Dėl pakeistų AB „Dvarčionių keramika“ teritorijos Keramikų g. 2 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano papildymo sprendinių koregavimo sklype Keramikų g. 2 (kadastro Nr. 0101/0027:130) planavimo inicijavimo pagrindu (TPD Nr. K-VT-13-22-236)

 

Atlikti koregavimai – papildymai viešinami visuomenei, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi, kurioje nurodoma kad: „kai teritorijų planavimo dokumento sprendiniai keičiami atsižvelgus į priimtus pasiūlymus, apie kuriuos buvo viešai informuota, ar į teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų pastabas teritorijų planavimo proceso baigiamojo etapo teritorijų planavimo dokumento derinimo stadijoje, visuomenė su pakeistais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais supažindinama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ir sprendimą rengti teritorijų planavimo dokumentą priėmusios valstybės institucijos (institucijų) ar savivaldybės interneto svetainėje.

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: akcinės bendrovės „Dvarčionių keramika“ teritorijos Keramikų g. 2 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano papildymo (reg. nr. T00055260), patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 2001 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. 564V „„Dėl AB „Dvarčionių Keramika“ teritorijos Keramikų g. 2 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano papildymo sprendinių tvirtinimo“, sprendinių koregavimas sklype Keramikų g. 2 (kadastro Nr. 0101/0027:130). (TPD Nr. K-VT-13-22-236).

Planuojamos teritorijos plotas ir adresas: žemės sklypas Keramikų g. 2 (kad. nr. 0101/0027:130), Vilnius, plotas 10,6671 ha.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-01-28 įsakymas Nr. A30-389/22, šiuo įsakymu patvirtinta planavimo darbų programa, Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis 2022-03-08 Nr. A615-31/22.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Juridiniai asmenys

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Unitectus“, juridinio asmens kodas 302347287, adresas Lukiškių g. 3, LT-01108 Vilnius, tel. (8 5) 261 0147, el. p. [email protected]

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti akcinės bendrovės „Dvarčionių keramika“ teritorijos Keramikų g. 2 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano papildymo (registro Nr. T00055260), patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 2001 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. 564V „Dėl AB „Dvarčionių Keramika“ teritorijos Keramikų g. 2 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano papildymo sprendinių tvirtinimo“, sprendinius sklype Keramikų g. 2 (kadastro Nr. 0101/0027:130) inicijavimo sutarties pagrindu: padalyti sklypą į atskirus sklypus, patikslinti esamų servitutų vietą ir dydį, nustatyti naujų servitutų vietą ir dydį, nekeičiant pagrindinės žemės sklypo naudojimo paskirties papildyti atskirųjų želdynų teritorijos žemės sklypo naudojimo būdu, nustatyti užstatymo intensyvumą, tankį, aukštingumą ir kitus teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Susipažinti su pakoreguotais – papildytais detaliojo plano sprendiniais galima: nuo 2023 m. kovo 8 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (tpdris.lt, TPD proceso Nr. K-VT-13-22-236), taip pat nuo 2023-03-09 Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje skiltyje Savivaldybė>Miesto plėtra>Teritorijų planavimo viešumas:  https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/  ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (skiltyje: Rengiami TP dokumentai – Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 pradėti rengti ar parengti TP dokumentai ir nuo 2021-07-01 rengiamų TPD bei sprendimų, kuriais keičiama/nustatoma paskirtis ir (ar) naudojimo būdas, viešinimas – Savivaldybės/Vietovės lygmens TPD – Vilniaus m. – Informacinių pranešimų, apie galimybes susipažinti su TPD sprendiniais, pakeistais pagal visuomenės pasiūlymus/derinančių institucijų pastabas, pagal Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalį, viešinimas).

Nuoroda:

Pagrindinis+brėžinys

Aiškinamasis+raštas

Dėl+pakeistų+Keramikų+g.+2+sprendinių