Dėl pakeistų teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano koregavimo sprendinių sklype Pilaitės pr. 65 (kadastro Nr.0101/0167:1156) inicijavimo sutarties pagrindu

 

Atsižvelgus į tikrinančios institucijos pastabas/pasiūlymus, pakeisti Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano (registro Nr.T00055197) sprendinių sklype Pilaitės pr. 65 (kadastro Nr. 0101/0167:1156) koregavimo inicijavimo pagrindu sprendiniai (TPD Nr. K-VT-13-21-450):

Gauta tikrinančios institucijos pastaba/pasiūlymas: Projekto sprendiniuose (aiškinamajame rašte bei pagrindiniame brėžinyje) patikslinti servitutų aprašymą nurodant ar jie yra tarnaujantys, ar viešpataujantys. Prašymas patikslinti projektu nustatytų servitutų aprašymą. Į pasiūlymą atsižvelgta, patikslinti planuojamoje teritorijoje siūlomų nustatyti (planuojamų) ir siūlomų naikinti servitutų aprašymai, nurodyti tarnaujantys ir viešpataujantys daiktai, patikslinti servitutų plotai, ribos, vieta, patikslintos servitutų nustatymo ir panaikinimo procedūros:

S1 – Planuojamas servitutas – teisė lankyti rekreacines teritorijas bei objektus (5877m²) (tarnaujantis) (viešpataujantis daiktas – Pilaitės pr.). Atsižvelgiant į tai, kad siūlomas nustatyti 5877 kv. m ploto servitutas yra skirtas prieiti prie rekreacinės gyventojų bendram naudojimui skirtos teritorijos, šis servitutas, vadovaujantis Žemės įstatymo 23 str. 2 d. 3 p., turės būti nustatomas administraciniu aktu pagal patvirtinto Detaliojo plano koregavimo projekto sprendinius.

S2 – Planuojamas kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (1123m²) (tarnaujantis) (viešpataujantis daiktas – Pilaitės pr.). Atsižvelgiant į tai, kad siūlomas nustatyti 1123 kv. m ploto kelio servitutas yra skirtas bendro naudojimo keliui įrengti, šis servitutas, vadovaujantis Žemės įstatymo 23 str. 2 d. 4 p., turės būti nustatomas administraciniu aktu pagal patvirtinto Detaliojo plano koregavimo projekto sprendinius.

S3 – Planuojamas kelio servitutas – teisė naudotis pėsčiųjų taku (465m²) (tarnaujantis) (viešpataujantis daiktas – Pilaitės pr.). Projektuojamu servitutu S3 bus užtikrintas judėjimas per Žemės sklypą pratęsiant Detaliajame plane suprojektuotas pėsčiųjų jungtis su Pilaitės prospekto gatve ir bus užtikrintas patekimas pėsčiomis iki Pilaitės prospekto per už planuojamos teritorijos ribų šiaurinėje pusėje esančias teritorijas. Atsižvelgiant į tai, kad siūlomas nustatyti 465 kv. m ploto pėsčiųjų tako servitutas yra skirtas bendro naudojimo pėsčiųjų takui įrengti, šis servitutas, vadovaujantis Žemės įstatymo 23 str. 2 d. 4 p., turės būti nustatomas administraciniu aktu pagal patvirtinto Detaliojo plano koregavimo projekto sprendinius.

S4 – Planuojamas kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (198m²) (tarnaujantis) (viešpataujantis daiktas – Pilaitės pr.).

Siūloma naikinti žemės sklypui, adresu Pilaitės pr. 65 (kadastro Nr. 0101/0101:1156) nustatytus šiuo servitutus:

1. Detaliuoju planu suprojektuotą servitutą pėsčiųjų pasažams ir praėjimams įrengti, nes siūloma nustatyti naują tokio paties turinio 465 kv. m ploto servitutą palei Žemės sklypo šiaurinę ir rytinę kraštines, suteikiantį teisę praeiti pėsčiųjų taku, Detaliojo plano koregavimo pagrindiniame brėžinyje pažymėtą indeksu S3;

