Dėl pakeistų teritorijos prie Telšių g. 17 detaliojo plano sprendinių koregavimo sklype Telšių g. 17, Vilnius, sprendinių iniciavimo pagrindu

Atsižvelgus į teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų pastabas ir į priimtus visuomenės pasiūlymus, pakeisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. sausio 24 d. sprendimu Nr. 1-1494 „Dėl teritorijos prie Telšių g. 17 detaliojo plano tvirtinimo“, patvirtinto teritorijos prie Telšių g. 17 detaliojo plano sprendinių koregavimo sklype Telšių g. 17 (kadastro Nr. 0101/0071:455) inicijavimo pagrindu sprendiniai (TPDRIS sistemoje teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-21-90). Atsižvelgus į Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pastabas, buvo atlikti šie pakeitimai ir papildymai:

1.Patikslinti planuojamos teritorijos sprendiniai dėl gaisro plitimo į gretimus statinius ribojimo.

2.Patikslinti sprendiniai dėl numatomų kelių gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimui prie planuojamoje teritorijoje esančių statinių.

Atsižvelgus į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pastabas ir į priimtus visuomenės pateiktus pasiūlymus, buvo atlikti šie pakeitimai ir papildymai:

1.Planavimo organizatoriui išnagrinėjus visuomenės pateiktus pasiūlymus nuspręsta juos priimti ir sumažinti planuojamos teritorijos pastatų aukštingumą nuo 18,5 iki 15,5 metrų, pastatų aukščio altitudę nuo 185,3 m iki 182,3 m.

Atlikti pakeitimai viešinami visuomenei, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi, kurioje nurodoma kad:  „kai teritorijų planavimo dokumento sprendiniai keičiami atsižvelgus į priimtus pasiūlymus, apie kuriuos buvo viešai informuota, ar į teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų pastabas teritorijų planavimo proceso baigiamojo etapo teritorijų planavimo dokumento derinimo stadijoje, visuomenė su pakeistais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais supažindinama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ir sprendimą rengti teritorijų planavimo dokumentą priėmusios valstybės institucijos (institucijų) ar savivaldybės interneto svetainėje.

Planuojamos teritorijos plotas ir adresas: 0.6980 ha ploto žemės sklypas, unikalus Nr. 4400-2022-4926, 0101/0071:455 Vilniaus m. k.v., Telšių g. 17, Vilnius.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020-12-03 įsakymas Nr. A30-3220/20 „Dėl leidimo koreguoti teritorijos prie Telšių g. 17 detaliojo plano sprendinius sklype Telšių g. 17 inicijavimo pagrindu“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020-12-03 įsakymu Nr. A30-3220/20 patvirtinta Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti, 2021-02-12 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-9/21.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2677, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo

Rengėjas: MB „Valdomas projektas“, juridinio asmens kodas 304161502, buveinės adresas Geranainių g. 7, Vilnius, tel. 862073285, el. paštas: rasa@miestovizija.lt.

Susipažinti su pagal derinančių institucijų pastabas ir priimtus visuomenės pasiūlymus pakeistais detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima nuo 2021 m. rugpjūčio 31 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, TPD proceso Nr. K-VT-13-21-90), Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje: https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/ (su pagrindiniu brėžiniu).

Nuoroda:

Pagrindinis+brezinys