Dėl parengto įsakymo projekto „Dėl leidimo rengti Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinių koregavimą žemės sklype Ukmergės g. 128 (kad. Nr. 0101/0031:368)“ ir pasiūlymų teikimą dėl projekto

Informuojame, apie parengtą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas ir pasiūlymų teikimo tvarką dėl parengto įsakymo projekto ir planavimo tikslų

Įsakymo projektas:

DĖL LEIDIMO RENGTI ŽVĖRYNO ŠIAURINĖS DALIES DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ ŽEMĖS SKLYPE UKMERGĖS G. 128 (KADASTRO NR. 0101/0031:368)

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 2 dalimi
ir Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų
planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 312, 315 ir 316 punktais:
1. L e i d ž i u rengti Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano (T00054357), patvirtinto
Vilniaus miesto valdybos 1998 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. 246V „Dėl Žvėryno šiaurinės dalies
detaliojo plano tvirtinimo“, koregavimą žemės sklype Ukmergės g. 128 (kadastro Nr.
0101/0031:368) inicijavimo sutarties pagrindu (pagal pridedamą schemą).
2. N u s t a t a u šiuos planavimo tikslus ir uždavinius: nustatyti žemės sklypui ir (ar) jo
daliai prioritetinį komercinės paskirties objektų teritorijų (K) naudojimo būdą ir kitą galimą
daugiabučių gyvenamųjų pastatų (G2) naudojimo būdą su galimybe detaliojo plano tvirtinimo metu
nustatytą prioritetinį naudojimo būdą žemės sklypo dalyje pakeisti į kitą galimą naudojimo būdą,
vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais nustatyti
privalomuosius ir papildomus teritorijos naudojimo reglamentus, taip pat nustatyti žemės sklypų
formavimo ir pertvarkymo principus (mažiausius ir (ar) didžiausius galimus žemės sklypų dydžius).
3. T v i r t i n u planavimo darbų programą (pridedama).

 

Planavimo darbų programa

 1. Planavimo dokumento pavadinimas: Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano koregavimas žemės sklype Ukmergės g. 128 (kadastro Nr. 0101/0031:368).
 2. Planuojamos teritorijos (sklypų) adresas: Ukmergės g. 128 (kad. Nr. 0101/0031:368).
 3. Planuojamos teritorijos plotas: 0,9411 ha.
 4. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. 8 5 2112616, faks. 8 5 2112222.
 5. Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.
 6. Rengėjas: pasirenka planavimo iniciatorius.
 7. Planavimo pagrindas: iniciatoriaus prašymas.
 8. Planuojamos teritorijos kvartalo riba: nagrinėjama teritorija apribota Paribio, Pieninės, Ukmergės g. dubliu ir užstatyta teritorija rytinėje dalyje.
 9. Planavimo tikslai ir detaliojo plano uždaviniai: nustatyti žemės sklypui ir (ar) jo daliai prioritetinį komercinės paskirties objektų teritorijų (K) naudojimo būdą ir kitą galimą daugiabučių gyvenamųjų pastatų (G2) naudojimo būdą su galimybe detaliojo plano tvirtinimo metu nustatytą prioritetinį naudojimo būdą žemės sklypo dalyje pakeisti į kitą galimą naudojimo būdą, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais nustatyti privalomuosius ir papildomus teritorijos naudojimo reglamentus, taip pat nustatyti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo principus (mažiausius ir (ar) didžiausius galimus žemės sklypų dydžius).
 10. Papildomi planavimo uždaviniai: suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.
 11. Papildomi reglamentai: teritorijos viešųjų erdvių išdėstymas, susisiekimo komunikacijų, skirstomųjų tinklų išdėstymas, servitutai.
 12. Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekamos.
 13. SPAV reikalingumas: nereikalingas.
 14. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 15. Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.
 16. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
 17. Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.
 18. Viešumo užtikrinimas: viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka.
 19. Planavimo terminai: iki 2028 m. gegužės mėn.
 20. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).
 21. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis. Planavimo organizatorius patvirtintą dokumentą turi užregistruoti www.tpdr.lt.

Papildoma informacija ir pasiūlymų teikimas:

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. [email protected] , www.vilnius.lt;

Dėl pasiūlymų teikimo dėl parengto teisės akto (įsakymo) projekto:

Susipažinti ir teikti siūlymus dėl parengto teisės akto projekto galima 10 d. d. nuo pranešimo paskelbimo datos. Pasiūlymai teikiami planavimo organizatoriui el. p. [email protected] arba raštu Vilniaus miesto  savivaldybės administracijai Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

Susipažinti galima Vilniaus miesto savivaldybės interneto tinklalapyje https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/ ;

Kontaktinis asmuo: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir plėtros projektų skyriaus: vedėjas B. Bučelis, tel. 852112526 el. p. [email protected], vyr. specialistas K. Buivydas, el. paštas: [email protected]; Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. Taip pat susipažinti galima Vilniaus miesto sav. administracijos Žvėryno seniūnijoje, Sėlių g. 39, Vilnius; tel. 85 211 2975, el. p. [email protected].

Teritorijos schema: Schema 10826