Dėl parengto administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projekto „Dėl leidimo rengti Užutėkio gatvės gyvenamojo kvartalo detaliojo plano sprendinių koregavimą sklypuose ties Užutėkio gatve inicijavimo pagrindu“ ir pasiūlymų teikimo

Informuojame apie parengtą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą ir pasiūlymų teikimo tvarką dėl parengto įsakymo projekto ir  jo planavimo tikslų, planuojamos teritorijos:

DĖL LEIDIMO RENGTI UŽUTĖKIO GATVĖS GYVENAMOJO KVARTALO DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ SKLYPUOSE TIES UŽUTĖKIO GATVE INICIJAVIMO PAGRINDU“

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 316 punktu, 318.1.2 ir 318.1.3 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

 1. L e i d ž i u rengti Užutėkio gatvės gyvenamojo kvartalo detaliojo plano (T00055559), patvirtinto Vilniaus miesto tarybos 1999 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. 450 „Dėl Užutekio g. gyvenamojo kvartalo detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių koregavimą žemės sklypuose (kadastro
  Nr. 0101/0068:1258, Nr. 0101/0068:1012, Nr. 0101/0068:1239, Nr. 0101/0068:302,
  Nr. 0101/0068:1240, Nr. 0101/0068:1011 ir Nr. 0101/0068:1124) ties Užutėkio gatve teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu.
 2. N u s t a t a u, kad planavimo tikslai ir uždaviniai yra šie: pakeisti žemės sklypų ribas ir plotą padalijant ar sujungiant žemės sklypus, nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų (G1), atskirųjų želdynų teritorijų (E) naudojimo būdus, esant poreikiui nustatyti kitą (-us) galimą (-us) teritorijos naudojimo būdą (-us) bei suformuotų sklypų naudojimo reikalavimus (užstatymo aukštingumą, tankį, intensyvumą) ir kitus reglamentus nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų ir Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių. Papildomi planavimo tikslai ir uždaviniai numatyti detaliojo plano planavimo darbų programoje.
 3. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

 

  Planavimo darbų programa

 

 1. Planuojamos teritorijos adresas: sklypai (kadastro Nr. 0101/0068:1258, Nr. 0101/0068:1012, Nr. 0101/0068:1239, Nr. 0101/0068:302, Nr. 0101/0068:1240, Nr. 0101/0068:1011 ir Nr. 0101/0068:1124) ties Užutekio gatve, Lazdynų sen.
 2. Planuojamos teritorijos plotas: 1,9461 ha.

Nagrinėjama teritorija: Kvartalas apribotas Užutekio gatve, miškinga ir želdinių teritorija rytinėje, pietinėje ir vakarinėje dalyse.

 1. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
 2. Iniciatorius: UAB „Agrolain“ ir fiziniai asmenys.
 3. Rengėjas: pasirenka iniciatorius.
 4. Planavimo pagrindas: iniciatoriaus prašymas.
 5. Planavimo uždaviniai: pakeisti žemės sklypų ribas ir plotą padalijant ar sujungiant žemės sklypus, nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų (G1), atskirųjų želdynų teritorijų (E) naudojimo būdus, esant poreikiui nustatyti kitą (-us) galimą (-us) teritorijos naudojimo būdą (-us) bei suformuotų sklypų naudojimo reikalavimus (užstatymo aukštingumą, tankį, intensyvumą) ir kitus reglamentus nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų ir Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių.
 6. Papildomi planavimo uždaviniai: Numatyti funkcinius ir kompozicinius ryšius su gretimybėmis, numatyti reikalingas želdynų ir infrastruktūros teritorijas, kompleksiškai spręsti ir sudaryti sąlygas darniai planuojamos teritorijos raidai. Sukurti patrauklią urbanistinę aplinką ir visavertes gamtinės aplinkos apsaugos ir plėtojimo sąlygas teritorijoje. Užtikrinti Vilniaus miesto savivaldybės  teritorijos bendrojo plano tekstinių reglamentų Nr. 32, Nr. 33, Nr. 34, Nr. 35 sprendinių ir apsaugos reikalavimų įgyvendinimą.
 1. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų poreikis ir išdėstymas, servitutų poreikis.
 2. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.
 3. SPAV reikalingumas: pagal institucijų planavimo sąlygas arba teisės aktų nustatyta tvarka.
 4. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nenumatoma.
 5. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 6. Koncepcijos rengimas: nerengiama.
 7. Sprendinių profesinis vertinimas: nereikalingas.
 8. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbti priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą, atlikti privalomas viešinimo procedūras.
 9. Planavimo terminai: iki 2025 m. liepos mėn.
 10. Derinimo procedūra: atliekami sistemoje TPDRIS.
 11. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis. Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

 

Papildoma informacija ir pasiūlymų teikimas:

 Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. savivaldybe@vilnius.lt , www.vilnius.lt;

Dėl pasiūlymų teikimo dėl parengto teisės akto (įsakymo) projekto:

Susipažinti ir teikti siūlymus dėl parengto teisės akto projekto ir planavimo tikslų galima 10 d. d. nuo pranešimo paskelbimo datos. Pasiūlymai teikiami planavimo organizatoriui el. p. savivaldybe@vilnius.lt arba raštu Vilniaus miesto  savivaldybės administracijai Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

Susipažinti galima Vilniaus miesto savivaldybės interneto tinklalapyje https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/,

Vilniaus miesto sav. administracijos Lazdynų seniūnijoje (ar jos facebook paskyroje) – kontaktinis tel. 85 265 8926, el. p. lazdynų.seniunija@vilnius.lt., Erfurto g. 29, Vilnius.

Kontaktinis asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir plėtros skyriuje: vedėjas B. Bučelis, tel. 85 219 7913, el. p. benius.bucelis@vilnius.lt, vyr. specialistas K. Buivydas, tel. 85 211 2753, el. paštas: karolis.buivydas@vilnius.lt;

Pastaba: Dėl susidariusios situacijos ir ribojimų bei karantino sąlygų LR Vyriausybės nustatyta tvarka gali būti apribotos galimybės fiziškai (gyvai) susipažinti su teisės akto projektu, todėl informacija teikiama nuotoliniu būdu ir elektorinėmis, komunikacinėmis ryšio priemonėmis.

 

Schema: Schema