Dėl parengto Vilniaus m. sav. administracijos įsakymo projekto, pasiūlymų teikimo dėl leidimo rengti dėl leidimo koreguoti teritorijos prie Žirnių ir Liepkalnio gatvių detaliojo plano sklypų Nr. 1 ir Nr. 2 sprendinius inicijavimo pagrindu

Informuojame apie parengtą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą ir pasiūlymų teikimo tvarką dėl parengto įsakymo projekto ir planavimo tikslų:

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS PRIE ŽIRNIŲ IR LIEPKALNIO GATVIŲ DETALIOJO PLANO SKLYPŲ NR. 1 IR NR. 2 SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo, 6 straipsnio 3 dalimi, 17 straipsnio 8 ir 9 dalimis, 28 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 315 punktu ir 318.1.2, 318.1.3 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:
1. L e i d ž i u koreguoti teritorijos prie Žirnių ir Liepkalnio gatvių detaliojo plano,
patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 6 d. sprendimu Nr. 1-2096 „Dėl teritorijos prie Žirnių ir Liepkalnio gatvių detaliojo plano tvirtinimo“, sklypų Nr. 1 ir Nr. 2 sprendinius žemės sklypuose (kadastro Nr. 0101/0071:0526 ir Nr. 0101/0071:0508) tarp Žirnių ir Ilgalaukio gatvių.
2. N u s t a t a u šiuos planavimo tikslus ir uždavinius: nekeičiant detaliuoju planu suplanuotų žemės sklypų paskirties pakeisti sklypų ribas juos sujungiant ar padalijant, pakeisti užstatymo tankį ir intensyvumą, aukštingumą ir aukštų skaičių juos didinant, pakeisti užstatymo zoną ir ribas ir nustatyti kitus pagrindinius ir papildomus naudojimo reglamentus, kurie nebuvo nustatyti, esant poreikiui nustatyti atskirųjų želdynų ar bendrojo naudojimo teritoriją, nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų ir Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių.
3. T v i r t i n u detaliojo plano planavimo darbų programą (pridedama).

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA
DETALIOJO PLANAVIMO DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: žemės sklypai (kadastro Nr. 0101/0071:0526 ir Nr. 0101/0071:0508) tarp Žirnių ir Ilgalaukio gatvių, Vilnius.
2. Planuojamos teritorijos plotas: 1,8962 ha.
3. Nagrinėjama teritorija: teritorija apribota Žirnių, Ilgalaukio gatvėmis ir suplanuotais susisiekimo koridoriais teritorijos vakarinėje ir rytinėje dalyse.
4. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
5. Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.
6. Planavimo pagrindas: iniciatoriaus prašymas.
7. Planavimo uždaviniai: nekeičiant detaliuoju planu suplanuotų žemės sklypų paskirties pakeisti sklypų ribas juos sujungiant ar padalijant, pakeisti užstatymo tankį ir intensyvumą, aukštingumą ir aukštų skaičių juos didinant, pakeisti užstatymo zoną ir ribas ir nustatyti kitus pagrindinius ir papildomus naudojimo reglamentus, kurie nebuvo nustatyti, esant poreikiui nustatyti atskirųjų želdynų ar bendro naudojimo teritoriją, nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų ir Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių.
8. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.
9. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, automobilių stovėjimo būdas, susisiekimo komunikacijų išdėstymas ir servitutų poreikis.
10. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.
11. SPAV reikalingumas: pagal gautas sąlygas ar teisės aktų nustatyta tvarka.
12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
13. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
14. Koncepcijos rengimas: nerengiama.
15. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.
16. Viešumo užtikrinimas: Teisės aktų nustatyta tvarka. Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbti priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą, atlikti privalomas viešinimo procedūras.
17. Planavimo terminai: iki 2025 m. balandžio mėn.
18. Derinimo procedūra: atliekama TPDRIS.
19. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

PAPILDOMA INFORMACIJA IR PASIŪLYMŲ TEIKIMAS:

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. [email protected] , www.vilnius.lt;
Dėl pasiūlymų teikimo dėl parengto teisės akto (įsakymo) projekto:
Susipažinti ir teikti siūlymus dėl parengto teisės akto projekto ir planavimo tikslų galima 10 d. d. nuo pranešimo paskelbimo datos. Pasiūlymai teikiami planavimo organizatoriui el. p. [email protected] arba raštu Vilniaus miesto savivaldybės administracijai Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
Susipažinti galima Vilniaus miesto savivaldybės interneto tinklalapyje https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/,
Vilniaus miesto sav. administracijos Naujininkų seniūnijoje (ar jos facebook paskyroje) – kontaktinis tel. 85 211 2939, el. p. nau[email protected]., Dariaus ir Girėno g. 11, Vilnius.
Kontaktinis asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir plėtros skyriuje: vedėjas B. Bučelis, tel. 85 219 7913, el. p. [email protected], vyr. specialistas K. Buivydas, tel. 85 211 2753, el. paštas: [email protected];
Pastaba: Dėl susidariusios situacijos, saugumo sumetimais ir ribojimų bei karantino sąlygų LR Vyriausybės nustatyta tvarka gali būti apribotos galimybės fiziškai (gyvai) susipažinti su teisės akto projektu, todėl informacija teikiama nuotoliniu būdu ir elektorinėmis, komunikacinėmis ryšio priemonėmis.

Schema: Schema