Dėl pakeistų sklypų A. Juozapavičiaus g. 13 ir Žvejų g. 14 detaliojo plano sprendinių koregavimo sklype A. Juozapavičiaus g. 13 (kadastro Nr. 0101/0032:666)

 

Atsižvelgus į derinančių institucijų pastabas, buvo pakeisti Sklypų A. Juozapavičiaus g. 13 ir Žvejų g. 14 detaliojo plano sprendinių koregavimo sklype A. Juozapavičiaus g. 13 (kadastro Nr. 0101/0032:666) rengiamo inicijavimo sutarties pagrindu (TPD Nr. K-VT-13-22-635) (toliau – Detalusis planas) sprendiniai:

1.Gautos Aplinkos apsaugos agentūros pastabos raštu 2022-10-28 Nr. REG247899: Detaliojo plano sprendiniai neatitinka Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo (nauja redakcija 2022 m. gegužės 27 d. Nr. D1-151) nuostatų (kai pvz. komercinės paskirties objektų teritorijose esančiose gamtiniame karkase mažiausias želdynams priskiriamas plotas yra 20 proc. viso sklypo ploto), bei Gamtinio karkaso nuostatų 11 punkto reikalavimų „Stipriai pažeisto (degraduoto) geoekologinio potencialo gamtinio karkaso teritorijose kitos paskirties žemės sklypų užstatymo tankis gali būti didesnis nei 50 procentų, tačiau tokiais atvejais atskirųjų ir priklausomųjų želdynų normos didinamos ne mažiau kaip 10 procentinių punktų“. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta komercinės paskirties sklypo, kurio užstatymo tankumas viršija 50 proc., priklausomųjų želdynų norma turėtų būti ne mažesnė nei 30 proc. sklypo ploto (20 proc. + 10 proc.), atitinkamai turėtų būti patikslintos ir visuomeninės paskirties sklypo priklausomųjų želdynų normos. Į pastabą atsižvelgta. Papildyti Detaliojo plano tekstiniai sprendiniai – aiškinamojo raštas ir grafiniai sprendiniai – pagrindinis sprendinių brėžinys, komercinės paskirties objektų teritorijų naudojimo būdui nustatant 30 proc. želdynų kiekį.

2.Gautos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pastabos raštu 2022-11-09 Nr. REG249039:

2.1.Neišskirtas sklypo dalių plotas, kuriame galimas tik komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdas (K), nuo kurio būtų apskaičiuojamas 2,2 Ui, 60 proc. tankumas ir želdynų proc. Į pastabą atsižvelgta. Pakoreguoti grafiniai sprendiniai – pagrindinis sprendinių brėžinys, jame išskiriant skirtingų reglamentų zonas 1.A ir 1.B, pakoreguota reglamentų lentelė aiškiai nurodant kokie teritorijos naudojimo ir tvarkymo reglamentai taikomi šiose skirtingų reglamentų zonose ir kokie visam žemės sklypui pagal prioritetinį ir kitą galimą naudojimo būdus, pakoreguoti brėžinio sutartiniai žymėjimai, pakoreguoti Detaliojo plano tekstiniai sprendiniai – aiškinamasis raštas jame pateikiant informaciją kokie teritorijos naudojimo ir tvarkymo reglamentai taikomi šiose skirtingų reglamentų zonose ir kokie visam žemės sklypui pagal prioritetinį ir kitą galimą naudojimo būdus.

2.2.Tikslinti statinių paskirtis ir atsižvelgiant į tai – priklausomųjų želdynų proc. Vadovaujantis priklausomųjų želdynų tvarkos aprašu, visuomeninės paskirties sklypuose bendrojo lavinimo mokykloms numatomas 50 proc. želdynų plotas, o darželiams, lopšeliams 60 proc. želdynų plotas (mažiausias želdynams priskiriamas plotas nuo viso žemės sklypo ploto gamtinio karkaso teritorijose). Į pastabą atsižvelgta. Pakoreguotas Detaliojo plano pagrindinis sprendinių brėžinys ir aiškinamasis raštas, patikslintos visuomeninės paskirties teritorijų naudojimo būde galimų statyti pastatų paskirtys nurodant mokslo paskirties pastatus (bendrojo lavinimo mokyklas).

2.3.Atsisakyti arba tikslinti pagrindinio brėžinio pastabą Nr. 3 dėl projektinių pasiūlymų. Į pastabą atsižvelgta. Pakoreguotas Detaliojo plano pagrindinis sprendinių brėžinys ir aiškinamasis raštas, atsisakyta pagrindinio brėžinio pastabos Nr. 3 dėl projektinių pasiūlymų.

