Dėl parengto įsakymo projekto „Dėl leidimo rengti teritorijos prie Džiaugsmo ir Versmių gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimą žemės sklype Antano Maceinos g. 23 ir pasiūlymų teikimą

Informuojame, kad yra parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas ir informuojame dėl pasiūlymų teikimo dėl parengto įsakymo projekto

ĮSAKYMO PROJEKTAS:

DĖL LEIDIMO RENGTI TERITORIJOS PRIE DŽIAUGSMO IR VERSMIŲ GATVIŲ
DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ ŽEMĖS SKLYPE ANTANO
MACEINOS G. 23 (KADASTRO NR. 0101/0157:2285)

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 2 dalimi
ir Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų
planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 312, 315 ir 316 punktais:
1. L e i d ž i u rengti teritorijos prie Džiaugsmo ir Versmių gatvių detaliojo plano
(T00054357), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 3 d. sprendimu
Nr. 1-742 „Dėl teritorijos tarp Džiaugsmo ir Versmių gatvių detaliojo plano tvirtinimo“,
koregavimą žemės sklype Antano Maceinos g. 23 (kadastro Nr. 0101/0157:2285) inicijavimo
sutarties pagrindu (pagal pridedamą schemą).
2. N u s t a t a u šiuos planavimo tikslus ir uždavinius: padalyti sklypą, nustatyti naujų
žemės sklypų ribas ir plotus bei naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės
teritorijos bendrojo plano sprendiniais. Papildomi planavimo tikslai ir uždaviniai yra numatyti
detaliojo plano planavimo darbų programoje.
3. T v i r t i n u planavimo darbų programą (pridedama).

 

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA
DETALIOJO PLANAVIMO DOKUMENTUI RENGTI

1. Planavimo dokumento pavadinimas: Teritorijos prie Džiaugsmo ir Versmių gatvių detaliojo plano žemės sklypo Antano Maceinos g. 23 (kadastro Nr. 0101/0157:2285) koregavimas.
2. Planuojamos teritorijos (sklypų) adresas: Antano Maceinos g. 23 (kadastro Nr. 0101/0157:2285).
3. Planuojamos teritorijos plotas: 0,1885 ha.
4. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. 8 5 2112616, faks. 8 5 2112222.
5. Planavimo iniciatorius: fiziniai asmenys.
6. Rengėjas: pasirenka planavimo iniciatorius.
7. Planavimo pagrindas: iniciatoriaus prašymas.
8. Planuojamos teritorijos kvartalo riba: nagrinėjama teritorija apribota Punios, Antano Maceinos ir Stasio Šalkausko gatvėmis, užstatyta (urbanizuota) teritorija šiaurinėje dalyje.
9. Planavimo tikslai ir detaliojo plano uždaviniai: padalyti sklypą, nustatyti naujų žemės sklypų ribas ir plotus bei naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.
10. Papildomi planavimo uždaviniai: suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, išlaikyti kvartalo identitetą, numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.
11. Papildomi reglamentai: susisiekimo komunikacijų, skirstomųjų tinklų išdėstymas, servitutų poreikis.
12. Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekamos.
13. SPAV reikalingumas: teisės aktų nustatyta tvarka.
14. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
15. Detaliojo plano koncepcijos rengimas: rengiama, nustatant alternatyvius sprendinius.
16. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
17. Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.
18. Viešumo užtikrinimas: viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka.
19. Planavimo terminai: 5 metai nuo planavimo darbų programos patvirtinimo.
20. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).
21. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis. Planavimo organizatorius patvirtintą dokumentą turi užregistruoti www.tpdr.lt.

 

PAPILDOMA INFORMACIJA IR PASIŪLYMŲ TEIKIMAS:
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. savivaldybe@vilnius.lt , www.vilnius.lt;
Dėl pasiūlymų teikimo dėl parengto teisės akto (įsakymo) projekto:
Susipažinti ir teikti siūlymus dėl numatomo parengto teisės akto projekto galima 10 d. d. nuo pranešimo paskelbimo datos. Pasiūlymai teikiami planavimo organizatoriui el. p. savivaldybe@vilnius.lt arba raštu Vilniaus miesto savivaldybės administracijai Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
Susipažinti galima Vilniaus miesto savivaldybės interneto tinklalapyje https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/ ;
Kontaktinis asmuo: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir plėtros projektų skyriaus: vedėjas B. Bučelis, tel. 852112526 el. p. benius.bucelis@vilnius.lt, vyr. specialistas K. Buivydas, el. paštas: karolis.buivydas@vilnius.lt; Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.
Taip pat Vilniaus miesto sav. administracijos Naujosios Vilnios seniūnijoje, Gerovės g. 1, LT-11201 Vilnius, tel. +370 5 211 2940; e. p. naujosiosvilnios.seniunija@vilnius.lt.
Pastaba: Dėl karantino sąlygų LR Vyriausybės nustatyta tvarka gali būti apribotas galimybės fiziškai (gyvai) susipažinti su teisės akto projektu, todėl informacija teikiama nuotoliniu būdu ir elektorinėmis ar komunikacinėmis ryšio priemonėmis.

Schema: Schema 11228