Dėl žemės sklypo Valakupių g. 46 (kad. Nr.0101/0011:39) detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Nr.2 Valakupių g. 48 rengimo pradžios

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Žemės sklypo Valakupių g. 46 (kad. Nr.0101/0011:39) detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Nr.2 Valakupių g. 48 (TPD Nr. K-VT-13-21-602).

Planuojamos teritorijos aprašymas: Teritorija, kuri nagrinėjama detaliajame plane, yra prie Valakupių gatvės Antakalnio seniūnijoje Planuojamą teritoriją sudaro vienas gyvenamosios paskirties žemės sklypas, kuris įregistruotas nekilnojamo turto registre – žemės sklypo unikalus Nr. 4400-4982-1798. Sklypas urbanizuotas, plotas 0,2341. Žemės sklypą nuosavybės teise valdo du fiziniai asmenys. Žemės sklypas bus dalinamas į du žemės sklypus, kurių plotas 1000 kv.m. ir 1341 kv.m.

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 18 d. įsakymas Nr.A30-3416/20 ,,Dėl leidimo koreguoti žemės sklypo (kad. Nr.0101/0011:39) Valakupių g. 46 detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Nr.2 Valakupių g. 48 inicijavimo pagrindu’’.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB ,,Sostinės studija‘‘, Užupio g. 16-26, Vilnius, projekto vadovė A. K., tel. 868674252, el. p. andzelika.studija@gmail.com.

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: koreguoti žemės sklypo Valakupių g. 46 (kad. Nr.0101/0011:39) detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. 30-1683 ,,Dėl žemės sklypo (kad. Nr.0101/0011:39) Valakupių g. 46 detaliojo plano tvirtinimo’’ sprendinius žemės sklype Nr.2 inicijavimo pagrindu; nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir žemės naudojimo būdo padalyti sklypą į atskirus sklypus, nustatyti privalomus ir papildomus žemės naudojimo reglamentus.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: bus paskelbta vėliau.

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: bus paskelbta vėliau.

Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): Pasiūlymai pateikiami planavimo organizatoriui – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje iki viešo supažindinimo pabaigos (TPD Nr. K-VT-13-21-602). Visuomenė, teikdama pasiūlymus, turi nurodyti: fiziniai asmenys – vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą; juridiniai asmenys – teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir savo, kaip juridinio asmens, pavadinimą, buveinės adresą; visais atvejais galima nurodyti elektroninio pašto adresą, telefono numerį, kitus rekvizitus; pasiūlymo teikimo datą; pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas. Informacija apie supažindinimą su Detaliojo plano sprendiniais bus paskelbta papildomai.

Nuoroda:

Įsakymas

Planuojamos teritorijos riba

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

Teikti pasiūlymą