Dėl pakeistų Lazdynų rajono žemutinės terasos detaliojo plano sprendinių koregavimo sklypuose (kadastro Nr. 0101/0051:0229 ir Nr. 0101/0051:0228) inicijavimo pagrindu

 

Atsižvelgus į priimtus pasiūlymus, apie kuriuos buvo viešai informuota ir derinančių institucijų pastabas, buvo pakeisti Vilniaus miesto tarybos 1994-12-27 sprendimu Nr. 14 „Dėl Lazdynų rajono žemutinės terasos detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00056335) sprendinių koregavimo žemės sklypuose (kadastro Nr. 0101/0051:0229 ir Nr. 0101/0051:0228) inicijavimo pagrindu (TPD Nr. K-VT-13-22-364) (toliau – Detalusis planas) sprendiniai:

1.Gauta visuomenės atstovo pastaba – pasiūlymas 2022-08-25 įvykusio viešo susirinkimo metu: Ar yra galimybė šioje Detaliojo plano stadijoje perkelti projektuojamame žemės sklype Nr. 2 esamą 154 kv. m ploto servitutą, nustatytą požeminėms ir antžeminėms komunikacijoms – šalto vandens vamzdžiams, savininkui apmokant savo sąskaita. Į pastabą – pasiūlymą atsižvelgta. Papildyti Detaliojo plano grafiniai sprendiniai (pagrindinio brėžinio reglamentų lentelė) ir tekstiniai sprendiniai (aiškinamasis raštas), nurodant, kad projektuojamame žemės sklype Nr. 2 nustatytas esamas 154 kv. m ploto servitutas s2.1 – teisė aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis, kodas 225) (esamas) yra terminuotas ir galioja iki tol, kol bus išmontuoti (sunaikinti) šio servituto ribose nutiesti inžineriniai tinklai ir (arba) šie inžineriniai tinklai bus nutiesti (perkelti) kitoje vietoje.

2.Gauta uždarosios akcinės bendrovės „VILNIAUS VANDENYS“ pastaba raštu 2022-09-01 Nr. REG239823: Projektiniai sprendiniai neatitinka PS nuotekų reikalavimų. Esamam d400 mm nuotekų tinklui sklype išlaikyti ir įforminti tinklų apsaugos ir aptarnavimo zoną ir servitutą (jei nėra), vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 2019-06-06, Nr. XIII-2166, dešimtu skirsniu „Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos ir jose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Į pastabą atsižvelgta. Detaliojo plano tekstiniai sprendiniai – aiškinamojo rašto skirsnis „Vandentiekis, nuotekos“, papildyti informacija, kad Nuotekų tinklai, patenkantys į sklypo ribas, iškeliami, iškeliamiems tinklams numatoma apsaugos zona, į sklypą patenkančiai apsaugos zonai nustatomas servitutas. Detaliojo plano grafiniai sprendiniai – Detaliojo plano Suvestinė inžinerinių tinklų schema M 1:1000 papildyti informacija, kad planuojamame žemės sklype, kadastro Nr. 0101/0051:0229 (projektuojamas sklypas Nr. 6) esantis nuotekų tinklas naikinamas – iškeliamas į teritoriją tarp planuojamų žemės sklypų, kadastro Nr. 0101/0051:0229 ir 0101/0051:0228.

3.Gautos Uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus planas“ pastabos el.paštu 2022-09-08, patikslinti projektuojamų žemės sklypų plotus ir ribas ištaisant technines klaidas. Į pastabą atsižvelgta. Ištaisytos techninės klaidos, pakoreguotas Detaliojo plano pagrindinis brėžinys ir aiškinamasis raštas, patikslintos projektuojamų sklypų ribos ir plotai.

4.Gautos Aplinkos apsaugos agentūros pastabos raštu 2022-09-12 Nr. REG241159 (Nr.: (30-2)-A4E-10065):

4.1.Vadovaujantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 1 straipsnio, 6 straipsnio 1 dalies 1 ir 6 punktų bei VI skyriaus dešimto skirsnio, Teritorijų planavimo įstatymo 26 straipsnio 6 dalies 1 ir 2 punkto nuostatomis, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 4 punktu, bei atsižvelgiant į tai, kad potvynių grėsmės rizikos teritorijos yra nustatytos Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintuose Potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapiuose, planuojamoje teritorijoje turėtų būti nustatytos atitinkamos specialiosios žemės naudojimo sąlygos ir įrašytos į Teritorijos naudojimo reglamentus, Pagrindiniame brėžinyje turėtų būti pažymėtos potvynių grėsmės teritorijos ir išnagrinėtos užstatymo galimybės atsižvelgiant į Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 104 straipsnio nuostatas. Į pastabą atsižvelgta. Pakoreguoti Detaliojo plano grafiniai sprendiniai (pagrindinio brėžinio reglamentų lentelė) ir tekstiniai sprendiniai (aiškinamasis raštas), nurodant projektuojamiems žemės sklypams (išskyrus sklypą Nr. 2, kuris į šios apsaugos zonos ribas nepatenka) specialiąją žemės naudojimo sąlygą – potvynių grėsmės teritorijos (VI skyrius, dešimtasis skirsnis).

