Dėl parengto AB „Dvarčionių keramika“ teritorijos Keramikų g. 2 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano papildymo sprendinių koregavimo sklype Keramikų g. 2 (kadastro Nr. 0101/0027:130) planavimo inicijavimo pagrindu (TPD Nr. K-VT-13-22-236)

 

Informuojame, kad yra parengtas akcinės bendrovės „Dvarčionių keramika“ teritorijos Keramikų g. 2 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano papildymo (reg. nr. T00055260), patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 2001 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. 564V „Dėl AB „Dvarčionių Keramika“ teritorijos Keramikų g. 2 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano papildymo sprendinių tvirtinimo“, sprendinių koregavimas sklype Keramikų g. 2 (kadastro Nr. 0101/0027:130) (TPDRIS sistemoje teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-236).

Planuojamos teritorijos plotas ir adresas: žemės sklypas Keramikų g. 2 (kad. Nr. 0101/0027:130), Vilnius, plotas 10,6671 ha.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-01-28 įsakymas Nr. A30-389/22 „Dėl leidimo koreguoti AB „Dvarčionių keramika“ teritorijos Keramikų g. 2 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano papildymo sprendinius sklype, Keramikų g. 2 (kad. Nr. 0101/0027:130) inicijavimo sutarties pagrindu“, 2022-01-28 įsakymu Nr. A30-389/22 patvirtinta planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti, 2022-03-08 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-31/22.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti akcinės bendrovės „Dvarčionių keramika“ teritorijos Keramikų g. 2 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano papildymo (registro Nr. T00055260), patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 2001 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. 564V „Dėl AB „Dvarčionių Keramika“ teritorijos Keramikų g. 2 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano papildymo sprendinių tvirtinimo“, sprendinius sklype Keramikų g. 2 (kadastro Nr. 0101/0027:130) inicijavimo sutarties pagrindu: padalyti sklypą į atskirus sklypus, patikslinti esamų servitutų vietą ir dydį, nustatyti naujų servitutų vietą ir dydį, nekeičiant pagrindinės žemės sklypo naudojimo paskirties papildyti atskirųjų želdynų teritorijos žemės sklypo naudojimo būdu, nustatyti užstatymo intensyvumą, tankį, aukštingumą ir kitus teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): nebus atliekamas.

Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Juridiniai asmenys

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Unitectus“, juridinio asmens kodas 302347287, adresas Lukiškių g. 3, LT-01108 Vilnius, tel. (8 5) 261 0147, el. p. [email protected]

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendroji.

Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu galima susipažinti: nuo 2022-12-19 iki 2023-01-03  imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, kurios internetinės svetainės adresas http://www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-236); Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt, skiltyje Teritorijų planavimo viešumas (su pagrindiniu brėžiniu); Antakalnio seniūnijos skelbimų lentoje, adresu Antakalnio g. 17, 10312 Vilnius (su pagrindiniu brėžiniu) ir UAB „Unitectus“ patalpose, adresu Lukiškių g. 3, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 18 val., iš anksto susiderinus tel. +37069987737. Informacija teikiama el.p. [email protected].

Parengtas detaliojo plano koregavimas bus viešai eksponuojamas:  nuo 2022-12-27 iki 2023-01-03 UAB „Unitectus“ patalpose, adresu Lukiškių g. 3, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 18 val.

Viešas susirinkimas: vyks 2023-01-04 17.00 val. UAB „Light Conversion“ patalpose, 1 aukšte, 104 kabinete, Keramikų g. 2B, Vilniuje.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano keitimo galima teikti: planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-236) iki viešo susirinkimo pabaigos. Viešo susirinkimo metu pasiūlymus bus galima teikti ir žodžiu. Pasiūlymus teikusiems asmenims ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

Nuoroda:

Aiskinamasis+rastas

Pagrindinis+brezinys

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