Dėl pakeistų žemės sklypo (kad. Nr. 0101/0101:26) buvusiame Mažųjų Gulbinų kaime detaliojo plano statybos zonos, ribų žemės sklype Pijų g. 10 koregavimo sprendinių

 

Atsižvelgus į teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų pastabas pakeisti „Detaliuoju planu nustatytos statinių statybos zonos ir statybos ribos koregavimas, sklype, Vilniuje, Pijų g. 10 (skl. Kad. Nr. 0101/0101:2643 Vilniaus m. k. v.)“ sprendiniai:
1. Gauta Teritorijų planavimo komisijos pastaba „Nerodyti naikinamos ribos nes ten nėra ribos“.
Į pastabą atsižvelgta ir parengtas pakoreguotas sprendinių brėžinys, kuriame nerodoma naikinama detaliuoju planu nustatyta užstatymo riba, sklypo pietvakarinėje pusėje, tarp taškų 5-6.

Atlikti pakeitimai viešinami visuomenei, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi, kurioje nurodoma kad: „kai teritorijų planavimo dokumento sprendiniai keičiami atsižvelgus į priimtus pasiūlymus, apie kuriuos buvo viešai informuota, ar į teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų pastabas teritorijų planavimo proceso baigiamojo etapo teritorijų planavimo dokumento derinimo stadijoje, visuomenė su pakeistais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais supažindinama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ir sprendimą rengti teritorijų planavimo dokumentą priėmusios valstybės institucijos (institucijų) ar savivaldybės interneto svetainėje„.

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: T00055861
Planuojamos teritorijos aprašymas: Pijų g. 10, Vilnius (skl.kad. Nr. 0101/0101:2643 Vilniaus m. k. v.);
Dokumento rengimo pagrindas: TPDR (reg. Nr. T00055861) Žemės sklypo (kad. Nr. 0101/0101:26) buvusiame Mažųjų Gulbinų kaime, Vilniuje, detalusis planas, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-534, 2004 m. spalio 13d. ir koreguoto žemės sklypų Pijų g. 8, 16 ir sklypo (kadastro Nr. 0101/0101:838) buvusiame Mažųjų Gulbinų kaime formavimo ir pertvarkymo projektu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020-10-14 įsakymu Nr. A30-2580/20.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius,  Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. Tel. ( 8 5) 211 2000, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt, interneto svetainė: www.vilnius.lt
Planavimo iniciatorius: Fiziniai asmenys
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „MAK GROUP“; Parodos g. 20, Kaunas. el. p.: lina.makgroup@gmail.com; tel. Nr.: +370 613 97709
Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: statybos zonos, ribos koregavimas.
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Nuo 2022 m. rugsėjo  26 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, www.tpdris.lt), Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje, skiltyse Savivaldybė, Miesto plėtra, teritorijų planavimo viešumas: https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/ .
Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka:  Viešinama supaprastinta tvarka, pagal TPĮ 37 straipsnio 3 punktą.
Nuoroda:

aiškinamasis raštas

brėžinys

dėl pakeistų sprendinių

pataisymų lentelė