Dėl pakeistų Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinių koregavimo sklype Pilaitės pr. 65 (kadastro nr.0101/0167:1156) inicijavimo sutarties pagrindu

 

Informuojame, kad po atliktų Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2000-03-01 sprendimu Nr. 528 „Dėl Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano (registro Nr.T00055197) sprendinių sklype Pilaitės pr. 65 (kadastro Nr. 0101/0167:1156) koregavimo inicijavimo pagrindu viešo svarstymo procedūrų buvo nuspręsta pakeisti dalį rengiamo teritorijų planavimo dokumento sprendinių – patikslinti planuojamoje teritorijoje siūlomų nustatyti (planuojamų) ir siūlomų naikinti servitutų aprašymai, nurodyti tarnaujantys ir viešpataujantys daiktai, patikslinti servitutų plotai, ribos, vieta, patikslintos servitutų nustatymo ir panaikinimo procedūros.
Dėl šių priežasčių, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 4 d., Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano (registro Nr.T00055197) sprendinių sklype Pilaitės pr. 65 (kadastro Nr. 0101/0167:1156) koregavimo projektas su pakeistais sprendiniais teikiamas pakartotinai viešai svarstyti visuomenei ir sudaromos galimybės pasiūlymus planavimo organizatoriui teikti tik dėl pakeistų teritorijų planavimo dokumento sprendinių – pakoreguotų servitutų.

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano (registro Nr.T00055197) sprendinių sklype Pilaitės pr. 65 (kadastro Nr. 0101/0167:1156) koregavimas inicijavimo pagrindu.
Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano (registro Nr.T00055197) sprendinių sklype Pilaitės pr. 65 (kadastro Nr. 0101/0167:1156) koregavimas inicijavimo pagrindu.
Planuojamos teritorijos plotas ir adresas: 1.5900 ha ploto sklypas Pilaitės pr. 65 (kadastro Nr. 0101/0167:1156), Pilaitės seniūnija, Vilnius.
Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021-06-25 įsakymas Nr. A30-2290/21 „Dėl leidimo koreguoti Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinius sklype Pilaitės pr. 65 (kadastro Nr. 0101/0167:1156) inicijavimo pagrindu“, šiuo įsakymu patvirtinta Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti, 2021-07-20 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-67/21.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2000-03-01 sprendimu Nr. 528 „Dėl Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano (registro Nr.T00055197) sprendinius sklype Pilaitės pr. 65 (kadastro Nr. 0101/0167:1156) inicijavimo pagrindu: koreguoti detaliuoju planu nustatytas skirtingų naudojimo būdų reglamentinių zonų ribas, statinių statybos zoną, ribą, liniją, įvažiuojamųjų kelių į žemės sklypą vietas, servitutus ir kitus žemės naudojimo reglamentus. Bendrojo naudojimo reglamentinėje zonoje numatyti servitutą, užtikrinantį, kad žemės sklypo dalis visada būtų atvira ir prieinama visuomenei.
Papildomi planavimo reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): nebus atliekamas.
Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2616, faks. (8 5) 211 2222, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.
Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo
Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: MB „Valdomas projektas“ įmonės kodas 304161502, Geranainių g.7, Vilnius, ir MB „Archus“, juridinio asmens kodas 304080819, buveinės adresas Laisvės pr. 60-1107, Vilnius. Informacija teikiama tel. +370 615 28588, el. p.: andrius@archus.lt.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: detaliojo plano sprendinių koregavimas viešinamas Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 4 d., nustatyta tvarka – teritorijų planavimo dokumentas su pakeistais sprendiniais teikiamas pakartotinai viešai svarstyti ar pakartotinai susipažinti.
Su parengtais pakeistais detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto sprendiniais bus galima susipažinti: nuo 2022-12-28 iki 2023-01-10 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), http://www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-21-450; AKJ CONSULTUS advokatų profesinėje bendrijoje, adresu Aukštaičių g. 4B-23, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 18 val., iš anksto susiderinus tel. +370 5 230 5500 arba tel. +370 615 28588, el. p.: andrius@archus.lt; Pilaitės seniūnijos skelbimų lentoje, adresu Vydūno g. 20, LT-06205 Vilnius (su pagrindiniu brėžiniu); Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje www.vilnius.lt, skiltyse Miesto plėtra, Teritorijų planavimo viešumas (su pagrindiniu brėžiniu, aiškinamuoju raštu).
Parengti pakeisti detaliojo plano koregavimo sprendiniai bus viešai eksponuojami: nuo 2023-01-02 iki 2023-01-06 AKJ CONSULTUS advokatų profesinėje bendrijoje, adresu Aukštaičių g. 4B-23, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 18 val., iš anksto susiderinus tel. +370 5 230 5500 arba tel. +370 615 28588, el. p.: andrius@archus.lt.
Informacija apie viešą susirinkimą: viešas susirinkimas vyks 2023-01-11, 17 val. Vilniaus miesto savivaldybės salėje Nr. 215 (antrame aukšte), adresas Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
Pasiūlymus dėl pakeistų detaliojo plano koregavimo sprendinių – pakoreguotų servitutų galima teikti: planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), http://www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-21-450) iki viešo susirinkimo pabaigos. Viešo susirinkimo metu pasiūlymus bus galima teikti ir žodžiu. Pasiūlymus teikusiems asmenims ne vėliau, kaip per 10 darbo dienų nuo pasiūlymo gavimo atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Plano rengėjo ar iniciatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

Nuoroda:

AR_+SPRENDINIAI+20221125

Pilaites+65+DP+SPRENDINIAI+22_12_06-Koreguojamas+DP+A3

Pilaites+65+DP+SPRENDINIAI+22_12_06-Pagrindinis+brezinys+A2_1

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