Dėl apie 1,9 ha teritorijos prie Arimų gatvės detaliojo plano rengimo procedūros nutraukimo ir administracijos direktoriaus 2016-04-14 įsakymo Nr. 30-828 „Dėl apie 1,9 ha teritorijos prie Arimų gatvės detaliojo plano rengimo organizavimo“ pripažinimo netekusiu galios

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL APIE 1,9 HA TERITORIJOS PRIE ARIMŲ GATVĖS DETALIOJO PLANO RENGIMO PROCEDŪROS NUTRAUKIMO IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016-04-14 ĮSAKYMO NR. 30-828 „DĖL APIE 1,9 HA TERITORIJOS PRIE ARIMŲ GATVĖS DETALIOJO PLANO RENGIMO ORGANIZAVIMO“ PRIPAŽINIMO  NETEKUSIU GALIOS
2023 m. kovo d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, ir atsižvelgdama į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pasitarimo plėtros klausimais 2023 m. sausio 23 d. protokolo Nr. A17-51/23(3.1.16E-AD) 8.3 papunktį:
1. N u t r a u k i u apie 1,9 (vieno ir devynių dešimtųjų) ha teritorijos prie Arimų gatvės detaliojo plano rengimo procedūrą (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas TPD Nr. K-VT-13-16-197).
2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. balandžio 14 d. įsakymą Nr. 30-828 ,,Dėl apie 1,9 ha teritorijos prie Arimų gatvės detaliojo plano rengimo organizavimo“

Administracijos direktorė Lina Koriznienė

Nuoroda:

Netekes galios