Dėl pakeistų teritorijos tarp Rinktinės, Trimitų gatvių ir pravažiavimo kelio prie Trimitų g. 8 detaliojo plano sprendinių koregavimo sklype Trimitų g. 14 (kadastro Nr. 0101/0032:845) inicijavimo sutarties pagrindu

 

Atsižvelgus į priimtus pasiūlymus, apie kuriuos buvo viešai informuota ir derinančių institucijų pastabas, buvo pakeisti Teritorijos tarp Rinktinės, Trimitų gatvių ir pravažiavimo kelio prie Trimitų g. 8 detaliojo plano sprendinių koregavimo sklype Trimitų g. 14 (kadastro Nr. 0101/0032:845) rengiamo inicijavimo sutarties pagrindu (TPD Nr. K-VT-13-22-372) (toliau – Detalusis planas) sprendiniai:

1.Gauta visuomenės atstovo pasiūlymas raštu 2022-10-06: Detaliojo plano koregavimo sprendiniuose statybos zoną ties žemės sklypo Trimitų g. 14 šiaurine riba nustatyti ir modulinės transformatorinės apsaugos zonos ribose, t.y. pratęsiant tiesia linija jau nustatytą statybos zoną 1 m atstumu nuo sklypo šiaurinės ribos. Į pasiūlymą atsižvelgta. Pakoreguotas Detaliojo plano pagrindinis sprendinių brėžinys ir statybos zona ties žemės sklypo Trimitų g. 14 šiaurine riba nustatyta ir modulinės transformatorinės apsaugos zonos ribose.

2.Gauta Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos pastabos raštu 2022-10-19 Nr. REG246516: Detaliojo plano korektūros projektas neatitinka visuomenės sveikatos teisės aktų reikalavimų. Nustatytas trūkumas – nepateikta informacija apie išlaikomą reglamentuojamą atstumą nuo gretimame sklype (LIDL parduotuvės) esančios automobilių stovėjimo aikštelės iki sklype numatomos vaikų žaidimų aikštelės ir suplanuoto gyvenamojo pastato sienos, negalime įvertinti sprendinių atitikties statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-933 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“, 123 punkto ir Lietuvos higienos normos HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. V-1208 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, 10 punkto reikalavimams. Į pastabą atsižvelgta. Detaliojo plano tekstiniai sprendiniai – aiškinamojo rašto skirsnis „Sveikatos apsauga“, papildytas informacija, kad atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu yra detaliojo plano koregavimo stadija, kurios metu jokių konkrečių statinių ir vaikų žaidimų aikštelių statyba planuojamoje teritorijoje neplanuojama, o yra nustatoma tik galimybė ateityje pagal detaliojo plano sprendinius parengus konkrečių statinių techninius projektus statyti statinius, detaliojo plano koregavimo stadijoje nėra sprendžiamas konkrečių statinių ir vaikų žaidimų aikštelių atstumų iki šalia esančių automobilių stovėjimo aikštelių ir kitų taršių objektų klausimas. Įgyvendinant detaliojo plano sprendinius gyvenamosios paskirties pastatai ir vaikų žaidimų aikštelės planuojamoje teritorijoje techninio projekto rengimo metu turi būti projektuojami taip, kad būtų išlaikyti teisės aktuose (STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“) nurodyti atstumai iki gretimuose žemės sklypuose (Trimitų g. 16) esančių atvirojo tipo automobilių saugyklų arba taikomos papildomos STR 2.06.04:2014 numatytos priemonės (nustatyti atstumai gali būti mažinami, jeigu su daugiabučio namo patalpų (iki kurių varstomų langų neišlaikomas 321 lentelėje reglamentuotas atstumas) ar su 321 lentelėje nurodytų kitokių paskirčių pastatų savininku (valdytoju) pasirašytas ir notaro patvirtintas susitarimas, nurodant sumažintą atstumą; nustatyti atstumai gali būti neišlaikomi iki lentelėje nurodytos paskirties pastatų bendro naudojimo (koridoriai, holai, laiptinės, bendrieji sanitariniai mazgai ir kt.), pagalbinių, techninių patalpų langų; nustatyti atstumai gali būti mažinami, jeigu parengtas triukšmo ir oro taršos sklaidos modeliavimo dokumentas, pagrindžiantis neigiamo triukšmo ar oro taršos poveikio nebuvimą ar poveikį, neviršijantį Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytų ribinių verčių – iki triukšmo ir oro taršos sklaidos modeliavimo dokumente pagrįsto atstumo, bet ne daugiau kaip 30 proc. lentelėje nustatyto atstumo. Triukšmo ir oro taršos sklaidos modeliavimo dokumentas turi būti suderintas su Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru prie Sveikatos apsaugos ministerijos teikiant jį kartu su teritorijų planavimo dokumentu arba statinio(-ių) projektu ar jo projektiniais pasiūlymais). Įvertinus aplinkybes, kad gretimame žemės sklype Trimitų g. 16 yra trys atskiros antžeminės automobilių stovėjimo aikštelės, kurių unikalūs Nr. 4400-5976-9970, 4400-5976-9950, 4400-5976-9964, įgyvendinant detaliojo plano sprendinius gyvenamosios paskirties pastatai ir vaikų žaidimų aikštelės planuojamoje teritorijoje techninio projekto rengimo metu turi būti projektuojami taip, kad būtų išlaikyti teisės aktuose (STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“) nurodyti atstumai iki žemės sklype Trimitų g. 16 esančių aikštelių, šiuos statinius vertinant kaip atskirus nekilnojamojo turto objektus.

