Dėl rengiamo įsakymo projekto „Dėl leidimo rengti individualių gyvenamųjų namų mikrorajono prie Turistų gatvės detaliojo plano koregavimą žemės sklype Romuvos g. 30 (kadastro Nr. 0101/0131:556) kartu su įsiterpusia valstybinės žemės dalimi inicijavimo sutarties pagrindu“ ir pasiūlymų teikimą

Informuojame, kad yra parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl leidimo rengti individualių gyvenamųjų namų mikrorajono prie Turistų gatvės detaliojo plano koregavimą žemės sklype Romuvos g. 30 (kadastro Nr. 0101/0131:556) kartu su įsiterpusia valstybinės žemės dalimi inicijavimo sutarties pagrindu“ ir informuojame dėl pasiūlymų teikimo dėl parengto įsakymo projekto

ĮSAKYMO PROJEKTAS:
DĖL LEIDIMO RENGTI INDIVIDUALIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ MIKRORAJONO PRIE TURISTŲ GATVĖS DETALIOJO PLANO KOREGAVIMĄ ŽEMĖS SKLYPE ROMUVOS G. 30 (KADASTRO NR. 0101/0131:556) KARTU SU ĮSITERPUSIA VALSTYBINĖS ŽEMĖS DALIMI INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 2 dalimi ir Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 312, 315 ir 316 punktais:
1. L e i d ž i u rengti individualių gyvenamųjų namų mikrorajono prie Turistų gatvės detaliojo plano (T00056345), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. 1-450 ,,Dėl Valdybos 1997-06-19 sprendimo Nr. 1115V ,,Dėl galiojančių teritorijų planavimo dokumentų (projektų) sąrašo tvirtinimo“ papildymo“, koregavimą žemės sklype Romuvos g. 30 (kadastro Nr. 0101/0131:556) kartu su įsiterpusia iki gatvių raudonųjų linijų valstybinės žemės dalimi inicijavimo sutarties pagrindu (pagal pridedamą schemą). 2. N u s t a t a u šiuos planavimo tikslus ir uždavinius: nekeičiant žemės sklypo paskirties ir naudojimo būdo pakeisti sklypo ribas prijungiant iki gatvės raudonųjų linijų įsiterpusį valstybinės žemės plotą, patikslinti sklypo naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.
3. T v i r t i n u planavimo darbų programą (pridedama).

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA
DETALIOJO PLANAVIMO DOKUMENTUI RENGTI

1. Planavimo dokumento pavadinimas: individualių gyvenamųjų namų mikrorajono prie Turistų gatvės detaliojo plano koregavimas žemės sklype Romuvos g. 30 (kadastro Nr. 0101/0131:559) kartu su įsiterpusia iki gatvių raudonųjų linijų valstybinės žemės dalimi inicijavimo sutarties pagrindu.
2. Planuojamos teritorijos (sklypų) adresas: Romuvos g. 30 (kadastro Nr. 0101/0131:559) kartu su įsiterpusia iki gatvių raudonųjų linijų valstybinės žemės dalimi.
3. Planuojamos teritorijos plotas: apie 0,12 ha.
4. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. 8 5 2112616, faks. 8 5 2112222.
5. Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.
6. Rengėjas: pasirenka planavimo iniciatorius.
7. Planavimo pagrindas: iniciatoriaus prašymas.
8. Planuojamos teritorijos kvartalo riba: nagrinėjama teritorija apribota Romuvos ir Austėjos gatvėmis, užstatyta teritorija šiaurinėje ir pietinėje dalyse.
9. Planavimo tikslai ir detaliojo plano uždaviniai: nekeičiant žemės sklypo paskirties ir naudojimo būdo pakeisti sklypo ribas prijungiant iki gatvės raudonųjų linijų įsiterpusį valstybinės žemės plotą, patikslinti sklypo naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.
10. Papildomi planavimo uždaviniai: suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.
11. Papildomi reglamentai: teritorijos viešųjų erdvių išdėstymas, susisiekimo komunikacijų, skirstomųjų tinklų išdėstymas bei jų funkcionavimui reikalingi servitutai.
12. Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekamos.
13. SPAV reikalingumas: nereikalingas.
14. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
15. Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.
16. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
17. Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.
18. Viešumo užtikrinimas: viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka.
19. Planavimo terminai: 5 metai nuo planavimo darbų programos patvirtinimo.
20. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).
21. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis. Planavimo organizatorius patvirtintą dokumentą turi užregistruoti www.tpdr.lt.

PAPILDOMA INFORMACIJA IR PASIŪLYMŲ TEIKIMAS:
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. [email protected] , www.vilnius.lt;
Dėl pasiūlymų teikimo dėl parengto teisės akto (įsakymo) projekto:
Susipažinti ir teikti siūlymus dėl numatomo parengto teisės akto projekto galima 10 d. d. nuo pranešimo paskelbimo datos. Pasiūlymai teikiami planavimo organizatoriui el. p. [email protected] arba raštu Vilniaus miesto savivaldybės administracijai Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
Susipažinti galima Vilniaus miesto savivaldybės interneto tinklalapyje https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/ ;
Kontaktinis asmuo: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir plėtros projektų skyriaus: vedėjas B. Bučelis, tel. 852112526 el. p. [email protected], vyr. specialistas K. Buivydas, el. paštas: [email protected]; Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. Taip pat Vilniaus miesto sav. administracijos Verkių seniūnijoje, Kalvarijų g. 156, LT-08207 Vilnius, tel. +37052112910; e. p. [email protected]

Schema: Schema 11176