Dėl žemės sklypo Laisvės pr. 10 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių keitimo ir priimto sprendimo dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo

 

Informuojame apie rengiamą Žemės sklypo Laisvės pr. 10 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių keitimą inicijavimo pagrindu.
Taip pat informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimo Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo nuostatomis buvo parengtas Žemės sklypo Laisvės pr. 10, Vilniuje, detaliojo plano sprendinių keitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumentas. Planavimo organizatorius, išnagrinėjęs detaliojo plano sprendinių strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento vertinimo proceso dalyvių išvadas, 2022-01-18 priėmė galutinį sprendimą, kad „Žemės sklypo Laisvės pr. 10 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių keitimo (TPD Nr. K-VT-13-21-617) strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) nebus rengiamas.
Planuojama teritorija, plotas: 6,2033 ha ploto žemės sklypas Laisvės pr. 10, kadastro Nr. 0101/0051:128, Lazdynų seniūnijoje, Vilniuje.

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Žemės sklypo Laisvės pr. 10 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių keitimas inicijavimo pagrindu (TPD Nr. K-VT-13-21-617)
Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos 2021 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. A30-2360/21 „Dėl leidimo keisti žemės sklypo Laisvės pr. 10 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu“, planavimo darbų programa, 2021 m spalio 7 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-94/21.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: keisti žemės sklypo Laisvės pr. 10 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (registro Nr. T00054728), patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 2000 m. gruodžio 7 d. sprendimu Nr. 2321V ,,Dėl žemės sklypo Laisvės pr. 10 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“, pakoreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo
2018 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. A30-1362/18(2.1.22E-TD2) ,,Dėl žemės sklypo Laisvės pr. 10 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių sklype Laisvės pr. 10 (kadastro Nr.
0101/0051:128) koregavimo tvirtinimo“ (registro Nr. T00082090), sprendinius žemės sklype Laisvės pr. 10 (kadastro Nr. 0101/0051:128) inicijavimo sutarties pagrindu: nekeičiant nustatytų žemės sklypo naudojimo būdų ir leistino užstatymo aukščio pakoreguoti žemės sklypo užstatymo tankį, užstatymo intensyvumą ir kitus reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.
Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentai gali būti keičiami, kai sprendimą rengti tą teritorijų planavimo dokumentą priėmusios valstybės ar savivaldybės institucijos nusprendžia rengti naują (jį keičiantį) to paties lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentą anksčiau suplanuotai teritorijai, tai šiuo detaliuoju planu bus keičiami sprendiniai visoje Sklypo Laisvės pr. 10 detaliuoju planu suplanuotoje teritorijoje.
Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, tel.: (85) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt
Planavimo iniciatorius: Vastint Lithuania, UAB

Projekto rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, į. k. 125921419, Maironio g. 11, Vilnius, tel.: (85) 261 11 15, el. p. smartas@smartas.lt. Informaciją teikia projekto vadovė Diana Sabaliauskienė, el. p. diana@smartas.lt, el. p. violeta@smartas.lt.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendra

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Su parengtu detaliojo plano sprendinių keitimo projektu (vieša ekspozicija) nuo 2022 m. gegužės 25 d. iki 2022 m. birželio 7 d. imtinai bei su planavimo organizatoriaus sprendimu ir motyvais neatlikti Žemės sklypo Laisvės pr. 10 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių keitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ir vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-21-617), planavimo organizatoriaus interneto svetainėje www.vilnius.lt (skiltyse Savivaldybė – Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas) ir projekto rengėjo biure, iš anksto susitarus nurodytais projekto rengėjų kontaktais. Informacija teikiama tel. (85) 261 11 15, el. p. violeta@smartas.lt, diana@smartas.lt.

Viešas svarstymas vyks 2022 m. birželio 8 d., 17.00 val. nuotoliniu būdu.

Nuoroda į viešo susirinkimo vaizdo transliaciją (ID: 878 3771 2554, slaptažodis: 281298):
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMldO6vrzkvH9BUUqrJhAh11nRZNgOepVAt
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų
planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-21-617) per visą detaliojo plano sprendinių keitimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

Nuoroda:

Aiškinamasis+raštas

Pagrindinis+brėžinys

Galutinis+sprendimas+dėl+SPAV