Dėl parengto įsakymo projekto dėl leidimo rengti Žvėryno rajono plano koregavimą sklype Latvių g. 4 (kadastro Nr. 0101/0039:27) kartu su apie 77 kv.m. valstybinės žemės dalimi inicijavimo pagrindu ir pasiūlymų teikimą

Informuojame dėl parengto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projekto dėl leidimo rengti Žvėryno rajono plano koregavimą sklype Latvių g. 4 (kadastro Nr. 0101/0039:27) kartu su apie 77 kv.m. valstybinės žemės dalimi inicijavimo pagrindu ir pasiūlymų teikimą dėl parengto įsakymo projekto, tikslų bei uždavinių

Įsakymo projektas:

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI ŽVĖRYNO RAJONO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE LATVIŲ G. 4 (KADASTRO NR. 0101/0039:27) KARTU SU APIE 77 KV. M. VALSTYBINĖS ŽEMĖS DALIMI TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 316 punktu, 318.1.2 ir 318.1.3 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:
1. L e i d ž i u rengti Žvėryno rajono plano, patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 1995 m. sausio 12 d. sprendimu Nr. 82V „Dėl Žvėryno rajono plano tvirtinimo“, (registro Nr. T00054568) sprendinių koregavimą žemės sklype Latvių g. 4 (kadastro Nr. 0101/0039:27) kartu su apie 77 (septyniasdešimt septynių) kv. m. valstybinės žemės dalimi teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu pagal pridedamą schemą.
2. N u s t a t a u šiuos planavimo tikslus ir uždavinius: įvertinus Latvių gatvės parametrus ir jai reikalingas gatvės raudonąsias linijas pakeisti žemės sklypo Latvių g. 4 ribas ir plotą, prijungiant valstybinės žemės dalį iki gatvės raudonųjų linijų, ir nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų (G1) naudojimo būdą, naudojimo reikalavimus (užstatymo aukštingumą, tankį, intensyvumą) ir kitus reglamentus nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų ir Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių. Papildomi planavimo tikslai ir uždaviniai numatyti detaliojo plano planavimo darbų programoje.
3. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

 

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA
DETALIOJO PLANAVIMO DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: žemės sklypas Latvių g. 4 (kadastro Nr. 0101/0039:27), Vilnius ir valstybinės žemės dalis iki gatvės raudonųjų linijų, plotas apie 0,0077 ha.
2. Planuojamos teritorijos plotas: apie 0,1354 ha.
3. Nagrinėjama teritorija: teritorija apribota Latvių, Vytauto, Kęstučio, D. Poškos gatvėmis.
4. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
5. Planavimo iniciatorius: pagal įgaliojimą UAB „Meirista“.
6. Planavimo pagrindas: iniciatoriaus prašymas.
7. Planavimo uždaviniai: įvertinus Latvių gatvės parametrus ir jai reikalingas gatvės raudonąsias linijas pakeisti žemės sklypo Latvių g. 4 ribas ir plotą, prijungiant valstybinės žemės dalį iki gatvės raudonųjų linijų, ir nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų (G1) naudojimo būdą ir naudojimo reikalavimus (užstatymo aukštingumą, tankį, intensyvumą) ir kitus reglamentus nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų ir Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių.
8. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti savavališkai pastatytos tvoros valstybinėje žemėje įteisinimo galimybes ir priemones, numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti Latvių gatvės parametrus ir plėtros poreikius.
9. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, automobilių stovėjimo būdas, susisiekimo komunikacijų išdėstymas ir servitutų poreikis.
10. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.
11. SPAV reikalingumas: pagal gautas sąlygas ar teisės aktų nustatyta tvarka.
12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
13. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
14. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.
15. Viešumo užtikrinimas: Užtikrinti viešumo procedūras teisės aktų nustatyta tvarka. Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbti priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą, atlikti privalomas viešinimo procedūras.
16. Planavimo terminai: 3 metai nuo sąlygų išdavimo.
17. Derinimo procedūra: atliekama TPDRIS.
18. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti plano rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

PAPILDOMA INFORMACIJA IR PASIŪLYMŲ TEIKIMAS:
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. savivaldybe@vilnius.lt , www.vilnius.lt;
Dėl pasiūlymų teikimo dėl parengto teisės akto (įsakymo) projekto:
Susipažinti ir teikti siūlymus dėl parengto teisės akto projekto galima 10 d. d. nuo pranešimo paskelbimo datos. Pasiūlymai teikiami planavimo organizatoriui el. p. savivaldybe@vilnius.lt arba raštu Vilniaus miesto savivaldybės administracijai Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
Susipažinti galima Vilniaus miesto savivaldybės interneto tinklalapyje https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/ ;
Kontaktinis asmuo: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Teritorijų planavimo ir plėtros projektų skyriaus vedėjas B. Bučelis, tel. 852112526 el. p. benius.bucelis@vilnius.lt, vyr. specialistas K. Buivydas, el. paštas: karolis.buivydas@vilnius.lt;
Vilniaus miesto sav. administracijos Žvėryno seniūnijoje, Sėlių g. 39 Vilnius, (ar jos svetainėje, facebook paskyroje) el. p. zveryno.seniunija@vilnius.lt, tel. 85 211 2975, 8611 13084.
Sudarytos visos sąlygos informaciją teikti nuotoliniu būdu ir elektorinėmis ar komunikacinėmis ryšio priemonėmis ir tam teikiamas prioritetas.

Schema: 10549