Dėl pakeistų sklypų (kad. Nr. 0101/0167:1154 ir Nr. 0101/0167:1097) Plytinės k., Pilaitės sen., Vilniaus m., detaliojo plano koregavimo sprendinių, sklypuose Nr. 1 Karaliaučiaus g. 42 (kad.nr. 0101/0167:2020), Nr. 2 Karaliaučiaus g. 29 (kad.nr. 0101/0167:2115), Nr. 3 Karaliaučiaus g. 31 (kad.nr. 0101/0167:1837) ir Nr. 4 Karaliaučiaus g. 33 (kad. nr. 0101/0167:1881)

 

Atsižvelgus į teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų pastabas, pakeisti sprendiniai detaliajame plane („Sklypų (kad. Nr. 0101/0167:1154 ir Nr. 0101/0167:1097) Plytinės k., Pilaitės sen., Vilniaus m., detaliojo plano sprendinių, sklypuose Nr. 1 (kad. nr. 0101/0167:2020), Nr. 2 (kad.nr. 0101/0167:2115), Nr. 3 (kad. nr. 0101/0167:1837) ir Nr. 4 (kad. nr. 0101/0167:1881) koregavimas“):
1. Gauta Teritorijų planavimo komisijos nario pastaba: nenagrinėjami gaisrinės saugos sprendiniai (Gaisrinės saugos normų teritorijų planavimo dokumentams rengti, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Priešgaisrinės apsaugos gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-995/1-312, 3 p.).
Į pastabą atsižvelgta, teritorijų planavimo dokumentas papildytas gaisrinės saugos sprendinių aprašymu. Žr. aiškinamojo rašto 5 dalį „Gaisrinės saugos normų tenkinimas“.

2. Gautos Teritorijų planavimo komisijos nario pastabos: 2.1.Brėžinyje pažymėkite gamtinio karkaso teritoriją, kurioje numatote užstatymo tankumą iki 30 proc; 2.2. Patikslinkite ir pagrįskite, kokias išlygas numatote taikyti vadovaujantis Gamtinio karkaso nuostatų reikalavimais.
Į pastabą 2.1 atsižvelgta. Teritorijos pažymėtos – žr. pagrindinį brėžinį ir gamtinio karkaso nužymėjimo schemą.
Į pastabą 2.2 atsižvelgta. Žr. pagrindinį brėžinį (sutartinių žymėjimų paaiškinimuose).

Atlikti pakeitimai viešinami visuomenei, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi, kurioje nurodoma kad: „kai teritorijų planavimo dokumento sprendiniai keičiami atsižvelgus į priimtus pasiūlymus, apie kuriuos buvo viešai informuota, ar į teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų pastabas teritorijų planavimo proceso baigiamojo etapo teritorijų planavimo dokumento derinimo stadijoje, visuomenė su pakeistais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais supažindinama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ir sprendimą rengti teritorijų planavimo dokumentą priėmusios valstybės institucijos (institucijų) ar savivaldybės interneto svetainėje„.

Planuojamos teritorijos aprašymas: Koreguojamų sklypų teritorija 1,95 ha, Pilaitėje. Dalis koreguojamų sklypų (Karaliaučiaus g. 29, 31, 33) ribojami Karaliaučiaus, Vištyčio ir J. Bretkūno gatvėmis. Prie koreguojamo sklypo Karaliaučiaus g. 42 priartėti galima Karaliaučiaus gatve.
Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl sklypų (kadastro nr. 0101/0167:1154 ir nr. 0101/0167:1097) Plytinės kaime detaliojo plano tvirtinimo. 2013 m., liepos 24 d. Nr. 1- 1377, Vilnius.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorė, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p: savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt
Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Archicom“, Antakalnio g. 48A-205, 2 aukštas, ofisas K3, LT-10304, Vilnius. Kontaktinis asmuo: projekto vadovas Donatas Černeckis, tel.nr.:862066000, el. paštas: doantas@archicom.lt;
Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai:
– požeminio užstatymo statybos ribų koregavimas;
– susisiekimo komunikacijų išdėstymo koregavimas;
– reikalingų servitutų formavimas;

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta, pagal TPĮ 37 straipsnio 3 punktą.
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: nuo 2022 m. rugsėjo 19 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) ir Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje, skiltyje Savivaldybė>Miesto plėtra>Teritorijų planavimo viešumas: https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/.
Nuoroda:

Aiškinamasis+raštas

Ats+į+pastabas+schema

Pagrindinis+brėžinys