Dėl pakoreguotų sklypų Vaidilutės g. 39, Vaidilutės g. 39A ir šalia esančios teritorijos detaliojo plano (TPD Nr. K-VT-13-22-641) sprendinių

 

Atlikti koregavimai – papildymai viešinami visuomenei, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi, kurioje nurodoma kad: „kai teritorijų planavimo dokumento sprendiniai keičiami atsižvelgus į priimtus pasiūlymus, apie kuriuos buvo viešai informuota, ar į teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų pastabas teritorijų planavimo proceso baigiamojo etapo teritorijų planavimo dokumento derinimo stadijoje, visuomenė su pakeistais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais supažindinama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ir sprendimą rengti teritorijų planavimo dokumentą priėmusios valstybės institucijos (institucijų) ar savivaldybės interneto svetainėje.

 Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Sklypų Vaidilutės g. 39, Vaidilutės g. 39A ir šalia esančios teritorijos detalusis planas inicijavimo sutarties pagrindu. TPD Nr. K-VT-13-22-641.

Planavimo pagrindas: 2022-07-07 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas „Dėl leidimo rengti sklypų Vaidilutės g. 39, Vaidilutės g. 39A ir šalia esančios teritorijos detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu“ Nr. A30-2846/22.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, tel.: 852112000, el. p. [email protected]

Planavimo iniciatoriai: juridiniai asmenys.

Projekto rengėjas: UAB „Meirista“, į./k. 302509764, Panerių g. 64, Vilnius, tel.: 8699 47231, el.p. [email protected].

Planuojamos teritorijos (sklypų) plotas ir adresas: sklypo Vaidilutės g. 39 (kadastro Nr. 0101/0011:361) plotas 0,1 ha, sklypo Vaidilutės g. 39A (kadastro Nr. 0101/0011:360) plotas 0,1 ha. Bendras planuojamos teritorijos plotas apie 0,4 ha.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: nekeičiant žemės sklypų pagrindinės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, statybos ribas, statybos zonas ir užstatymo tipą (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Susipažinti su pakoreguotais – papildytais detaliojo plano sprendiniais galima: nuo 2023 m. vasario 24 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, TPD proceso Nr. K-VT-13-22-641), taip pat nuo 2023-03-03 Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje skiltyje Savivaldybė>Miesto plėtra>Teritorijų planavimo viešumas:  https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/  ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (skiltyje: Rengiami TP dokumentai – Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 pradėti rengti ar parengti TP dokumentai ir nuo 2021-07-01 rengiamų TPD bei sprendimų, kuriais keičiama/nustatoma paskirtis ir (ar) naudojimo būdas, viešinimas – Savivaldybės/Vietovės lygmens TPD – Vilniaus m. – Informacinių pranešimų, apie galimybes susipažinti su TPD sprendiniais, pakeistais pagal visuomenės pasiūlymus/derinančių institucijų pastabas, pagal Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalį, viešinimas).

Nuoroda:

DP_Sprendiniu_aiskinamasis_rastas_Versija_Nr_3_po_pastabu_pataisymo_2023-02-23

Pagrindinis_brezinys_Versija_Nr_3_2023-02-23

Skelbimas