Dėl pakeistų teritorijos Žalgirio g. 72 detaliojo plano sprendinių keitimo inicijavimo sutarties pagrindu (TPD Nr. K-VT-13-22-112) sprendinių

 

Atsižvelgus į derinančių institucijų pastabas, buvo pakeisti Teritorijos Žalgirio g. 72 detaliojo plano (registro Nr. T00055600) sprendinių keitimo žemės sklype Žalgirio g. 72 (kadastro Nr. 0101/0032:785) (TPD Nr. K-VT-13-22-112) (toliau – Detalusis planas) sprendiniai:

1.Gautos UAB „Vilniaus planas“ pastabos 2023-02-01 el.paštu, kad Detaliajame plane pažymėtos sklypo ribos nesutampa su sklypo ribomis, įregistruotomis Nekilnojamojo turto registre. Į pastabą atsižvelgta, Detaliojo plano pagrindiniame brėžinyje žemės sklypo ribos patikslintos, pažymėtos tokios, kokios jos įregistruotos Nekilnojamojo turto registre (žemės sklypo plotas nepasikeitė).

2.Gautos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pastabos 2023-02-03 el.paštu:

2.1.Neplanuoti įvažiavimo/išvažiavimo į/iš sklypo, neatitinkančio STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ reikalavimų (atstumai nuo sankryžų ir kt.). Į pastabą atsižvelgta, sumažintas įvažiavimų į planuojamą žemės sklypą skaičius, paliktas vienas piečiau esantis įvažiavimas į žemės sklypą.

2.2.Nagrinėjamas sklypas patenka į Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas KVR 16073) apsaugos zoną. Sklypas tvarkomas pagal Vilniaus istorinio centro apsaugos zonos laikinąjį apsaugos reglamentą, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatas, Specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas (V sk.), nepažeidžiant artimoje gretimybėje esančių kultūros paveldo objektų vertingųjų savybių. Prašytume: – pateikti analizę, kaip naujai planuojami tūriai savo apimtimi dera supančioje aplinkoje.- pateikti analizę, kaip projektiniai sprendiniai atitinka Pasaulinio paveldo objekto – kultūros paminklo U1P – Vilniaus istorinio centro apsaugos zonos laikinojo apsaugos reglamento reikalavimus (Kultūros vertybių apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos direktoriaus 2005-04-19 įsakymas Nr. Į-167). Į pastabas atsižvelgta, papildytas Detaliojo plano aiškinamojo rašto skirsnis „ 4.1.7 Paveldosauginė dalis“.

Atlikti pakeitimai viešinami visuomenei, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi, kurioje nurodoma kad: „kai teritorijų planavimo dokumento sprendiniai keičiami atsižvelgus į priimtus pasiūlymus, apie kuriuos buvo viešai informuota, ar į teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų pastabas teritorijų planavimo proceso baigiamojo etapo teritorijų planavimo dokumento derinimo stadijoje, visuomenė su pakeistais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais supažindinama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ir sprendimą rengti teritorijų planavimo dokumentą priėmusios valstybės institucijos (institucijų) ar savivaldybės interneto svetainėje.

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Vilniaus miesto valdybos 1998-12-10 sprendimu Nr. 2338V „Dėl teritorijos Žalgirio g. 72 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto Teritorijos Žalgirio g. 72 detaliojo plano (registro Nr. T00055600) sprendinių keitimas žemės sklype Žalgirio g. 72 (kadastro Nr. 0101/0032:785) (TPD Nr. K-VT-13-22-112).

Planuojamos teritorijos aprašymas: žemės sklypas Žalgirio g. 72, Vilnius (kadastro Nr. 0101/0032:785).

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021-12-30 įsakymas Nr. A30-4405/21, šiuo įsakymu patvirtinta planavimo darbų programa, Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis 2022-01-28 Nr. A615-10/22.

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: numatyti komercinės paskirties objektų teritorijos žemės naudojimo būdą ir kitą galimą visuomeninės paskirties teritorijos naudojimo būdą, formuoti įsiterpusius žemės sklypus ir keisti sklypų ribas ir plotus, nustatyti privalomuosius ir papildomus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Miesto vizija“, juridinio asmens kodas 303081028, buveinės adresas Geranainių g. 7, Vilnius, , tel. +37062073285, el. p.: rasa@miestovizija.lt.

Susipažinti su pakeistais detaliojo plano keitimo sprendiniais galima: nuo 2023 m. vasario 15 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, TPD proceso Nr. K-VT-13-22-112), taip pat nuo 2023-02-20 Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje skiltyje Savivaldybė>Miesto plėtra>Teritorijų planavimo viešumas:  https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/  ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (skiltyje: Rengiami TP dokumentai – Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 pradėti rengti ar parengti TP dokumentai ir nuo 2021-07-01 rengiamų TPD bei sprendimų, kuriais keičiama/nustatoma paskirtis ir (ar) naudojimo būdas, viešinimas – Savivaldybės/Vietovės lygmens TPD – Vilniaus m. – Informacinių pranešimų, apie galimybes susipažinti su TPD sprendiniais, pakeistais pagal visuomenės pasiūlymus/derinančių institucijų pastabas, pagal Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalį, viešinimas).

Nuoroda:

Aiskinamasis+rastas+SPRENDINIAI_2023-02-07

Pagrindinis+brezinys_2023-02-07