Dėl pakeistų teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinių koregavimo sklype Pilaitės pr. 65 (kadastro Nr.0101/0167:1156) inicijavimo sutarties pagrindu sprendinių

 

Atsižvelgus į tikrinančios institucijos pastabas/pasiūlymus, pakeisti Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano (registro Nr.T00055197) sprendinių sklype Pilaitės pr. 65 (kadastro Nr. 0101/0167:1156) koregavimo inicijavimo pagrindu sprendiniai (TPD Nr. K-VT-13-21-450):

I. Gauta tikrinančios institucijos pastaba/pasiūlymas: Statinių išdėstymo sklype reglamentavimas turi atitikti statybos techninio reglamento STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ 3 priedo reikalavimus, todėl prašoma patikslinti brėžinyje ir aiškinamajame rašte nurodytas pastabas. Į pasiūlymą atsižvelgta, pakoreguota Detaliojo plano pagrindinio brėžinio tekstinė pastaba numatant tokią pastabą Antžeminių ir požeminių statinių statyba, mažesniu nei norminiu atstumu nuo besiribojančių kaimyninių žemės sklypų turi atitikti statybos techninio reglamento STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ 3 priedo reikalavimus ir yra galima tik gavus kaimyninių žemės sklypų savininkų ir valdytojų rašytinį sutikimą “.

II. Gauta tikrinančios institucijos pastaba/pasiūlymas: patikslinti automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymą vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-12-02 įsakymu Nr. D1-933 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 123 punkto reglamentavimu.. Į pasiūlymą atsižvelgta, pakoreguoti detaliojo plano aiškinamojo rašto tekstiniais sprendiniai numatant tokį sprendinį: „Planuojamoje teritorijoje automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymas turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-12-02 įsakymu Nr. D1-933 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 123 punkto nuostatas“.

III. Gauta tikrinančios institucijos pastaba/pasiūlymas: projekto sprendiniuose (aiškinamajame rašte bei pagrindiniame brėžinyje) patikslinti servitutų aprašymą nurodant ar jie yra tarnaujantys, ar viešpataujantys. Į pasiūlymą atsižvelgta, patikslinti planuojamoje teritorijoje nustatytų servitutų aprašymai, nurodant tarnaujančius ir viešpataujančius daiktus:

S1 – Planuojamas servitutas – teisė lankyti rekreacines teritorijas bei objektus (5877m²) (tarnaujantis) (viešpataujantis daiktas – Pilaitės pr.);

S2 – Planuojamas kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (1057m²) (tarnaujantis) (viešpataujantis daiktas – Pilaitės pr.);

S3 – Planuojamas kelio servitutas – teisė naudotis pėsčiųjų taku (465m²) (tarnaujantis) (viešpataujantis daiktas – Pilaitės pr.);

S4 – Planuojamas kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (198m²) (tarnaujantis) (viešpataujantis daiktas – Pilaitės pr.).

Atlikti pakeitimai viešinami visuomenei, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi, kurioje nurodoma kad: „kai teritorijų planavimo dokumento sprendiniai keičiami atsižvelgus į priimtus pasiūlymus, apie kuriuos buvo viešai informuota, ar į teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų pastabas teritorijų planavimo proceso baigiamojo etapo teritorijų planavimo dokumento derinimo stadijoje, visuomenė su pakeistais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais supažindinama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ir sprendimą rengti teritorijų planavimo dokumentą priėmusios valstybės institucijos (institucijų) ar savivaldybės interneto svetainėje.

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano (registro Nr.T00055197) sprendinių sklype Pilaitės pr. 65 (kadastro Nr. 0101/0167:1156) koregavimas inicijavimo pagrindu (TPD Nr. K-VT-13-21-450)

Planuojamos teritorijos plotas ir adresas: sklypas Pilaitės pr. 65 (kadastro Nr. 0101/0167:1156), Pilaitės seniūnija, Vilnius.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. A30-2290/21 „Dėl leidimo koreguoti Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinius sklype Pilaitės pr. 65 (kadastro Nr. 0101/0167:1156) inicijavimo pagrindu“, šiuo įsakymu patvirtinta Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti, 2021 m. liepos 20 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-67/21.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2000 m. kovo 1 d. sprendimu Nr. 528 „Dėl Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano (registro Nr.T00055197) sprendinius sklype Pilaitės pr. 65 (kadastro Nr. 0101/0167:1156) inicijavimo pagrindu: koreguoti detaliuoju planu nustatytas skirtingų naudojimo būdų reglamentinių zonų ribas, statinių statybos zoną, ribą, liniją, įvažiuojamųjų kelių į žemės sklypą vietas, servitutus ir kitus žemės naudojimo reglamentus. Bendrojo naudojimo reglamentinėje zonoje numatyti servitutą, užtikrinantį, kad žemės sklypo dalis visada būtų atvira ir prieinama visuomenei.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2616, faks. (8 5) 211 2222, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: MB „Valdomas projektas“ įmonės kodas 304161502, Geranainių g.7, Vilnius, ir MB „Archus“, juridinio asmens kodas 304080819, buveinės adresas Laisvės pr. 60-1107, Vilnius. Informaciją teikiama tel. +370 615 28588, el. p.: andrius@archus.lt.

Susipažinti su pakeistais detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima nuo 2022 m. rugsėjo 5 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, TPD proceso Nr. K-VT-13-21-450), Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje: https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/ (su pagrindiniu brėžiniu, aiškinamuoju raštu).

Nuoroda:

AR_+SPRENDINIAI

Pilaites+65+DP+SPRENDINIAI+22_08_26-Pagrindinis+brezinys