Dėl Kernavės gatvės trasos ir gretimų teritorijų detaliojo plano koregavimo teritorijos dalyje inicijavimo pagrindu detaliojo plano koregavimo procedūros nutraukimo ir administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-01-06 įsakymo Nr. A30-37/22 „Dėl leidimo koreguoti Kernavės gatvės trasos ir gretimų teritorijų detaliojo plano sprendinius teritorijos dalyje inicijavimo pagrindu“ pripažinimo netekusiu galios

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS
DĖL KERNAVĖS GATVĖS TRASOS IR GRETIMŲ TERITORIJŲ DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO TERITORIJOS DALYJE INICIJAVIMO PAGRINDU DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO PROCEDŪROS NUTRAUKIMO IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 2022-01-06 ĮSAKYMO NR. A30-37/22 „DĖL LEIDIMO KOREGUOTI KERNAVĖS GATVĖS TRASOS IR GRETIMŲ TERITORIJŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS TERITORIJOS DALYJE INICIJAVIMO PAGRINDU“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2023 m. rugpjūčio d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, ir atsižvelgdama į planavimo iniciatorių atstovo 2023 m. liepos 20 d. prašymą ,,Dėl detaliojo plano koregavimo procedūros nutraukimo“:
1. N u t r a u k i u Kernavės gatvės trasos ir gretimų teritorijų detaliojo plano sprendinių koregavimo teritorijos dalyje inicijavimo pagrindu detaliojo plano koregavimo procedūrą (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD Nr. K-VT-13-22-200).
2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022 m. sausio 6 d. įsakymą Nr. A30-37/22 „Dėl leidimo koreguoti Kernavės gatvės trasos ir gretimų teritorijų detaliojo plano sprendinius teritorijos dalyje inicijavimo pagrindu“ su visais jo pakeitimais.

Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriaus vedėja,
vykdanti Administracijos direktoriaus funkcijas
Lina Koriznienė

Nuoroda:

Kernaves gatves trasos netekes galios