DĖL LEIDIMO KOREGUOTI SKLYPO SAUSIO 13-OSIOS G. 31 DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 2020-06-30 ĮSAKYMO NR. A30-1796/20 „DĖL LEIDIMO KOREGUOTI SKLYPO SAUSIO 13-OSIOS G. 31 DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU“ PAKEITIMO

2021 m. liepos     d.   Nr.

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu ir Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“,

k e i č i u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020 m. birželio 30 d. įsakymą Nr. A30-1796/20 „Dėl leidimo koreguoti sklypo Sausio 13-osios g. 31 detaliojo plano sprendinius  inicijavimo pagrindu“:

  1. Išdėstau 1 punktą taip:

,,1. L e i d ž i u vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, nekeičiant žemės sklypo Sausio 13-osios g. 31 (kadastro Nr. 0101/0038:25) esamos pagrindinės žemės naudojimo paskirties, nustatyti suplanuotos teritorijos naudojimo tipą: prioritetinį komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą ir kitą galimą daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą; nustatyti ir (ar) pakeisti nustatytus teritorijos naudojimo reglamentus pagal prioritetinį žemės naudojimo būdą ir kitą galimą žemės  naudojimo būdą, taip pat servitutų poreikį.“

  1. Patvirtintos Planavimo darbų programos detaliojo planavimo dokumentui rengti 6 punktą išdėstau taip:

,,6. Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, nekeičiant žemės sklypo Sausio 13-osios g. 31 (kadastro Nr. 0101/0038:25) esamos pagrindinės žemės naudojimo paskirties, nustatyti suplanuotos teritorijos naudojimo tipą: prioritetinį komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą ir kitą galimą daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą; nustatyti ir (ar) pakeisti nustatytus teritorijos naudojimo reglamentus pagal prioritetinį žemės naudojimo būdą ir kitą galimą žemės naudojimo būdą, taip pat servitutų poreikį.“

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Sausio 13 įsakymas