Dėl parengto administracijos direktoriaus įsakymo projekto „Dėl leidimo koreguoti T-08 kvartalo Didžiuosiuose Gulbinuose detaliojo plano sklypų Nr. 3 ir Nr. 4 sprendinius ties Baltų prospektu, prijungiant apie 116 kv. m įsiterpusį valstybinės žemės plotą, teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“ ir pasiūlymų teikimą

Informuojame apie parengtą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą ir pasiūlymų teikimą dėl parengto įsakymo projekto ir planavimo tikslų

ĮSAKYMO PROJEKTAS:

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI T-08 KVARTALO DIDŽIUOSIUOSE GULBINUOSE
DETALIOJO PLANO SKLYPŲ NR. 3 IR NR. 4 SPRENDINIUS TIES BALTŲ PROSPEKTU, PRIJUNGIANT APIE 116 KV. M ĮSITERPUSĮ VALSTYBINĖS ŽEMĖS PLOTĄ, TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis:
1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. liepos 1 d. sprendimu
Nr. 1-1106 ,,Dėl T-08 kvartalo Didžiuosiuose Gulbinuose detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto
T-08 kvartalo buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime detaliojo plano (registro Nr. T00060006) sklypų Nr. 3 ir Nr. 4 sprendinius žemės sklypuose (kadastro Nr. 0101/0101:1006, Nr. 0101/0101:2857) ties Baltų prospektu, prijungiant įsiterpusį apie 116 (vieno šimto šešiolikos) kv. m valstybinės žemės plotą (pagal pridedamą schemą), teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu.
2. N u s t a t a u šiuos planavimo tikslus ir uždavinius: pakeisti sklypų ribas juos sujungiant ir (ar) atidalijant, prijungti šiaurinėje dalyje įsiterpusį apie 116 (vieno šimto šešiolikos) kv. m valstybinės žemės plotą, nustatyti daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų (G2) ir esant poreikiui susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų (I2) naudojimo būdus, suformuoti reikalingas atskirųjų želdynų ar kitas reikalingų naudojimo būdų teritorijas, koreguoti detaliuoju planu numatytą užstatymo tankį ir intensyvumą, tipą ir kitus naudojimo reglamentus, nustatyti kitus papildomus naudojimo reglamentus nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų ir Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių.
3. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).
4. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022 m. lapkričio 21 d. įsakymą Nr. A30-4380/22 „Dėl T-08 kvartalo Didžiuosiuose Gulbinuose detaliojo plano sklypų Nr. 3 ir Nr. 4 sprendinių koregavimo sklypuose ties Baltų prospektu inicijavimo pagrindu“.

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA
DETALIOJO PLANAVIMO DOKUMENTUI RENGTI
1. Planuojamos teritorijos adresas: sklypai (kadastro Nr. 0101/0101:1006, Nr. 0101/0101:2857) ties Baltų pr., Vilnius, kartu su apie 116 kv. m. valstybinės žemės plotu.
2. Planuojamos teritorijos plotas: apie 1,84 ha.
3. Nagrinėjama teritorija: kvartalo teritorija apribota Pukuvero gatve, Baltų pr. atkarpomis ir Butauto gatvės tęsiniu (laisva valstybine žemės atkarpa) vakarų pusėje, numatomais urbanizuoti sklypais šiaurinėje dalyje.
4. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
5. Planavimo iniciatorius: UAB „Rimgauda“.
6. Planavimo pagrindas: iniciatoriaus prašymas.
7. Planavimo uždaviniai: pakeisti sklypų ribas juos sujungiant ir (ar) atidalijant, prijungti šiaurinėje dalyje įsiterpusį apie 116 (vieno šimto šešiolikos) kv. m valstybinės žemės plotą, nustatyti daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų (G2) ir esant poreikiui susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų (I2) naudojimo būdus, suformuoti reikalingas atskirųjų želdynų ar kitas reikalingų naudojimo būdų teritorijas, koreguoti detaliuoju planu numatytą užstatymo tankį ir intensyvumą, tipą ir kitus naudojimo reglamentus, nustatyti kitus papildomus naudojimo reglamentus nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų ir Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių.
8. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, suplanuoti reikalingas želdynų ir susisiekimo koridorių teritorijas.
9. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, susisiekimo komunikacijų išdėstymas, teritorijos viešųjų erdvių poreikis ir išdėstymas, automobilių stovėjimo vietų išdėstymas ar būdas.
10. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.
11. SPAV reikalingumas: pagal institucijų sąlygas ar teisės aktų nustatyta tvarka.
12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
13. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
14. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.
15. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka.
16. Planavimo terminai: iki 2026 m. liepos mėn.
17. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).
18. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

 

PAPILDOMA INFORMACIJA IR PASIŪLYMŲ TEIKIMAS:
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. [email protected] , www.vilnius.lt;
Dėl pasiūlymų teikimo dėl parengto teisės akto (įsakymo) projekto ir planavimo tikslų teikimo:
Susipažinti ir teikti siūlymus dėl numatomo parengto teisės akto projekto galima 10 d. d. nuo pranešimo paskelbimo datos. Pasiūlymai teikiami planavimo organizatoriui el. p. [email protected] arba raštu Vilniaus miesto savivaldybės administracijai Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
Susipažinti galima Vilniaus miesto savivaldybės interneto tinklalapyje https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/ ;
Kontaktinis asmuo: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Teritorijų planavimo ir plėtros projektų skyriaus vedėjas B. Bučelis, tel. 85 2112526 el. p. [email protected], vyr. specialistas K. Buivydas, el. paštas: [email protected], tel. 85 2112753.
Vilniaus miesto sav. administracijos Verkių seniūnijoje Kalvarijų g. 156 Vilnius, ar jos svetainėje/paskyroje, kontaktinis el. p. [email protected] ,tel. (8 5) 211 2911.

Sudaromos sąlygos informaciją suteikti nuotoliniu būdu, el. svetainėse, elektroninėmis, komunikacinėmis ryšio priemonėmis.

 

Planuojama teritorija: Schema