DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS Markučių rajono detalŲJĮ PLANĄ ir sklypo SUBAČIAUS g. 77 plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, SPRENDINIUS inicijavimo pagrindu

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS Markučių rajono detalŲJĮ PLANĄ ir sklypo SUBAČIAUS g. 77 plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, SPRENDINIUS inicijavimo pagrindu

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 24 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 318.1 ir 318.4.5.2 punktais parengtas įsakymo projektas leisti rengti:

Markučių rajono detaliojo plano, patvirtinto 2000 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. 541 „Dėl Markučių rajono detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių koregavimą sklype Subačiaus g. 77 (kad. Nr. 0101/0059:97) ir žemės sklypo plano Subačiaus g. 77, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 30-1530 „Dėl žemės sklypo Subačiaus g. 77 plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo”, sprendinių koregavimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu.

Planavimo iniciatorius – UAB „Naomė plius“ Polocko g. 15 Vilnius, tel. 869821602.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius.

Planavimo tikslas ir uždaviniai – nekeičiant pagrindinės sklypo naudojimo paskirties ir komercinės paskirties naudojimo būdo, patikslinti pagrindinius naudojimo reglamentus (pastatų aukštį, užstatymo intensyvumą, užstatymo tankį ir tipą, želdinių dalis, galimų statinių paskirtis) pagal Vilniaus miesto teritorijos bendrojo plano sprendinius ir esant poreikiui koreguojant užstatymo zoną ir ribas.

Pasiūlymų teikimas: Su sprendimu dėl detaliojo plano koregavimo rengimo projektu galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo, adresu: Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius 415 kab. (Kontaktinis asmuo: K. Buivydas tel. 85 211 2753). Pasiūlymai teikiami – Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

__________________________________________________________________________________________________________

Projektas Subačiaus 77

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS administracijos
direktoriaus pavaduotojas

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO koreguoti markučių rajono detalųjį planą ir sklypo subačiaus g. 77 plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, sprendinius inicijavimo pagrindu

2016 m.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 24 straipsnio 5 dalimi ir Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 318.1 ir 318.4.5.2 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:

1. L e i d ž i u rengti Markučių rajono detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2000 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. 541 „Dėl Markučių rajono detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių koregavimą sklype Subačiaus g. 77 (kadastro Nr. 0101/0059:97) ir žemės sklypo Subačiaus g. 77 plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. spalio 26 d. įsakymu
Nr. 30-1530 „Dėl žemės sklypo Subačiaus g. 77 plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo“, sprendinių koregavimą, nekeičiant pagrindinės sklypo naudojimo paskirties ir komercinės paskirties naudojimo būdo, patikslinti pagrindinius naudojimo reglamentus (pastatų aukštį, užstatymo intensyvumą, užstatymo tankį ir tipą, želdinių dalis, galimų statinių paskirtis) pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius ir esant poreikiui koreguojant užstatymo zoną ir ribas teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu.

2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą (pridedama).

3. N u s t a t a u, kad už šio įsakymo viešinimą yra atsakingas Miesto plėtros departamentas.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja


Rengėjas:

Teritorijų planavimo skyriaus miesto

Rytinės teritorijos poskyrio vyr. specialistas

Karolis Buivydas, 211 2753

_________________________________________________________________________________________
PATVIRTINTA:

Vilniaus m. savivaldybės

administracijos direktoriaus

2016 m. ____________________d.

įsakymu Nr.

Planavimo darbų programa

detaliOJO planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: Subačiaus g. 77 (kadastro Nr. 0101/0059:97), Rasų seniūnija, Vilnius.

2. Planuojamos teritorijos plotas: 0,0657 ha.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Rengėjas: pasirenka iniciatorius.

5. Planavimo pagrindas: UAB „Naomė plius“ 2016-05-20 prašymas.

6. Planavimo uždaviniai: nekeičiant pagrindinės sklypo naudojimo paskirties ir esamo komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdo, patikslinti pagrindinius naudojimo reglamentus (pastatų aukštį, užstatymo intensyvumą, užstatymo tankį ir tipą, želdinių dalis, galimų statinių paskirtis) pagal Vilniaus miesto teritorijos bendrojo plano sprendinius ir esant poreikiui koreguojant užstatymo zoną ir ribas.

7. Papildomi planavimo uždaviniai: Įvertinti gretimybes bei reglamentus nustatyti pagal mažo užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos funkcinę zoną.

8. Papildomi reglamentai: nėra.

9. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

10. SPAV reikalingumas: nereikalingas.

11. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

12. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

13. Koncepcijos rengimas: nerengiama.

14. Sprendinių profesinis vertinimas: nereikalingas.

15. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbti priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

16. Planavimo terminai: iki 2019 m. liepos mėn.

17. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.

18. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis. Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

Suderinta :

Miesto plėtros departamento direktorius

(Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiasis architektas) Mindaugas Pakalnis