4.2.Vadovaujantis Gamtinio karkaso nuostatų 11 punkto nuostatomis stipriai pažeisto (degraduoto) geoekologinio potencialo gamtinio karkaso teritorijose kitos paskirties žemės sklypų užstatymo tankis gali būti didesnis nei 50 procentų, tačiau tokiais atvejais atskirųjų ir priklausomųjų želdynų normos didinamos ne mažiau kaip 10 procentinių punktų. Į pastabą atsižvelgta. Detaliojo plano aiškinamasis raštas, konkrečiai projektuojamų žemės sklypų Nr. 1 ir Nr. 6 reglamentų aprašymas papildytas informacija, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022-05-27 įsakymu Nr. D1-151 (TAR, 2022, Nr. 2022-11384) „Dėl 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. D1-694 „Dėl Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2 p., pradėtuose rengti teritorijų planavimo dokumentuose, kuriems iki įsakymo Nr. D1-151 įsigaliojimo (2022-05-28) išduotos teritorijos planavimo sąlygos, taikomos iki įsakymo Nr. D1-151 įsigaliojimo galiojusios atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normos ir priklausomųjų želdynų normos (plotai). Atsižvelgiant į tai, kad teritorijų planavimo sąlygos Detaliajam planui rengti išduotos iki įsakymo Nr. D1-151 įsigaliojimo (2022-05-28), pagal iki įsakymo Nr. D1-151 įsigaliojimo galiojusių atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) reikalavimus žemės sklypui turi būti nustatytos ne mažiau kaip 30 % želdynų normos pagal daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų naudojimo būdą, bei ne mažiau kaip 40 % pagal rekreacinių teritorijų naudojimo būdą. Tačiau taip pat, atsižvelgiant į tai, kad planuojamas žemės sklypas patenka į stipriai pažeisto gamtinio karkaso teritoriją ir sklypo užstatymo tankis nustatomas didesnis nei 50 proc., vadovaujantis Gamtinio karkaso nuostatų 11 p., žemės sklypui priklausomųjų želdynų normos didinamos ne mažiau kaip 10 procentinių punktų ir nustatomos tokios želdynų normos – ne mažiau, kaip 40 % pagal daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų naudojimo būdą, ne mažiau, kaip 50 % pagal rekreacinių teritorijų naudojimo būdą.

 5.Gauta Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos pastaba raštu 2022-09-16 Nr. REG241871: Planuojama teritorija patenka į Vilniaus (Vingio) vandenvietės apsaugos zonos 3 (a sektorius) cheminės taršos apribojimo juostą. Atkreipiame dėmesį, jog teritorijos planavimo sprendiniai požeminio vandens vandenviečių ir jų apsaugos zonų teritorijose turi būti priimami vadovaujantis Žemės gelmių įstatymo 27 str. nuostatomis ir Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 106 str. nuostatomis. Atsižvelgiant į tai, Tarnyba mano, jog šis faktas turėtų atsispindėti ir aiškinamajame rašte, ir brėžiniuose (prieduose). Siūlome minėtus Detaliojo plano dokumentus tikslinti ir papildyti pagal aukščiau pateiktas pastabas. Į pastabą atsižvelgta. Papildyti Detaliojo plano grafiniai sprendiniai (pagrindinio brėžinio reglamentų lentelė), nurodant visiems žemės sklypams specialiąją žemės naudojimo sąlygą: požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis). Papildyti Detaliojo plano tekstiniai sprendiniai (aiškinamasis raštas), 4.1.11 skirsnyje pateikiant tokią informaciją: Planuojama teritorija patenka į Vilniaus (Vingio) vandenvietės apsaugos zonos 3 (a sektoriaus) cheminės taršos apribojimo juostą, todėl projektuojamiems žemės sklypams nustatoma specialioji žemės naudojimo sąlyga: požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis). Veikla žemės sklypuose turi būti vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 106 str. nuostatomis. Planuojamoje teritorijoje nuotekos tvarkomos prijungiant jas prie komunalinių nuotekų šalinimo tinklų arba prie vietinių nuotekų šalinimo tinklų, pagal teisės aktų reikalavimus užtikrinančių lygiavertį komunaliniams nuotekų šalinimo tinklams aplinkos apsaugos lygį.

