Dėl leidimo rengti 2,4507 ha teritorijos detalųjį planą inicijavimo pagrindu

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO RENGTI 2,4507 HA TERITORIJOS DETALŲJĮ PLANĄ INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2021 m. liepos     d.   Nr.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 19 ir 32 punktais, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u rengti 2,4507 ha žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0078:100) ties P. Joniko ir Dieveniškių gatvėmis detalųjį planą inicijavimo pagrindu.
  2. N u s t a t a u, kad:

2.1. detaliojo plano rengimo tikslas ir uždaviniai – nustatyti  vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir (ar) daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdus, esant poreikiui nustatyti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos naudojimo būdą bei pagal numatomus naudojimo būdus nustatyti kitus teritorijų naudojimo reglamentus, detalizuojant Vilniaus miesto savivaldybės bendrajame plane nustatytus privalomuosius teritorijų naudojimo reglamentus;

2.2. už šio įsakymo viešinimą yra atsakingas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyrius.

  1. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Elektroninio+dokumento+nuorašas