Dėl leidimo keisti sklypo (kadastro Nr. 0101/0158:511) Nemėžio kaime detaliojo plano sprendinius sklype Nr. 1 inicijavimo sutarties pagrindu

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KEISTI SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0158:511) NEMĖŽIO KAIME DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE NR. 1 INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU

 

2021 m. liepos     d.   Nr.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u keisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 12 d. sprendimu Nr. 1-774 „Dėl sklypo (kadastro Nr. 0101/0158:511) Nemėžio kaime detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00060939) sprendinius sklype Nr. 1 inicijavimo sutarties pagrindu: nekeičiant žemės sklypo Estų g. 1 (kadastro Nr. 0101/0158:20) pagrindinės naudojimo paskirties, padalyti sklypą į du sklypus, nustatyti padalytiems sklypams daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo ir komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdus, patikslinti bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos būdo sklypams taikymą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.
  2. T v i r t i n u detaliojo plano keitimo planavimo darbų programą (pridedama).

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Nemezio k.