Dėl leidimo koreguoti Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinius sklype Lapių g. 8 (kadastro Nr. 0101/0031:317) ir sklype Lapių g. 4 (kadastro Nr. 0101/0031:468) kartu su apie 92 (devyniasdešimt dviejų) kv. m valstybinės žemės dalimi

Informuojame, kad pradedamas rengti Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano (registro Nr. T00054357) sprendinių koregavimas sklype Lapių g. 8 (kadastro Nr. 0101/0031:317) ir sklype Lapių g. 4 (kadastro Nr. 0101/0031:468), kuris buvo suformuotas pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 30-1346 „Dėl sklypų Lapių g. 4, 4B ir 6 formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ patvirtintą formavimo ir pertvarkymo projektą, kartu su apie 92 (devyniasdešimt dviejų) kv. m valstybinės žemės dalimi

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS
ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO KOREGUOTI ŽVĖRYNO ŠIAURINĖS DALIES DETALIOJO PLANO
SPRENDINIUS SKLYPUOSE LAPIŲ G. 4 IR 8, PRIJUNGIANT APIE 92 KV. M
ĮSITERPUSĮ VALSTYBINĖS ŽEMĖS PLOTĄ, TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO
INICIJAVIMO PAGRINDU
2022 m. spalio d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo
dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo
dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:
1. L e i d ž i u teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu inicijuoti Vilniaus miesto
valdybos 1998 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. 246V „Dėl Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano
tvirtinimo“ patvirtinto Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano (registro Nr. T00054357) sprendinių
koregavimą sklype Lapių g. 8 (kadastro Nr. 0101/0031:317) ir sklype Lapių g. 4 (kadastro Nr.
0101/0031:468), kuris buvo suformuotas pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2017 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 30-1346 „Dėl sklypų Lapių g. 4, 4B ir 6 formavimo
ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ patvirtintą formavimo ir pertvarkymo projektą, kartu su apie 92
(devyniasdešimt dviejų) kv. m valstybinės žemės dalimi.
2. N u s t a t a u šiuos planavimo tikslus ir uždavinius: pakeisti sklypų ribas juos sujungiant
ir prijungiant įsiterpusį apie 92 (devyniasdešimt dviejų) kv. m valstybinės žemės plotą iki T.
Narbuto gatvės raudonųjų linijų, nustatyti daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų
žemės naudojimo būdą (G2), pakeisti užstatymo intensyvumą, tankį, aukštį bei nustatyti kitus
trūkstamus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos
bendruoju planu (registro Nr. T00086338).
3. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti
koreguoti (pridedama).
4. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojo 2021 m. rugpjūčio 2 d. įsakymą Nr. A30-2627/21 „Dėl leidimo keisti
Elektroninio dokumento nuorašas
Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano sklypų Lapių g. 4 ir 8 sprendinius, prijungiant apie 92 kv.
m įsiterpusį valstybinės žemės plotą, inicijavimo pagrindu“.

PATVIRTINTA:
Vilniaus m. savivaldybės
administracijos direktoriaus
pavaduotojo
2022 m. ____________________d.
įsakymu Nr.
PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA
DETALIOJO PLANAVIMO DOKUMENTUI RENGTI
1. Planuojamos teritorijos adresas: sklypai Lapių g. 8 (kadastro Nr. 0101/0031:317), Lapių g. 4
(kadastro Nr. 0101/0031:468) kartu su apie 92 (devyniasdešimt dviejų) kv. m įsiterpusiu valstybinės
žemės plotu, Žvėryno seniūnija, Vilnius.
2. Planuojamos teritorijos plotas: 0,3264 ha. Kvartalas apribotas T. Narbuto gatve, Lapių gatve rytinėje
dalyje, pravažiavimo keliu pietinėje dalyje, pėsčiųjų taku vakarinėje dalyje.
3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos
pr. 3, Vilnius.
4. Iniciatorius: juridinis asmuo.
5. Rengėjas: pasirenka iniciatorius.
6. Planavimo pagrindas: iniciatoriaus prašymas.
7. Planavimo uždaviniai: : pakeisti sklypų ribas juos sujungiant ir prijungiant įsiterpusį apie 92
(devyniasdešimt dviejų) kv. m valstybinės žemės plotą iki T. Narbuto gatvės raudonųjų linijų, nustatyti
daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų žemės naudojimo būdą (G2), pakeisti
užstatymo intensyvumą, tankį, aukštį bei nustatyti kitus trūkstamus teritorijos naudojimo reglamentus
vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00086338).
8. Papildomi planavimo uždaviniai: Numatyti funkcinius ir kompozicinius ryšius su gretimybėmis,
suformuoti optimalią centrinei miesto daliai būdingą urbanistinę struktūrą, teritoriją patenkančią į gatvių
raudonąsias linijas numatyti atskiru sklypu.
9. Papildomi reglamentai: susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų poreikis ir išdėstymas, servitutų
poreikis.
10. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.
11. SPAV reikalingumas: pagal institucijų planavimo sąlygas arba teisės aktų nustatyta tvarka.
12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nenumatoma.
13. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
14. Sprendinių profesinis vertinimas: nereikalingas.
15. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbti priimtą sprendimą dėl detaliojo
plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą, atlikti privalomas viešinimo
procedūras.
16. Planavimo terminai: 5 metai nuo sprendimo priėmimo.
17. Derinimo procedūra: atliekami sistemoje TPDRIS.
18. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti
rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis. Pateikti
GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

Elektroninio+dokumento+nuorašas

Schema+GIS+6710