Dėl pakeistų teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinių koregavimo sklype Pilaitės pr. 65 (kadastro Nr.0101/0167:1156) inicijavimo sutarties pagrindu sprendinių

 

Atsižvelgus į teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų pastabas pakeisti Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano (registro Nr.T00055197) sprendinių sklype Pilaitės pr. 65 (kadastro Nr. 0101/0167:1156) koregavimo inicijavimo pagrindu sprendiniai (TPD Nr. K-VT-13-21-450):

I. Gautos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos pastabos: 1. Aiškinamajame rašte nenurodomas galimas pastato ugniai atsparumo laipsnis; 2. Išorės gaisrams gesinti planuojami du gaisriniai hidrantai, tačiau nurodytas tik vienas (pagal www.vilnius.lt pateikiamą žymėjimą, duomenys apie minėtą hidrantą netikslūs). Nenurodyta gaisrinio planuojamo antro hidranto vieta ir neaiškiu ar bus išlaikytas normatyvinis 200 m atstumas nuo išorės gaisrų gesinimui numatomo gaisrinio hidranto iki projektuojamo pastato perimetro tolimiausio taško.(Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės, p. 74). Į pastabas atsižvelgta, pakoreguotas detaliojo plano aiškinamasis raštas ir sprendinių brėžiniai, nurodyta, kad galimas pastato ugniai atsparumo laipsnis III, nurodyta gaisrinio planuojamo antro hidranto vieta.

II. Gautos Savivaldybės įmonės „VILNIAUS PLANAS“ pastabos 1. Pagrindinis naudojimo būdas turi būti pirmas rašomas; 2. Reglamentas sklypui turi būti bendras (kaip užstatymo tankis, intensyvumas, priklausomieji želdiniai); 3. Servitutų S2 ir S3 plotai neteisingi. Į pastabas atsižvelgta, pakoreguoti detaliojo plano aiškinamojo rašto ir pagrindinio brėžinio sprendiniai: 1. pagrindiniame brėžinyje sklypo Nr. 1 privalomųjų teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimų reikalavimų lentelėje pirmuoju naudojimo būdu nurodytas komercinės paskirties objektų teritorijų naudojimo būdas; 2. nurodyti bendri sklypo Nr. 1 užstatymo tankumo, intensyvumo, priklausomųjų želdynų rodikliai; 3. nurodyti teisingi servitutų S2 ir S3 plotai.

III. Gautos Aplinkos apsaugos agentūros pastabos 1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 18 straipsnio 1 dalies nuostatomis, detaliuose planuose nustatomas teritorijos naudojimo reglamentas: leidžiamasis žemės sklypų užstatymo tankis. Įstatymo 2 straipsnio 40 dalyje pateikiama užstatymo tankio sąvoka: „užstatymo tankis – pastatų ir turinčių stogą inžinerinių statinių antžemine dalimi užstatomo ploto, nustatomo pagal išorinių sienų ar kitų atitvarų projekciją į žemės paviršių, santykis su žemės sklypo plotu“. Gamtinio karkaso nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. D1-96 „Dėl gamtinio karkaso nuostatų patvirtinimo“ 11 punkte nustatyta, jog „gamtinio karkaso kitos tikslinės paskirties sklypų užstatymo tankumas ribojamas iki 30 % ploto“. Prašome tikslinti planuojamam žemės sklypui nustatytą užstatymo tankį. Žemės sklypo užstatymo tankis turi būti aiškiai nurodytas Detaliojo plano Pagrindiniame brėžinyje. 2. Planuojamą sklypą vakarinėje dalyje riboja Varnės upė, kurios identifikavimo kodas Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastre (UETK) – 12010482. Aiškinamajame rašte rašoma, jog planuojamas sklypas „vakarinėje pusėje ribojasi su vandens kanalu („G1)“. Prašome tikslinti. 3. Upės Skersiniame reljefo pjūvyje 2 reikalinga tikslinti nurodytą pakrantės nuolydžio kampą. 4. Detaliojo plano sprendinių brėžinyje nepažymėtas paviršinio vandens telkinio (Varnės up. ID 12010482), pavadinimas bei vandens tekėjimo kryptis. Į pastabas atsižvelgta, pakoreguoti detaliojo plano aiškinamojo rašto ir pagrindinio brėžinio sprendiniai: 1. detaliojo plano pagrindiniame brėžinyje aiškiai nurodyta, kad bendras sklypo Nr. 1 užstatymo tankis yra 30 proc. 2. Aiškinamajame rašte nurodyta, jog planuojamas sklypas ribojasi su Varnės upe. 3. Aiškinamajame rašte pateiktame Upės Skersiniame reljefo pjūvyje 2 patikslintas pakrantės nuolydžio kampas. 5. Detaliojo plano sprendinių brėžinyje pažymėtas paviršinio vandens telkinio (Varnės up. ID 12010482), pavadinimas bei vandens tekėjimo kryptis.

