Dėl parengto Vilniaus m. sav. administracijos įsakymo projekto dėl leidimo rengti apie 4,53 ha ties J. K. Damelio gatve detalųjį planą inicijavimo pagrindu ir pasiūlymų teikimą

Informuojame apie parengtą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą ir pasiūlymų teikimo tvarką dėl parengto įsakymo projekto ir planavimo tikslų.

Įsakymo projektas

DĖL LEIDIMO RENGTI APIE 4,53 HA TIES J. K. DAMELIO GATVE DETALŲJĮ PLANĄ INICIJAVIMO PAGRINDU

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu bei įgyvendindama Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano tekstinio reglamento Nr. 8 reikalavimą:
1. L e i d ž i u rengti apie 4,53 ha teritorijos žemės sklypų, kurių kadastro Nr. 0101/0165:1487,
Nr. 0101/0165:1488, Nr. 0101/0165:1489, Nr. 0101/0165:1490, Nr. 0101/0165:1491, Nr. 0101/0165:1492, Nr. 0101/0165:1493, Nr. 0101/0165:1494, Nr. 0101/0165:1495, Nr. 0101/0165:1496, Nr. 0101/0165:1497, Nr. 0101/0165:1500 kartu su valstybinės žemės dalimis ties J. K. Damelio gatve detalųjį planą inicijavimo pagrindu (pagal pridedamą schemą).
2. N u s t a t a u šiuos planavimo tikslus ir uždavinius: nekeičiant žemės sklypų paskirties, pakeisti žemės sklypų ribas ir plotus padalijant ar sujungiant, nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų (G1), susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų (I2) naudojimo būdus, esant poreikiui nustatyti kitą (-us) galimą (-us) teritorijos naudojimo būdą (-us), taip pat nustatyti naudojimo reikalavimus nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų ir Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių, suplanuoti reikalingą susisiekimo ir inžinerinę infrastruktūrą. Esant poreikiui nustatyti galimus žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo principus. Papildomi planavimo tikslai ir uždaviniai numatyti detaliojo plano planavimo darbų programoje.
3. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA
DETALIOJO PLANAVIMO DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: Ties J. K. Damelio g. Sklypai (kadastro Nr. 0101/0165:1487, 0101/0165:1488, 0101/0165:1489, 0101/0165:1490, 0101/0165:1491, 0101/0165:1492, 0101/0165:1493, 0101/0165:1494, 0101/0165:1495, 0101/0165:1496, 0101/0165:1497, 0101/0165:1500) ir valstybinė žemė.
2. Planuojamos teritorijos plotas: apie 4,53 ha. Kvartalas apribotas susisiekimo sklypu šiaurinėje dalyje, J. K. Damelio gatvės atkarpa bei urbanizuojama ir urbanizuota teritorija pietinėje ir pietvakarių dalyse.
3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
4. Iniciatorius: UAB „Horekus“.
5. Rengėjas: pasirenka iniciatorius.
6. Planavimo pagrindas: iniciatoriaus prašymas.
7. Planavimo uždaviniai: nekeičiant žemės sklypų paskirties, pakeisti žemės sklypų ribas ir plotus padalijant ar sujungiant, nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų (G1), susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų (I2) naudojimo būdus, esant poreikiui nustatyti kitą (-us) galimą (-us) teritorijos naudojimo būdą (-us), taip pat nustatyti naudojimo reikalavimus nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų ir Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių, suplanuoti reikalingą susisiekimo ir inžinerinę infrastruktūrą. Esant poreikiui nustatyti galimus žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo principus.
8. Papildomi planavimo uždaviniai: Numatyti funkcinius ir kompozicinius ryšius su gretimybėmis. Sukurti patrauklią urbanistinę aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas planuojamoje teritorijoje.
9. Papildomi reglamentai: susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų poreikis ir išdėstymas, servitutų poreikis.
10. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.
11. SPAV reikalingumas: teisės aktų nustatyta tvarka.
12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nenumatoma.
13. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
14. Koncepcijos rengimas: nerengiama.
15. Sprendinių profesinis vertinimas: nereikalingas.
16. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbti priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą, atlikti privalomas viešinimo procedūras.
17. Planavimo terminai: 5 metai nuo planavimo sąlygų išdavimo.
18. Derinimo procedūra: atliekami sistemoje TPDRIS.
19. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis. Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

PAPILDOMA INFORMACIJA IR PASIŪLYMŲ TEIKIMAS:

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. savivaldybe@vilnius.lt , www.vilnius.lt;
Dėl pasiūlymų teikimo dėl parengto teisės akto (įsakymo) projekto:
Susipažinti ir teikti siūlymus dėl parengto teisės akto projekto ir planavimo tikslų galima 10 d. d. nuo pranešimo paskelbimo datos. Pasiūlymai teikiami planavimo organizatoriui el. p. savivaldybe@vilnius.lt arba raštu Vilniaus miesto savivaldybės administracijai Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
Susipažinti galima Vilniaus miesto savivaldybės interneto tinklalapyje https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/,
Vilniaus miesto sav. administracijos Panerių seniūnijoje (ar jos svetainėje, ar facebook paskyroje) – kontaktinis tel. 85 211 2949, el. p. paneriu.seniunija@vilnius.lt., Žalioji a. 3, Vilnius.
Kontaktinis asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir plėtros skyriuje: vedėjas B. Bučelis, tel. 85 219 7913, el. p. benius.bucelis@vilnius.lt, vyr. specialistas K. Buivydas, tel. 85 211 2753, el. paštas: karolis.buivydas@vilnius.lt; svetainė www.vilnius.lt.
Pastaba: sudaromos visos sąlygos gauti informaciją nuotoliniu būdu ir elektorinėmis, komunikacinėmis ryšio priemonėmis.

Schema: 10452_naujas