6.Gautos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pastabos raštu 2022-09-19 Nr. REG242080:

6.1.Sprendiniai neatitinka Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano: intensyviam naudojimui įrengiamų želdynų funkcinėje zonoje negalimas teritorijos naudojimo tipas GM (mišri gyvenamoji teritorija).

6.2.Bendro naudojimo erdvių, atskirųjų želdynų teritorija (BŽ): neužstatyta zona, kuria išskiriamos urbanizuotų teritorijų viešosios erdvės ir bendram naudojimui pritaikytų atskirųjų želdynų teritorijos. Į abi pastabas atsižvelgta. Patikslintas pagrindinis Detaliojo plano sprendinių brėžinys, išskirta reglamentinė zona 6.1.2, kuriai konkrečiai nustatomas AI (aikštė) naudojimo tipas. Patikslinti projektuojamo žemės sklypo Nr. 6 naudojimo tipai: BZ, GM, AI. Patikslinta reglamentų lentelė aiškiai nurodant koks naudojimo tipas taikomas konkrečiai reglamentinei zonai.

6.3.Detaliojo plano koregavimo sprendiniuose atitinkamose minėtų sklypų dalyse, kurios pagal bendrąjį planą yra priskiriamos intensyvaus naudojimo želdynams, numatomas rekreacinių teritorijų žemės naudojimo būdas su 50 proc. priklausomųjų želdynų normatyvu neužtikrina Neries pakrantės želdynų ekologinio potencialo ir želdyno vientisumo. Atsižvelgiant į tai, kad teritorija patenka į gamtinio karkaso nacionalinį migracijos koridorių, o Bendrajame plane dalyje sklypų yra numatytas intensyviai naudojamų želdynų funkcinės zonos tipas, bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 7 straipsnio I dalimi, atskiriesiems želdynams formuojami jiems skirti žemės sklypai, kuriuose rekreaciniams, mokslo, mokymo, kultūros, švietimo, pažinimo, aplinkos kokybės gerinimo, sveikatinimo, estetiniams ir kitiems visuomenės poreikiams tenkinti kuriami ir tvarkomi želdynai, prašome abiejų teritorijų (sklypų kadastro Nr. 0101/0051:0229 ir 0101/0051:0228) zonose, kur pagal Bendrąjį planą yra numatyti intensyviai naudojami želdynai, planuoti sklypus atskiriesiems želdynams. Į pastabas atsižvelgta iš dalies. Patikslintas Detaliojo plano pagrindinis sprendinių brėžinys ir aiškinamasis raštas, rekreacinių teritorijų naudojimo būdo žemės sklypams ar reglamentinėms zonoms (žemės sklypui Nr. 4, žemės sklypo daliai Nr. 1.3, žemės sklypo daliai Nr. 3.2, žemės sklypo daliai Nr. 6.3) priklausomųjų želdynų norma padidinta nuo 50 proc. iki 80 proc.

6.4.Tikslinti reglamentų aprašomojoje lentelėje nurodomą pastatų aukštų skaičių iš „1-4**“ į „1-3 ir 4**“. Tikslinti **pastabą dėl pastatų aukštų skaičiaus. Atsižvelgiant į bendrojo plano formuluotę, tikslingas pastabos variantas – „**iki 20 proc. planuojamo (faktinio) pastatais užstatyto ploto gali būti 4 aukštai.“. Į pastabą tikslinti reglamentų aprašomojoje lentelėje nurodomą pastatų aukštų skaičių iš „1-4**“ į „1-3 ir 4**“ atsižvelgta. Pakoreguotas Detaliojo plano pagrindinis sprendinių brėžinys aiškiai išskiriant, kokioje reglamentinėje zonoje koks pastatų aukštingumo rodiklis yra taikomas. Į pastabą tikslinti **pastabą dėl pastatų aukštų skaičiaus atsižvelgta iš dalies. Pastabos turinys pakoreguotas taip: „**iki 20 proc. pastatais užstatyto ir planuojamo užstatyti ploto gali būti 4 aukštai. Vadovaujantis Bendrojo plano aiškinamojo rašto sprendiniais, pastatų aukštis skaičiuojamas įskaitant cokolinius, mansardinius aukštus bei antstatus, antresoles“.