IV. Gautos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pastabos 1. Nurodytas aukštų skaičius viršija didžiausią leistiną pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą. 2. Tikslinti priklausomųjų želdynų procentą. 3. Nenurodytas bendras sklypo reglamentas (sklypo užstatymo intensyvumas). 4. Neaiškus, neatitinkantis sklypo reglamentų aprašymo, reglamentų aprašymas sklypo dalyse (neatitinka trumpinių paaiškinimų). 5. Nebaigta viešinimo procedūra. 6. Už planuojamos teritorijos ribų sprendiniai negali būti koreguojami – gatvių raudonosios linijos už planuojamos teritorijos negali būti naikinamos. Į pastabas atsižvelgta, pakoreguoti detaliojo plano pagrindinio brėžinio sprendiniai: 1. Nurodytas aukštų skaičius Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą ≤ 5. 2. Nurodytas bendras želdynų procentas visam sklypui (11 proc.). 3. Nurodytas bendras sklypo intensyvumas ≤ 0,7. 4. Patikslintas sklypo reglamentų aprašymas, reglamentų aprašymas sklypo dalyse atitinkantis trumpinių paaiškinimus. 5. Užbaigta viešinimo procedūra – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius 2022-04-22 raštu Nr. A51-53858/22(3.3.16.1E-AD24) pateikė atsakymą į visuomenės atstovų pateiktus pasiūlymus. 6. Detaliuoju planu koreguojamos tik į planuojamos teritorijos – žemės sklypo Pilaitės pr. 65 (kadastro Nr. 0101/0167:1156) ribas patenkančios Pilaitės prospekto raudonosios linijos (pakoreguotas Detaliojo plano pagrindinis brėžinys).

Atlikti pakeitimai viešinami visuomenei, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi, kurioje nurodoma kad: „kai teritorijų planavimo dokumento sprendiniai keičiami atsižvelgus į priimtus pasiūlymus, apie kuriuos buvo viešai informuota, ar į teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų pastabas teritorijų planavimo proceso baigiamojo etapo teritorijų planavimo dokumento derinimo stadijoje, visuomenė su pakeistais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais supažindinama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ir sprendimą rengti teritorijų planavimo dokumentą priėmusios valstybės institucijos (institucijų) ar savivaldybės interneto svetainėje.

Planuojamos teritorijos plotas ir adresas: sklypas Pilaitės pr. 65 (kadastro Nr. 0101/0167:1156), Pilaitės seniūnija, Vilnius.

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano (registro Nr.T00055197) sprendinių sklype Pilaitės pr. 65 (kadastro Nr. 0101/0167:1156) koregavimas inicijavimo pagrindu (TPD Nr. K-VT-13-21-450).

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. A30-2290/21 „Dėl leidimo koreguoti Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinius sklype Pilaitės pr. 65 (kadastro Nr. 0101/0167:1156) inicijavimo pagrindu“, šiuo įsakymu patvirtinta Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti, 2021 m. liepos 20 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-67/21.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2000 m. kovo 1 d. sprendimu Nr. 528 „Dėl Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano (registro Nr.T00055197) sprendinius sklype Pilaitės pr. 65 (kadastro Nr. 0101/0167:1156) inicijavimo pagrindu: koreguoti detaliuoju planu nustatytas skirtingų naudojimo būdų reglamentinių zonų ribas, statinių statybos zoną, ribą, liniją, įvažiuojamųjų kelių į žemės sklypą vietas, servitutus ir kitus žemės naudojimo reglamentus. Bendrojo naudojimo reglamentinėje zonoje numatyti servitutą, užtikrinantį, kad žemės sklypo dalis visada būtų atvira ir prieinama visuomenei.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: MB „Valdomas projektas“ įmonės kodas 304161502, Geranainių g.7, Vilnius, ir MB „Archus“, juridinio asmens kodas 304080819, buveinės adresas Laisvės pr. 60-1107, Vilnius. Informaciją teikiama, tel. +370 615 28588, el. p.: andrius@archus.lt.

Susipažinti su pagal derinančių institucijų pastabas pakeistais detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima nuo 2022 m. liepos 8 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, TPD proceso Nr. K-VT-13-21-450), Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje: https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/ (su pagrindiniu brėžiniu, aiškinamuoju raštu).

Nuoroda:

AR_+SPRENDINIAI+22_04_11-1

Brezinys