3.Gautos Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pastabos raštu 2022-10-23 Nr. REG246965: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinio skyriaus išduotų 2022-05-02 teritorijų planavimo sąlygų Nr. REG221922 reikalavimų 6 ir 7 p., nurodyta, kad rengiant projektą privaloma atsižvelgti į Vilniaus senamiesčio (nekilnojamosios kultūros vertybės unikalus kodas 16073, kitas kodas U1P) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano – tvarkymo plano koncepciją. Planuojamoje teritorijoje galimas maksimalus urbanistinės struktūros vystymas išsaugant gamtos ir užstatymo silueto santykį, aukštingumas iki 25 m, atskirose vietose iki 35 m, įvertinant esamo aplinkinio užstatymo morfotipą bei keičiant teritorijos naudojimo reglamentus vadovautis nuostata, jog naujai planuojami pastatai savo tūriu, apimtimi ir architektūrine išraiška privalo darniai derėti su aplinka. Vadovautis Lietuvos Respublikos architektūros įstatymo (patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. birželio 8 d. Nr. XIII-425) 11 straipsnyje išvardintais architektūros kokybės kriterijais. Projekto apimtyje nėra įvertinta projektuojamų rodiklių įtaką aplinkiniam užstatymui. Į pastabą atsižvelgta. Detaliojo plano tekstiniai sprendiniai – aiškinamojo rašto skirsnis „Paveldosauginė dalis“, papildytas informacija, kad rengiant techninį projektą, užstatymą projektuoti taip, kad naujai planuojami pastatai savo tūriu, apimtimi ir architektūrine išraiška darniai derėtų su aplinka. Užstatymą projektuoti vadovaujantis Lietuvos Respublikos architektūros įstatymo (patvirtinto Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. birželio 8 d. Nr. XIII-425) 11 straipsnyje išvardintais architektūros kokybės kriterijais ir įvertinti konkrečių projektuojamų rodiklių įtaką aplinkiniam užstatymui.