6.5.Tikslinti užstatymo tankį. Į pastabą atsižvelgta. Pakoreguotas Detaliojo plano pagrindinis sprendinių brėžinys aiškiai nurodant koks užstatymo tankis taikomas konkrečiai reglamentinei zonai ir koks visam žemės sklypui.

6.6.Aiškiai rodyti gatvės raudonąsias linijas ir gatvės parametrus iš kurios planuojami įvažiavimai į žemės sklypus. Į pastabą atsižvelgta. Projektuojamos gatvės parametrai ir raudonosios linijos pažymėtos Detaliojo plano Susisiekimo schemoje.

6.7.Į planuojamą žemės sklypą Nr. 2 planuoti įvažiavimą iš privažiavimo, esančio šiaurinėje žemės sklypo dalyje. Į pastabą atsižvelgta. Patikslintas pagrindinis sprendinių brėžinys.

6.8.Pagrįsti planuojamus įvažiavimus/išvažiavimus specialiam transportui, numatyti jų sumažinimą ar sutapatinimą su planuojamais įvažiavimais. Į pastabą atsižvelgta, sumažintas įvažiavimų/išvažiavimų specialiam transportui kiekis.

6.9.Privažiavimo kelią (akligatvį) tarp sklypų Nr. 1 ir Nr. 6 rodyti su apsisukimo aikštele (parametrai turi atitikti STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ reikalavimus) bei perspektyviniu dviračių-pėsčiųjų takų link bendrajame plane suplanuoto dviračių-pėsčiųjų tilto per Nerį. Į pastabą atsižvelgta. Papildyta Detaliojo plano Susisiekimo schema.

6.10.Nebaigta viešinimo procedūra. Viešinimo procedūrų užbaigimui trūko planavimo organizatoriaus atsakymo į visuomenės atstovo Detaliojo plano viešinimo metu pateiktą pasiūlymą, kurį jis pateikė 2022-09-23 raštu Nr. A51-138834/22(3.3.16.1E-AD24), taigi viešinimo procedūros buvo užbaigtos.

7.Gautos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pastabos – Vyriausiojo miesto inžinieriaus biuro, Eismo organizavimo skyriaus pastabos raštu 2022-10-28 Nr. REG248057:

7.1.Pagrindiniame detaliojo plano brėžinyje aiškiai rodyti gatvių raudonąsias linijas ir jų parametrus iš kurių planuojami įvažiavimai į žemės sklypus. Raudonosios linijos turi būti tiesios. (RL ir parametrai nurodyti Susisiekimo brėžinyje). Į pastabą atsižvelgta. Pagrindiniame Detaliojo plano brėžinyje aiškiai parodytos gatvių raudonosios linijos ir jų parametrai iš kurių planuojami įvažiavimai į žemės sklypus. Raudonosios linijos ištiesintos: paliktos esamos tarp planuojamų sklypų, link sankirtos su K. Jelskio gatve praplatinamos, kad tilptų visi gatvės elementai.

7.2.Pagrįsti planuojamą įvažiavimą/išvažiavimą į žemės sklypą Nr. 3. Kodėl daromas ne per planuojamą žemės sklypą Nr. 4, sutapatinant jį su specialiojo transporto įvažiavimu. Į pastabą atsižvelgta. Aiškinamojo raštas papildytas informacija: Iš sklypo Nr. 1 ir/arba tarpo tarp planuojamų sklypų sudaryti galimybę esant reikalui privažiuoti specialiajam transportui į rekreacinį sklypą Nr. 4. Iš sklypų/sklypo dalių Nr.6.1, 6.2 ir/arba tarpo tarp planuojamų sklypų sudaryti galimybę esant reikalui privažiuoti specialiajam transportui į rekreacinį sklypą / sklypo dalį Nr. 6.3.

7.3.Pietvakarinėje žemės sklypo Nr. 6 dalyje planuojant specialiojo transporto įvažiavimą/išvažiavimą, išplėsti detaliojo plano ribas apimant Miškinių g. aklakelį. Į pastabą atsižvelgta iš dalies. Kadangi detaliojo plano sprendiniai gali apimti tik planuojamos teritorijos ribas, įvažiavimas / išvažiavimas specialiajam transportui naikinamas. Detaliojo plano aiškinamasis raštas papildyta sinformacija: „Iš sklypų/sklypo dalių Nr.6.1, 6.2 ir/arba tarpo tarp planuojamų sklypų sudaryti galimybę esant reikalui privažiuoti specialiajam transportui į rekreacinį sklypą / sklypo dalį Nr. 6.3“

