Dėl apie 0,7 ha teritorijos ties Vytenio gatve detaliojo plano rengimo procedūros nutraukimo ir administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021-04-30 įsakymo Nr. A30-1469/21 ,,Dėl leidimo rengti apie 0,7 ha teritorijos ties Vytenio gatve detalųjį planą“ pripažinimo netekusiu galios

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS
ĮSAKYMAS
DĖL APIE 0,7 HA TERITORIJOS TIES VYTENIO GATVE DETALIOJO PLANO RENGIMO PROCEDŪROS NUTRAUKIMO IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 2021-04-30 ĮSAKYMO NR. A30-1469/21 ,,DĖL LEIDIMO RENGTI APIE 0,7 HA TERITORIJOS TIES VYTENIO GATVE DETALŲJĮ PLANĄ“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2023 m. vasario d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, ir atsižvelgdama į Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2021 m. spalio 20 d. raštą Nr. 49SD-10675-(14.49.136 E.) ,,Dėl atsisakymo išduoti teritorijų planavimo sąlygas“:
1. N u t r a u k i u apie 0,7 ha teritorijos ties Vytenio gatve (žemės sklypai Vytenio g. 61 (kadastro Nr. 0101/0055:144) ir Vytenio g. 61A (kadastro Nr. 0101/0055:9) detaliojo plano rengimo procedūrą (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD Nr. K-VT-13-21-237).
2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021 m. balandžio 30 d. įsakymą Nr. A30-1469/21 ,,Dėl leidimo rengti apie 0,7 ha teritorijos ties Vytenio gatve detalųjį planą“.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Netekes galios Vytenio