Dėl pakeistų sprendinių detaliajame plane „Sklypų šalia Zigmantiškių gatvės, buvusiame Užukampio kaime (kadastro Nr. 0101/0164:111, Nr. 0101/0164:130, nr. 0101/0164:123), detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Zigmantiškių g. 1 (kadastro nr. 0101/0164:841), keičiant statybos zoną, ribas, pastatų vietą sklype, susisiekimo komunikacijų išdėstymo principus, automobilių stovėjimo vietų išdėstymą ir planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus

 

Atsižvelgus į teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų pastabas pakeisti „Sklypų šalia Zigmantiškių gatvės, buvusiame Užukampio kaime (kadastro Nr. 0101/0164:111, Nr. 0101/0164:130, Nr. 0101/0164:123), detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Zigmantiškių g. 1 (kadastro Nr. 0101/0164:841), keičiant statybos zoną, ribas, pastatų vietą sklype, susisiekimo komunikacijų išdėstymo principus, automobilių stovėjimo vietų išdėstymą ir planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus“ sprendiniai:

Gautos VMSA Eismo organizavimo skyriaus pastabos:

1.„Brėžinyje atvaizduoti aplink sklypą esančių gatvių kontūrus ir raudonąsias linijas ties detaliojo plano rengimo riba“.

Į pastabą atsižvelgta, parengtas detalesnis detaliojo plano koregavimo pagrindinis brėžinys, kuriame pateiktos aplink sklypą esančių gatvių kontūrai ir šių gatvių raudonosios linijos ties detaliojo plano rengimo riba.

2. „Projektuojama (planuojama) įvažiavimo vieta šiaurinėje dalyje ties sklypu Nr. 0101/164:144 yra koreguojama (ankstesniu detaliuoju planu buvo patvirtintas tik išvažiavimas), o ne naujai planuojamas, todėl turi būti taip ir pažymėta“

Atsižvelgus į gautą pastabą detaliojo plano koregavimo pagrindinių sprendinių brėžinys patikslintas, įvažiavimo vieta šiaurinėje dalyje ties sklypu Nr. 0101/164:144 pažymėta kaip koreguojama, t.y. išvažiavimas iš sklypo rodomas, kaip esamas (anksčiau suplanuotas, juoda spalva), o įvažiavimo kryptis lieka kaip naujai planuojama (koreguojama, raudona spalva).

3. „Reikia pakoreguoti informaciją dėl įvažiavimų/išvažiavimų. Rengiamas planavimo dokumentas ne tik su įvažiavimais, bet ir išvažiavimais, tad sutartiniuose žymėjimuose turi būti atitinkamai ir parašyta“.

Atsižvelgus į gautą pastabą sutartinių žymėjimų lentelė pakoreguota ir papildyta, kurioje nurodomas RL sutartinis žymėjimas, papildytas ir pakoreguotas įvažiavimų/išvažiavimų žymėjimas ir aprašymas.

Atlikti pakeitimai viešinami visuomenei, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi, kurioje nurodoma kad: „kai teritorijų planavimo dokumento sprendiniai keičiami atsižvelgus į priimtus pasiūlymus, apie kuriuos buvo viešai informuota, ar į teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų pastabas teritorijų planavimo proceso baigiamojo etapo teritorijų planavimo dokumento derinimo stadijoje, visuomenė su pakeistais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais supažindinama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ir sprendimą rengti teritorijų planavimo dokumentą priėmusios valstybės institucijos (institucijų) ar savivaldybės interneto svetainėje.

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Sklypų šalia Zigmantiškių gatvės, buvusiame Užukampio kaime (kadastro Nr. 0101/0164:111, Nr. 0101/0164:130, Nr. 0101/0164:123), detalusis planas, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 21 d. sprendimu Nr. 1-1552.

Planuojama teritorija: žemės sklypas kadastro Nr. 0101/0164:841, Zigmantiškių g. 1, Panerių sen., Vilnius.

Detaliojo plano darbų organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.ltwww.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: UAB „Kita kryptis“, į. k. 134326655, Laisvės al. 11-3A, Kaunas, tel.: 868226652, rimantas@kitakryptis.lt

Detaliojo plano koregavimo  tikslai: koreguojamas pagrindinis brėžinys su koreguojamais: statybos zona, statybos riba, pastatų vieta sklype, susisiekimo komunikacijų išdėstymo principai, automobilių stovėjimo vietų išdėstymas ir planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdai, papildant esamų gatvių kontūrais ir jų raudonosiomis linijomis.

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 21 d. sprendimas Nr. 1-1552.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta, pagal TPĮ 37 straipsnio 3 punktą.

Susipažinti su pagal derinančių institucijų pastabas pakeistais detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima nuo 2022 m. spalio 26 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, www.tpdris.lt), Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje, skiltyse Savivaldybė, Miesto plėtra, teritorijų planavimo viešumas: https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/ (su pagrindiniu brėžiniu).

Nuoroda:

Pagrindinis brėžinys

Pateiktų pastabų ir atliktų pataisymų lentelė_Zigmantiškių g. 1 DP