2.4.Pagal Vilniaus miesto bendrąjį planą šioje teritorijoje foninis pastatų aukštis – 6; pagrįsti pastatų aukštų skaičių, vadovaujantis užstatymo aukščio (vyraujančio) apibrėžimu –teritorijoje planuojamas vyraujantis pastatų aukštis. Vilniaus miesto bendrajame plane nurodo aukštų skaičių arba pastatų aukštį metrais kvartale, kurį iki didžiausio leistino pastatų aukščio gali viršyti ne daugiau kaip 20 procentų pastatais užstatyto ir numatomo užstatyti ploto kvartale (šis reikalavimas netaikomas BP sprendiniuose p. 55 numatytose zonose aukštybinių pastatų lokalizacijai). Skaičiuojamas įskaitant cokolinius, mansardinius aukštus bei antstatus, antresoles. Galimybė viršyti vyraujantį užstatymo aukštį nustatoma rengiant vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentą, remiantis urbanistinio konteksto analize bei vietovei būdingo miestovaizdžio formavimo ar miestovaizdžio ryškinimo lokaliais akcentais poreikiu. Į pastabą atsižvelgta. Detaliojo plano pagrindinis sprendinių brėžinys ir aiškinamasis raštas papildyti pastaba, kad iki 20% pastatais užstatyto ir planuojamo užstatyti ploto gali būti 7, 8 aukštų. Vadovaujantis Vilniaus miesto Bendrojo plano sprendiniais, pastatų aukštis skaičiuojamas įskaitant cokolinius, mansardinius aukštus bei antstatus ir antresoles.

3.Gautos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, Teritorijų planavimo ir plėtros projektų skyriaus pastabos el.paštu 2022-12-12: Nenurodytas nelaidžių dangų kiekio proc. Į pastabą atsižvelgta. Detaliojo plano pagrindinis sprendinių brėžinys papildyti pastaba, kad sąlyginis didžiausias nelaidžių dangų kiekis sklype 50 proc.

Atlikti pakeitimai viešinami visuomenei, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi, kurioje nurodoma kad: „kai teritorijų planavimo dokumento sprendiniai keičiami atsižvelgus į priimtus pasiūlymus, apie kuriuos buvo viešai informuota, ar į teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų pastabas teritorijų planavimo proceso baigiamojo etapo teritorijų planavimo dokumento derinimo stadijoje, visuomenė su pakeistais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais supažindinama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ir sprendimą rengti teritorijų planavimo dokumentą priėmusios valstybės institucijos (institucijų) ar savivaldybės interneto svetainėje.

Teritorijų planavimo dokumentas: Sklypų A. Juozapavičiaus g. 13 ir Žvejų g. 14 detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype A. Juozapavičiaus g. 13 (kadastro Nr. 0101/0032:666) inicijavimo sutarties pagrindu (TPD Nr. K-VT-13-22-635).

Planuojamos teritorijos plotas ir adresas: 1,9727 ha ploto žemės  sklypas A. Juozapavičiaus g. 13 (kadastro Nr. 0101/0032:666).

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pavaduotojo 2022-07-06 įsakymas Nr. A30-2831/22, šiuo įsakymu patvirtinta planavimo darbų programa, Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis 2022-07-11 Nr. A615-150/22.

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: detaliuoju planu sklypui nustatytą komercinės paskirties objektų teritorijos žemės naudojimo būdą papildyti visuomeninės paskirties teritorijų žemės naudojimo būdu vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Miesto vizija“, juridinio asmens kodas 303081028, buveinės adresas Geranainių g. 7, Vilnius, , tel. +37062073285, el. p.: [email protected].

Susipažinti su pakeistais detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima nuo 2022 m. gruodžio 21 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, TPD proceso Nr. K-VT-13-22-635) ir nuo 2022-12-29 Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje www.vilnius.lt –  https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/  ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (skiltyje: Rengiami TP dokumentai – Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 pradėti rengti ar parengti TP dokumentai ir nuo 2021-07-01 rengiamų TPD bei sprendimų, kuriais keičiama/nustatoma paskirtis ir (ar) naudojimo būdas, viešinimas – Savivaldybės/Vietovės lygmens TPD – Vilniaus m. – Informacinių pranešimų, apie galimybes susipažinti su TPD sprendiniais, pakeistais pagal visuomenės pasiūlymus/derinančių institucijų pastabas, pagal Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalį, viešinimas). (su pagrindiniu brėžiniu, aiškinamuoju raštu).

Nuoroda:

Aiskinamasis+rastas+SPRENDINIAI_2022-12-06

Brezinys+pagal+kita+galima+buda_2022-12-12

Brezinys+pagal+prioritetini+buda_2022-12-12

Pagrindinis+brezinys_2022-12-12