7.4.Pagrindiniame detaliojo plano brėžinyje rodyti sprendinius pagal pastabą – Privažiavimo kelią (akligatvį) tarp sklypų Nr. 1 ir Nr. 6 rodyti su apsisukimo aikštele (parametrai turi atitikti STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ reikalavimus) bei perspektyviniu dviračių – pėsčiųjų taku link bendrajame plane suplanuoto dviračių – pėsčiųjų tilto per Nerį. (RL ir parametrai nurodyti Susisiekimo brėžinyje. Į pastabą atsižvelgta. Nors pagrindiniame sprendinių brėžinyje gali būti rodomi sprendiniai tik į planuojamos teritorijos ribas patenkantiems žemės sklypams, parodytas privažiavimo kelias (akligatvis) tarp sklypų Nr. 1 ir Nr. 6 su apsisukimo aikštele, privažiavimo kelias į sklypą Nr. 3 bei perspektyvinis dviračių-pėsčiųjų takas link bendrajame plane suplanuoto dviračių-pėsčiųjų tilto per Nerį: Siūlomi sprendiniai ir siūlomi keisti sprendiniai (privažiavimai, pėsčiųjų ir dviračių takai) pagal rengiamą Pėsčiųjų tilto per Neries upę nuo Vingio parko iki Lietuvos Parodų ir kongresų centro „Litexpo“ teritorijos (Užvingio salos tilto) statybos projektą.

8.Gautos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, Teritorijų planavimo ir plėtros projektų skyriaus pastabos el.paštu 2022-11-24: nerodyti techninio projekto sprendinių pagrindiniame brėžinyje, perkelti į susisiekimo schemą. Į pastabą atsižvelgta. Detaliojo plano pagrindiniame sprendinių brėžinyje nerodomi už planuojamos teritorijos ribų esantys aplinkinės infrastruktūros sutvarkymo preliminarūs sprendiniai, jie perkelti į Detaliojo plano Susisiekimo schemą. Detaliojo plano pagrindinis sprendinių brėžinys papildytas 8-a tekstine pastaba: Įgyvendinant Detaliojo plano sprendinius su Vilniaus miesto savivaldybe turi būti sudaryta sutartis dėl dalies Pėsčiųjų tilto per Neries upę nuo Vingio parko iki Lietuvos Parodų ir kongresų centro “Litexpo” teritorijos (Užvingio salos tilto) statybos projekto sprendinių (kurie parodyti Detaliojo plano Susisiekimo schemoje M 1:1000) pakeitimo planavimo iniciatoriaus lėšomis, kuria būtų nustatyti įsipareigojimai suderinti ir pritaikyti šio projekto sprendinius prie Detaliojo plano sprendinių.

Atlikti pakeitimai viešinami visuomenei, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi, kurioje nurodoma kad: „kai teritorijų planavimo dokumento sprendiniai keičiami atsižvelgus į priimtus pasiūlymus, apie kuriuos buvo viešai informuota, ar į teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų pastabas teritorijų planavimo proceso baigiamojo etapo teritorijų planavimo dokumento derinimo stadijoje, visuomenė su pakeistais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais supažindinama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ir sprendimą rengti teritorijų planavimo dokumentą priėmusios valstybės institucijos (institucijų) ar savivaldybės interneto svetainėje.

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Vilniaus miesto tarybos 1994-12-27 sprendimu Nr. 14 „Dėl Lazdynų rajono žemutinės terasos detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00056335) sprendinių koregavimas žemės sklypuose (kadastro Nr. 0101/0051:0229 ir Nr. 0101/0051:0228) inicijavimo pagrindu (TPD Nr. K-VT-13-22-364)

Planuojamos teritorijos plotas ir adresas: sklypas (kadastro Nr. 0101/0051:0229), kurio plotas 2,7265 ha ir sklypas (kadastro Nr. 0101/0051:0228), kurio plotas 1,8128 ha.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-04-07 įsakymas Nr. A30-1354/22, šiuo įsakymu patvirtinta Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti, 2022-04-21 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-59/22.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: keisti sklypo (kadastro Nr. 0101/0051:0228) ribas ir plotą jį padalinant, sklypuose nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2616, faks. (8 5) 211 2222, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: MB „Valdomas projektas“ įmonės kodas 304161502, Geranainių g.7, Vilnius. Informacija teikiama tel. +37062073285, el. p. [email protected].

Susipažinti su pakeistais detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima nuo 2022 m. gruodžio 2 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, TPD proceso Nr. K-VT-13-22-364), Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje: https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/ (su pagrindiniu brėžiniu, aiškinamuoju raštu).

Nuoroda:

Pagrindinis+brezinys+Upes+2022-11-24_1

Upes+skl+AR+SPRENDINIAI+2022-11-24t