 0101/0164:933) inicijavimo sutarties pagrindu“.

Administracijos direktorė Lina Koriznienė

Nuoroda:

Neteko galios Uzukampio k.