Dėl parengto Vilniaus m. sav. administracijos įsakymo projekto, pasiūlymų teikimo dėl leidimo koreguoti teritorijos prie sklypo Geležinio Vilko g. 21/23A detaliojo plano sklypo Nr. 1 dalies 1B sprendinius sklype Geležinio Vilko g. 21B teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu

Informuojame apie parengtą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą ir pasiūlymų teikimo tvarką dėl parengto įsakymo projekto ir planavimo tikslų ir planuojamos teritorijos:

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS PRIE SKLYPO
GELEŽINIO VILKO G. 21/23A DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 1 DALIES 1B SPRENDINIUS SKLYPE GELEŽINIO VILKO G. 21B TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu
Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1.2, 318.1.3 papunkčiais ir 319 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:
1. L e i d ž i u koreguoti teritorijos prie sklypo Geležinio Vilko g. 21/23A detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 spalio 7 d. sprendimu Nr. 1-1243 „Dėl teritorijos prie sklypo Geležinio Vilko g. 21/23A detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. 1 dalies 1B sprendinius sklype Geležinio Vilko g. 21B (kadastro Nr. 0101/0052:209) teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu.
2. N u s t a t a u šiuos planavimo tikslus ir uždavinius: nustatyti papildomą gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų naudojimo būdą (G2) ir patikslinti naudojimo reglamentus (užstatymo tankį, intensyvumą, pastatų aukštį bei kitus reglamentus ir reikalavimus) nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų ir Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių.
3. T v i r t i n u detaliojo plano planavimo darbų programą (pridedama).

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA
DETALIOJO PLANAVIMO DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: Geležinio Vilko g. 21B, Vilnius.
2. Planuojamos teritorijos plotas: 0,0982 ha.
3. Nagrinėjama teritorija: kvartalas apribotas Geležinio Vilko gatve, sklypu bei pravažiavimais vakarinėje ir rytinėje dalyse.
4. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
5. Iniciatorius: juridinis asmuo.
6. Rengėjas: pasirenka iniciatorius.
7. Planavimo pagrindas: iniciatoriaus prašymas.
8. Planavimo uždaviniai: nustatyti papildomą gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų naudojimo būdą (G2) ir patikslinti naudojimo reglamentus (užstatymo tankį, intensyvumą, pastatų aukštį bei kitus reglamentus ir reikalavimus) nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų ir Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių.
9. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius ir kompozicinius ryšius su gretimybėmis, darnius ir kontekstualius aplinkai sprendinius.
10. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų poreikis ir išdėstymas, servitutų poreikis.
11. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.
12. SPAV reikalingumas: nereikalingas.
13. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nenumatoma.
14. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
15. Sprendinių profesinis vertinimas: nereikalingas.
16. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbti priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą, atlikti privalomas viešinimo procedūras.
17. Planavimo terminai: iki 2025 m. liepos mėn.
18. Derinimo procedūra: atliekami sistemoje TPDRIS.
19. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis. Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

PAPILDOMA INFORMACIJA IR PASIŪLYMŲ TEIKIMAS:

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. savivaldybe@vilnius.lt , www.vilnius.lt;
Dėl pasiūlymų teikimo dėl parengto teisės akto (įsakymo) projekto:
Susipažinti ir teikti siūlymus dėl numatomo parengto teisės akto projekto ir planavimo tikslų galima 10 d. d. nuo pranešimo paskelbimo datos. Pasiūlymai teikiami planavimo organizatoriui el. p. savivaldybe@vilnius.lt arba raštu Vilniaus miesto savivaldybės administracijai Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
Susipažinti galima Vilniaus miesto savivaldybės interneto tinklalapyje https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/,
Vilkpėdės seniūnijoje (ar jos facebook paskyroje) – kontaktinis tel. 85 2658950, el. p. vilkpedes.seniunija@vilnius.lt. Vilniaus miesto sav. administracijos Vilkpėdės seniūnijoje, Savanorių pr. 49, Vilnius.
Kontaktinis asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir plėtros skyriuje: vedėjas B. Bučelis, tel. 85 219 7913, el. p. benius.bucelis@vilnius.lt, vyr. specialistas K. Buivydas, tel. 85 211 2753, el. paštas: karolis.buivydas@vilnius.lt;
Pastaba: Dėl susidariusios situacijos, ribojimų bei karantino sąlygų LR Vyriausybės nustatyta tvarka gali būti apribotos galimybės fiziškai (gyvai) susipažinti su teisės akto projektu, todėl informacija teikiama nuotoliniu būdu ir elektorinėmis, komunikacinėmis ryšio priemonėmis.

 

Schema: Schema