2.2003-12-12 Apskrities viršininko sprendimu Nr. 01-2277, 2008-07-28 Apskrities viršininko įsakymu Nr. 2.3-9499-(01) nustatytą ir Nekilnojamojo turto registre įregistruotą 477 kv. m ploto kelio servitutą (tarnaujantis) – teisė kitiems asmenims eiti, važiuoti, ginti gyvulius keliu, Žemės sklypo plane pažymėtą raide S. Žemės sklypui nustatytą 477 kv. m ploto kelio servitutą (tarnaujantis) siūloma naikinti dėl to, kad jo vieta – patekimas (įvažiavimas) į Žemės sklypo dalį, kuriai šis servitutas nustatytas, neatitinka teisės aktų reikalavimų – neišlaikomi atstumai iki šalia vakarinėje pusėje esančių įvažiavimų į žemės sklypus ir teritorijas nuo Pilaitės pr. pusės (siekiant judėti per servituto zoną su transporto priemonėmis į jį reikia įvažiuoti iš Pilaitės prospekto gatvės, o atsižvelgiant į tai, kad ties vakarine Žemės sklypo riba yra esami įvažiavimai į žemės sklypus ir teritorijas, įvažiavimas į servituto teritoriją neatitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-933 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ (toliau – STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“) 6 lentelėje numatytų reikalavimų, pagal kuriuos numatyta, kad B kategorijos gatvėse minimalus atstumas tarp sankryžų – 600 m, minimalus atstumas tarp įvažiavimų/išvažiavimų dešiniaisiais posūkiais – 150 m.

Atlikti pakeitimai viešinami visuomenei, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi, kurioje nurodoma kad: „kai teritorijų planavimo dokumento sprendiniai keičiami atsižvelgus į priimtus pasiūlymus, apie kuriuos buvo viešai informuota, ar į teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų pastabas teritorijų planavimo proceso baigiamojo etapo teritorijų planavimo dokumento derinimo stadijoje, visuomenė su pakeistais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais supažindinama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ir sprendimą rengti teritorijų planavimo dokumentą priėmusios valstybės institucijos (institucijų) ar savivaldybės interneto svetainėje.

Planuojamos teritorijos plotas ir adresas: sklypas Pilaitės pr. 65 (kadastro Nr. 0101/0167:1156), Pilaitės seniūnija, Vilnius.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. A30-2290/21 „Dėl leidimo koreguoti Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinius sklype Pilaitės pr. 65 (kadastro Nr. 0101/0167:1156) inicijavimo pagrindu“, šiuo įsakymu patvirtinta Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti, 2021 m. liepos 20 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-67/21.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2000 m. kovo 1 d. sprendimu Nr. 528 „Dėl Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano (registro Nr.T00055197) sprendinius sklype Pilaitės pr. 65 (kadastro Nr. 0101/0167:1156) inicijavimo pagrindu: koreguoti detaliuoju planu nustatytas skirtingų naudojimo būdų reglamentinių zonų ribas, statinių statybos zoną, ribą, liniją, įvažiuojamųjų kelių į žemės sklypą vietas, servitutus ir kitus žemės naudojimo reglamentus. Bendrojo naudojimo reglamentinėje zonoje numatyti servitutą, užtikrinantį, kad žemės sklypo dalis visada būtų atvira ir prieinama visuomenei.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2616, faks. (8 5) 211 2222, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: MB „Valdomas projektas“ įmonės kodas 304161502, Geranainių g.7, Vilnius, ir MB „Archus“, juridinio asmens kodas 304080819, buveinės adresas Laisvės pr. 60-1107, Vilnius. Informacija teikiama tel. +370 615 28588, el. p.: andrius@archus.lt.

Susipažinti su pakeistais detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima nuo 2022 m. rugsėjo 21 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, TPD proceso Nr. K-VT-13-21-450), Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje: https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/ (su pagrindiniu brėžiniu, aiškinamuoju raštu).

Nuoroda:

AR_+SPRENDINIAI+22_09_19

Pilaites+65+DP+SPRENDINIAI+22_09_19-Koregujamas+DP+A3

Pilaites+65+DP+SPRENDINIAI+22_09_19-Pagrindinis+brezinys+A2