4.Gautos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pastabos raštu 2022-10-25 Nr. REG247402:

  • Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 7 dalimi, kiekviena kompleksinio teritorijų planavimo proceso etapo stadija gali būti pradedama tik užbaigus ankstesniąją. Pažymime, kad nėra užbaigta baigiamojo etapo sprendinių viešinimo stadija – nėra išnagrinėti visuomenės pasiūlymai. Pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 37 str., pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų pateikusiems asmenims atsako planavimo organizatorius. Papildomai informuojame, kad planavimo organizatorius informuos rengėją, kai į visus pasiūlymus bus atsakyta. Pastaba ištaisyta. Viešinimo procedūrų užbaigimui trūko planavimo organizatoriaus atsakymų į visuomenės atstovų Detaliojo plano viešinimo metu pateiktus pasiūlymus, kuriuos jis pateikė 2022-11-09 raštu Nr. A51-166694/22, ir 2022-11-09 raštu Nr. A51- 166692/22 taigi viešinimo procedūros buvo užbaigtos.
  • Prašome pagrįsti statybos zonos persidengimą su esamos modulinės transformatorinės apsaugos zona. Siūlome pagrindinį sprendinių brėžinį papildyti pastaba dėl atitinkamų sutikimų gavimo arba atitinkamai atitraukti statybos zoną nuo esamos modulinės transformatorinės apsaugos zonos. Į pastabą atsižvelgta. Detaliojo plano pagrindinis sprendinių brėžinys ir aiškinamasis raštas papildytas 7- tekstine pastaba, kad įgyvendinat Detaliojo plano sprendinius, statinių statyba modulinės transformatorinės apsaugos zonos ribose galima tik Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 25 str. nustatyta tvarka gavus modulinės transformatorinės savininko ar valdytojo pritarimą (derinimą) tokių statinių statybai.

Atlikti pakeitimai viešinami visuomenei, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi, kurioje nurodoma kad: „kai teritorijų planavimo dokumento sprendiniai keičiami atsižvelgus į priimtus pasiūlymus, apie kuriuos buvo viešai informuota, ar į teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų pastabas teritorijų planavimo proceso baigiamojo etapo teritorijų planavimo dokumento derinimo stadijoje, visuomenė su pakeistais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais supažindinama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ir sprendimą rengti teritorijų planavimo dokumentą priėmusios valstybės institucijos (institucijų) ar savivaldybės interneto svetainėje.

Teritorijų planavimo dokumentas: teritorijos tarp Rinktinės, Trimitų gatvių ir pravažiavimo kelio prie Trimitų g. 8 detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Trimitų g. 14 (kadastro Nr. 0101/0032:845) inicijavimo sutarties pagrindu  (TPD Nr. K-VT-13-22-372).

Planuojamos teritorijos plotas ir adresas: žemės sklypas Trimitų g. 14, Vilnius (kadastro Nr. 0101/0032:845).

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pavaduotojo 2022-03-22 įsakymas Nr. A30-1049/22, šiuo įsakymu patvirtinta planavimo darbų programa, Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis 2022-04-22 Nr. A615-64/22.

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: sklypui Trimitų g. 14 (kadastro Nr. 0101/0032:845) nustatyti prioritetinį komercinės paskirties objektų naudojimo būdą ir kitą galimą daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų naudojimo būdą, taip pat nustatyti šiuos naudojimo būdus atitinkančius teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, nustatyti servitutų poreikį.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Miesto vizija“, juridinio asmens kodas 303081028, buveinės adresas Geranainių g. 7, Vilnius, , tel. +37062073285, el. p.: rasa@miestovizija.lt.

Susipažinti su pakeistais detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima nuo 2022 m. gruodžio 6 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, TPD proceso Nr. K-VT-13-22-372), Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje: https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/ (su pagrindiniu brėžiniu, aiškinamuoju raštu).

Nuoroda:

Brezinys+pagal+kita+galima+buda+2022-11-16

Brezinys+pagal+prioritetini+buda+2022-11-16

Pagrindinis+brezinys+2022-11-16_page-0001

T14+Aiskinamasis+rastas+SPRENDINIAI_2022-11-16