Dėl parengto Vilniaus m. sav. administracijos įsakymo projekto, pasiūlymų teikimą dėl leidimo koreguoti žemės sklypo Riovonių g. 5 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sklypo Nr. G-3 sprendinius sklype Riovonių g. (kadastro Nr. 0101/0069:151) kartu su apie 150 kv. m. valstybinės žemės dalimi

 

Informuojame apie parengtą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą ir pasiūlymų teikimo tvarką dėl parengto įsakymo projekto ir jo planavimo tikslų:

 

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI ŽEMĖS SKLYPO RIOVONIŲ G. 5 NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. G-3 SPRENDINIUS KARTU SU APIE 150 KV. M VALSTYBINĖS ŽEMĖS DALIMI TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 17 straipsnio 8 ir 9 dalimis, 28 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1.2, 318.1.3 papunkčiais ir 319 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:
1. L e i d ž i u koreguoti žemės sklypo Riovonių g. 5 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 2010 m. spalio 12 d. sprendimu Nr. 1957V ,,Dėl žemės sklypo Riovonių g. 5 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. G-3 sprendinius sklype Riovonių g. (kadastro Nr. 0101/0069:151) teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu: esant galimybei pakeisti žemės sklypo ribas prijungiant iki gatvės raudonųjų linijų įsiterpusią apie 150 (vieno šimto penkiasdešimties) kv. m laisvos valstybinės žemės dalį, nustatyti teritorijos naudojimo tipą, patikslinti nustatytus ir nustatyti trūkstamus pagrindinius naudojimo reglamentus vienbučio ir dvibučio gyvenamojo namo statybai nepažeidžiant teisės aktų ir Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių.
2. T v i r t i n u planuojamos teritorijos ribas ir planavimo darbų programą (pridedama).

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA:
1. Planuojamos teritorijos adresas: Riovonių g. (kadastro Nr. 0101/0069:151).
2. Planuojamos teritorijos plotas: apie 0,08 ha (sklypas 0,0685 ha).
3. Nagrinėjama teritorija: teritorija apribota Riovonių gatve ir jos raudonosiomis linijomis ir pravažiavimo keliais vakarinėje ir pietinėse dalyse, plotas apie 0,88 ha.
4. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
5. Iniciatorius: fiziniai asmenys.
6. Planavimo pagrindas: iniciatoriaus 2021-09-21 ir 2021-11-08 prašymai.
7. Planavimo uždaviniai: esant galimybei pakeisti žemės sklypo ribas prijungiant iki gatvės raudonųjų linijų įsiterpusią apie 150 (vieno šimto penkiasdešimties) kv. m laisvos valstybinės žemės dalį, nustatyti teritorijos naudojimo tipą, patikslinti nustatytus ir nustatyti trūkstamus pagrindinius naudojimo reglamentus vienbučio ir dvibučio gyvenamojo namo statybai nepažeidžiant teisės aktų ir Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių.
8. Papildomi planavimo uždaviniai: suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti susisiekimo ryšių sistemą – susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį.
9. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, automobilių stovėjimo būdas.
10. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.
11. SPAV reikalingumas: pagal gautas sąlygas ar teisės aktų nustatyta tvarka.
12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
13. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
14. Koncepcijos rengimas: nerengiama.
15. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.
16. Viešumo užtikrinimas: Teisės aktų nustatyta tvarka. Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbti priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą, atlikti privalomas viešinimo procedūras.
17. Planavimo terminai: iki 2027 m. sausio mėn.
18. Derinimo procedūra: atliekama TPDRIS.
19. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

PAPILDOMA INFORMACIJA IR PASIŪLYMŲ TEIKIMAS:

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. savivaldybe@vilnius.lt , www.vilnius.lt;
Dėl pasiūlymų teikimo dėl parengto teisės akto (įsakymo) projekto:
Susipažinti ir teikti siūlymus dėl numatomo parengto teisės akto projekto ir planavimo tikslų galima 10 d. d. nuo pranešimo paskelbimo datos. Pasiūlymai teikiami planavimo organizatoriui el. p. savivaldybe@vilnius.lt arba raštu Vilniaus miesto savivaldybės administracijai Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
Susipažinti galima Vilniaus miesto savivaldybės interneto tinklalapyje https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/,
Vilkpėdės seniūnijoje (ar jos facebook paskyroje) – kontaktinis tel. 85 2658950, el. p. vilkpedes.seniunija@vilnius.lt. Vilniaus miesto sav. administracijos Vilkpėdės seniūnijoje, Savanorių pr. 49, Vilnius.
Kontaktinis asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir plėtros skyriuje: vedėjas B. Bučelis, tel. 85 219 7913, el. p. benius.bucelis@vilnius.lt, vyr. specialistas K. Buivydas, tel. 85 211 2753, el. paštas: karolis.buivydas@vilnius.lt;
Pastaba: Dėl susidariusios situacijos ir ribojimų bei karantino sąlygų LR Vyriausybės nustatyta tvarka gali būti apribotos galimybės fiziškai (gyvai) susipažinti su teisės akto projektu, todėl informacija teikiama nuotoliniu būdu ir elektorinėmis, komunikacinėmis ryšio priemonėmis.

Planuojama teritorija: