Dėl žemės sklypo prie Nugalėtojų g. nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimo sklype Nr. 8 Pasakų g. 3b inicijavimo pagrindu

 

Informuojame apie parengtą žemės sklypo prie Nugalėtojų g. nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Nr. 8 Pasakų g. 3B inicijavimo pagrindu.

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: K-VT-13-22-206

Planuojama teritorija, plotas: žemės sklypas Pasakų g. 3B (kadastro Nr. 0101/0013:414) , plotas 0,1245 ha
Nagrinėjama teritorija: Pasakų ir Nugalėtojų gatvėmis bei valstybinio miško apribota teritorija, plotas ~2,58 ha
Planavimo pagrindas: fizinių asmenų 2021 m. rugsėjo 2 d. prašymas, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. A30-418/22 „Dėl leidimo koreguoti žemės sklypo prie Nugalėtojų g. nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius sklype Nr. 8 Pasakų g. 3B inicijavimo sutarties pagrindu.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti žemės sklypo prie Nugalėtojų g. nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (registro Nr. T00055790), patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 2001 m. gegužės 17 d. sprendimu Nr. 982V „Dėl žemės sklypo prie Nugalėtojų g. nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinius sklype Nr. 8 Pasakų g. 3B inicijavimo sutarties pagrindu: nekeičiant sklypo paskirties, naudojimo būdo, ribų ir ploto nustatyti statybos zoną ir ribą, pakoreguoti užstatymo tankį ir nustatyti kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.
Pagal bendrąjį planą planuojama teritorija patenka į AUK-1-4 – Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos – funkcinę zoną.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 2112000, faks. (8 5) 2112222, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.
Planavimo iniciatorius: fiziniai asmenys.
Projekto rengėjas: projekto vadovė R. Garuckienė tel. 8699 79322, el. paštas: [email protected]
Papildomi planavimo uždaviniai ir papildomi reglamentai: nenumatomi ir nenustatomi.
Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.
SPAV reikalingumas: nereikalingas.
Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendra.
Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.
Sprendinių profesinis vertinimas: nereikalingas.
Su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu nuo 2022 m. rugpjūčio 10 d. iki 2022 m. rugpjūčio 31 d. imtinai galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-206), Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje, pas projekto rengėją, iš anksto susitarus nurodytais projekto rengėjo kontaktais. Informacija teikiama tel. 8 699 79322, el. p. [email protected]

Parengtas detalusis planas bus viešai eksponuojamas Vilniaus miesto savivaldybės Antakalnio seniūnijos skelbimų lentoje, tpdris.lt (Nr. K-VT-13-22-206) nuo 2022-08-17 iki 2021-08-31.

Viešas susirinkimas vyks nuotolinės vaizdo transliacijos būdu 2022 m. rugpjūčio 31 d. 17 val. pagal žemiau pateiktą prisijungimo prie tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos nuorodą :
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19:[email protected]/1659444279167?context=%7B%22Tid%22:%2249246f0f-da5d-425e-a11d-262091d408e1%22,%22Oid%22:%22259019f7-7d47-471f-ac54-77974bbc31c8%22%7D

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų
planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-206) per visą detaliojo plano sprendinių keitimo laikotarpį iki viešojo susirinkimo pabaigos.
Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, kontaktinį adresą bei motyvus, kuriais pagrindžiami pasiūlymai dėl nustatomų sprendinių. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta,
ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta, raštu per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.

Nuoroda:

Pagrindinis+brėžinys

Sprendiniai.+Aiškinamasis+raštas

Prisijungimo+nuoroda+nuotoliniam+viešajam+susirinkimui